14

  1Tuabneeg kws yug ntawm quaspuj lug
   mas txujsa tsw ntev,
   hab tsuas yog muaj kev ceblaaj txom nyem xwb.
  2Nwg tawm lug yaam le lub paaj ntoo
   hab tuag tshaav lawm,
  nwg pluj plag yaam le tug duab ntxoo
   hab tsw nyob moog le.
  3Vaajtswv, koj yuav tsaa muag saib
   cov tuabneeg zoo le hov
   hab coj nwg lug rua koj txav txem lov?
  4Leejtwg yuav coj yaam kws huv
   tawm ntawm qhov tsw huv tau?
   Tsw muaj leejtwg hlo le.
  5Nwg lub noob nyoog raug muab teem ca lawm,
   hab nwg le txhua lub hli nyob ntawm koj,
  hab koj tu nrwm rua nwg
   tsw kheev nwg hlaa dhau moog.
  6Thov koj fee plhu ntawm nwg moog
   hab muab nwg tso tseg,
  sub nwg txhad zoo sab rua nwg swm neej
   yaam le tug tub zug.

  7“Tsua qhov tug ntoo los tseed muaj vaam,
   yog raug muab ntuv lawm tseed hlaav ntsuag tuaj,
   hab tej ntsuag mog yuav muaj tsw tu ncua.
  8Txawm yog tej caag laug rua huv aav,
   hab lub hauv paug tuag rua huv aav lawm,
  9los thaus nov paa dej paa naag yuav tawg cos,
   hab hlaav ntsuag tuaj yaam le tsob ntoo mog.
  10Tassws tuabneeg tuag hab qaug lawm,
   tuabneeg tu sav lawm nwg nyob hovtwg?
  11Dej qhuav huv lub paag le caag,
   hab tej nam dej nqeg zuj zug qhuav taag le caag,
  12ib yaam le ntawd, tuabneeg pw
   mas yuav tsw sawv lug le,
  moog txug thaus lub ntuj tsw muaj lawm,
   nwg kuj tsw tswm lug,
   tsaa tsw tau nwg sawv le.
  13Au kuv xaav kuas koj muab kuv zais
   rua huv tub tuag teb,
  xaav kuas koj muab kuv npug ca
   moog txug thaus koj tsw npau tawg lawm,
  hab xaav kuas koj teem lub swjhawm rua kuv
   hab ncu txug kuv.
  14Yog tuabneeg tuag lawm
   nwg yuav rov muaj txujsa lov?
  Txhua nub kws kuv khwv le nuav
   kuv yuav tog nrhw
   moog txug thaus koj tso kuv dim.
  15Koj yuav hu hab kuv yuav teb koj,
   koj yuav xaav tau tug kws koj txhais teg tswm.
  16Thaus hov koj yuav suav kuv txhua kauj ruam,
   tassws koj yuav tsw saib ntsoov kuv qhov txhum.
  17Kuv tej kev faav xeeb
   yuav raug muab kaw ca rua huv lub naab,
  hab koj yuav muab
   kuv tej kev txhum txem npug ca.

  18“Tej roob nphau pob taag,
   tej txhwb zeb raug muab txaav moog
   rua lwm qhov,
  19dej ndwg tej pob zeb yaig quas zug,
   dej ntsawj kuav tej moov aav moog,
  mas koj rhuav tshem tuabneeg txujkev vaam
   ib yaam le ntawd.
  20Koj kov yeej nwg moog le
   nwg txhad dua taag lawm,
   koj hloov nwg lub ntsej muag hab xaa nwg moog.
  21Nwg tej tub tau koob meej los nwg tsw paub,
   puab poob qeg los nwg tsw pum.
  22Nwg tsuas yog nov nwg lub cev mob,
   hab nwg quaj ntsuag rua nwg tug kheej.”