13

Yopv Oix Caux Tin-Hungh Luonx Leiz

  1“Naaiv deix yietc zungv sic yie nyei m'zing duqv buatc jiex,
   yie nyei m'normh duqv haiz jiex yaac mengh baeqc.
  2Meih mbuo hiuv nyei, yie yaac hiuv.
   Yie maiv gauh aiv meih mbuo.
  3Mv baac yie oix caux Nernh Jiex Wuov Dauh gorngv waac,
   yie oix caux Tin-Hungh luonx leiz.
  4Meih mbuo longc gorngv-baeqc nyei waac nzaatv jienv meih mbuo maiv hiuv nyei.
   Meih mbuo se hnangv maiv lamh longc nyei ndie-sai.
  5Feix duqv meih mbuo sekv nzieqc nyei.
   Naaiv ziouc benx meih mbuo nyei cong-mengh aqv.

Yopv Gorngv Ninh Nyei Doic Maiv Puix Zoux Zorng-Zengx

  6“Ih zanc tov muangx yie luonx nyei jauv
   yaac muangx yie sux nyei waac.
  7Meih mbuo oix weic Tin-Hungh gorngv jaav nyei waac fai?
   Meih mbuo oix weic ninh gorngv-baeqc?
  8Meih mbuo oix tengx Tin-Hungh wuov bung nzaeng fai?
   Meih mbuo oix weic ninh luonx leiz?
  9Se gorngv ninh zaah mangc meih mbuo, meih mbuo haih duqv longx fai?
   Meih mbuo haih nduov Tin-Hungh hnangv mienh nduov mienh fai?
  10Se gorngv meih mbuo bingx jienv tengx yietc bung,
   ninh ndongc haaix zungv oix gorngv-hemx meih mbuo.
  11Ninh nyei haangh daauh bun meih gamh nziex,
   zungv haeqv meih mbuo mau nzengc saah?
  12Meih mbuo nyei waac-puix hnangv saaiv maiv lamh longc,
   meih mbuo luonx nyei leiz ndongc wuom-bamc mau nor.

Yopv Oix Caux Tin-Hungh Doix Hmien Luonx Leiz

  13“Tov meih mbuo sekv dangh maah! Yie oix gorngv.
   Nqa'haav maiv gunv benx haaix nyungc, sueih yie benx aqv.
  14Maiv gunv hnangv haaix nor yie oix zoux aqv,
   yie maiv funx maengc nyei gorngv.
  15Maiv gunv ninh daix yie, yie corc maaih lamh hnamv,
   mv baac yie yaac oix yiem ninh nyei nza'hmien biux mengh yie nyei jauv.
  16Naaiv oix benx yie nyei njoux en,
   weic zuqc maiv taaih Tin-Hungh nyei mienh maiv duqv mingh yiem ninh nyei nza'hmien.

Yopv Tov Tin-Hungh Gorngv Cuotv Weic Haaix Diuc Gox Ninh

  17“Tov longx-longx nyei muangx yie gorngv nyei waac,
   yaac bun yie sux nyei waac bieqc meih nyei m'normh.
  18Yie liuc leiz ziangx yie nyei sic aqv.
   Yie hiuv duqv zungv biux mengh yie maiv dorngc.
  19Maaih haaix dauh oix gox yie?
   Maaih nor, yie ziouc sekv yaac daic.
  20“Kungx tov bun i nyungc yie hnangv,
   yie ziouc maiv bingx meih nyei hmien.
  21Tov hluotv meih nyei buoz leih go yie,
   yaac tov maiv dungx zoux gamh nziex nyei sic haeqv yie.
  22Tin-Hungh aac, gunv heuc, yie ziouc dau.
   Fai bun yie gorngv, meih yaac dau yie.
  23Yie nyei zuiz caux zoux dorngc nyei sic maaih mbu'ziex?
   Tov bun yie hiuv duqv yie zoux dorngc nyei jauv caux yie baamz nyei zuiz.

Yopv Aengx Ngopv Tin-Hungh

  24“Meih weic haaix diuc bingx meih nyei hmien,
   yaac funx yie zoux meih nyei win-wangv?
  25Meih oix haeqv yietc kuaaiv zuqc nziaaux buonc nyei ndiangx-normh
   yaac zunc mbiauh nqaauv nqaai fai?
  26Meih fiev jienv hniev haic nyei sic gox yie,
  aengx bun yie ndaam-dorng yie lunx nyei ziangh hoc zoux nyei zuiz.
  27Meih zorqv ndiangx gapc jienv yie nyei zaux,
   aengx mangc jienv yie nyei diuh diuh jauv
   meih yaac dingc ziangx yie nyei zaux-benv caaiv duqv taux nyei dorngx.
  28“Mienh gunv zoux gunv zitc hnangv ga'naaiv-huv,
   hnangv zuqc gaeng ngaatc waaic nyei lui-houx.