13

  1Saib maj, kuv lub qhov muag
   tub pum tej nuav huvsw lawm,
  kuv lub qhov ntsej tau nov
   hab nkaag sab tej nuav lawm.
  2Tej yaam kws mej paub kuv kuj paub hab,
   kuv tsw qeg dua mej.
  3Tassws kuv xaav has rua
   tug kws muaj fwjchim luj kawg nkaus,
   hab kuv xaav nrug Vaajtswv has plaub.
  4Mej mas tsuas yog muab tej lug daag
   lug npog mej xwb,
  mej suavdawg yog cov Kws tshuaj
   kws tsw txawj khu.
  5Au, xaav kuas mej nyob tuabywv,
   mas qhov kws nyob tuabywv hov
   yuav yog mej tug tswvyim.

  6“Nwgnuav mej ca le noog kuv tej lug has plaub,
   hab noog tej lug kws kuv lub qhov ncauj taij thov.
  7Mej has lug daag paab Vaajtswv
   hab has lug ntxag paab nwg lov?
  8Mej yuav tuaj nwg tog,
   hab mej yuav paab Vaajtswv has lov?
  9Thaus nwg xawb tau mej, mej yuav tau zoo lov?
   Lossws mej yuav daag tau nwg
   yaam le daag tuabneeg lov?
  10Yog mej tuaj nwg tog tuabywv,
   nwg yuav tshev mej tag tag le.
  11Nwg tug fwjchim meej mom
   yuav tsw ua rua mej ntshai kawg lov,
  hab qhov kws ntshai quas rwg nwg
   yuav tsw poob rua sau mej lov?
  12Mej tej paaj lug yog tshauv xwb,
   hab mej tej cuab yeej tiv thaiv
   yog muab aav nplaum ua xwb.

  13“Ca le nyob tuabywv, kuv yuav has,
   hab yuav muaj daabtsw
   tshwm lug raug kuv kuj xwj.
  14Ua caag kuv yuav tsum sev nyog kuv cev nqaj,
   hab pheej moo ua kuv lub neej?
  15Saib maj, nwg yuav muab kuv tua,
   kuv tsw muaj vaam le lawm,
  tassws kuv tseed yuav has daws kuv zaaj
   ntawm nwg xubndag.
  16Qhov nuav yuav ua txujkev dim rua kuv,
   tug kws tsw fwm Vaajtswv
   mas yuav tsw tau lug rua ntawm nwg xubndag.
  17Ca le ua tuab zoo noog kuv tej lug
   hab ca kuv tej lug nyob huv mej lub qhov ntsej.
  18Kuv tub npaaj has kuv tshaaj plaub lawm,
   kuv paub tas kuv yuav muaj cai.
  19Leejtwg yuav nrug kuv kom tsaam?
   Yog muaj mas kuv yuav nyob tuabywv hab tuag.
  20Thov pub ob yaam rua kuv,
   mas kuv yuav tsw tswv nraim
   ntawm koj lub xubndag.
  21Thov koj nkaum teg deb ntawm kuv,
   hab xob ca qhov kws ntshai quas rwg koj
   ua rua kuv ntshai.
  22Ca koj hu mas kuv yuav teb
   lossws ca kuv has mas koj teb rua kuv.
  23Kuv tej kev txhum hab kuv lub txem
   muaj npaum twg?
  Thov qha rua kuv paub kuv tej kev faav xeeb
   hab kuv lub txem.
  24Ua caag koj fee plhu lawm
   hab suav tas kuv yog koj le yeeb ncuab?
  25Koj yuav ua rua daim nplooj ntoo
   kws raug cua ntsawj ntshai
   hab yuav lawv tej quav nyaab qhuav lov?
  26Koj muab tej kws ab sab sau ca tawm tsaam kuv,
   hab ua rua kuv tau lub txem
   kws thaus tseed hluas kuv ua.
  27Koj muab kuv txhais kwtaw
   tso rua huv raab cuab,
  hab saib ntsoov kuv txhua txuj hauv kev,
   hab koj tu nrwm rua kuv xwb taw tsuj.
  28Tuabneeg sem zuj quas zug le tej yaam kws lwj,
   hab yaam le tej tsoog tsho kws kaab ntsaum noj.