14

1“Txhua tus neeg uas yug los ntawm
  pojniam ua neej nyob tsis ntev thiab
   niaj hnub muaj kev ntxhov siab.
  2Peb loj hlob thiab ntsws sai ib yam li
   tej paj ntoos;
  peb dhau mus zuj zus ib yam li tus duab ntxoov ntxoo.
  3Vajtswv, koj puas yuav tsa laj muag saib kuv,
  lossis taug kuv zaj thiab txiav txim rau kuv?
  4Yeej tsis muaj ib yam huv yuav tawm ntawm qhov uas tsis huv li neeg los.
  5Neeg lub hnubnyoog ua neej nyob koj twb teem tseg,
  thiab koj paub hais tias lawv yuav nyob pestsawg hli.
  Lub sijhawm uas koj teem tseg yeej
   tsis muaj leejtwg hloov tau li.
  6Koj cia li tig rau ib qhov thiab tso nws tseg;
  cia nws tau so thiab zoo siab ib yam li tus tubzog uas ua haujlwm hnyav.

  7“Tseem muaj kev cia siab rau tus
   ntoo uas luag muab ntov lawm;
  nws lub hauvpaus tseem ciaj thiab hlav taus kaus tuaj.
  8Txawm yog nws tej cag laus thiab
   lub hauvpaus qhuav rau saum npoo av lawm
  9los thaum muaj dej ntub nws yuav
   hlav kaus tuaj ib yam li tsob ntoo mos.
  10Tiamsis thaum neeg tuag lawm,
   ces nws txojsia kawg rau hnub ntawd;
  thaum neeg tuag, nws mus nyob qhov twg lawm?

  11“Dej tu tsis ntws thiab pasdej qhuav zoo li cas,
  12ces neeg tuag tsis sawv rov los ib yam li ntawd.
  Thaum lub ntuj tseem muaj nyob
   lawv yuav tsis sawv rov qab los;
  lawv yuav tsis tsim ntawm qhov chaw uas lawv pw.

  13“Kuv xav kom koj muab kuv coj mus
   zais rau hauv tubtuag teb;
  cia kuv nraim hauv mus txog thaum
   koj txojkev chim dhau tso,
  thiab thov koj teem ib lub caij nco txog kuv.
  14Yog neeg tuag lawm, nws puas yuav
   rov muaj sia?
  Tiamsis kuv yuav niaj hnub tos txog lub sijhawm
  uas koj tso kuv dim tej kev nyuaj siab.
  15Thaum ntawd koj yuav hu kuv, thiab
   kuv yuav teb koj,
  thiab koj yuav txaus siab rau tus uas
   koj tsim.
  16Koj yuav saib ntsoov kuv tshais txhua kauj ruam,
  tiamsis koj yuav tsis suav kuv tej kev
   txhaum lawm.
  17Koj yuav zam kuv tej kev txhaum thiab muab tshem mus povtseg;
  txhua yam kev txhaum uas kuv tau
   ua, koj yuav muab ntxuav huv tibsi mus.

  18“Yuav muaj ib lub sijhawm uas tej
   hauv roob yuav nphau tas,
  thiab tej roob tsuas los yuav raug
   tshem ntawm nws qhov chaw mus.
  19Dej yuav tshoob tej pobzeb thiab
   tuam tsam nag yuav kuav tej av mus tas;
  yog li ntawd koj thiaj rhuav neeg
   txojkev cia siab uas ua neej nyob.
  20Koj muaj zog tshaj neeg thiab muab
   lawv tshem tawm mus ibtxhis;
  lawv tuag lawv lub ntsejmuag txawv hlo.
  21Txawm yog nws tej tub tau ntsej tau
   muag los nws tsis paub,
  thiab yog lawv poob ntsej poob
   muag los lawv qhia tsis tau rau nws.
  22Nws tsuas hnov nws ibce mob lwj ntsuav,
  thiab nws quaj ntsuag rau nws tej kev nyuaj siab.”