14

Y-Yôp Bi Êdah kơ Klei Hdĭp Jing knŏng Bhiâo

  1“Mnuih kkiêng leh mơ̆ng mniê dôk hdĭp knŏng bhiâo,
   leh anăn bŏ hŏng klei rŭng răng.
  2Ñu blang msĕ si mnga, leh anăn dliu hĕ;
   ñu đuĕ msĕ si êyui, amâo lŏ dôk ôh.
  3Leh anăn ih tuôm mblang ală dlăng kơ sa čô msĕ snăn mơ̆?
   Leh anăn atăt ba gơ̆ kơ klei phat kđi ti anăp ih mơ̆?
  4Hlei pô dưi bi kbiă mnơ̆ng doh mơ̆ng mnơ̆ng čhŏ?
   Amâo mâo sa čô dưi ôh.
  5Kyuadah ih čuăn leh hruê kơ ñu dôk hdĭp,
   leh anăn ih thâo dŭm mlan pioh kơ ñu,
   leh anăn ñu amâo dưi dôk hdĭp ôh êbeh kơ hruê ih bi kčah leh.
  6Snăn đăm lŏ dlăng kơ ñu ôh ƀiădah lui hĕ ñu,
   čiăng kơ ñu mâo klei hơ̆k mơak êjai hruê ñu dôk hdĭp,
   msĕ si sa čô mă bruă mưn.

  7Kyuadah mâo klei čang hmăng kơ sa ƀĕ ana kyâo,
   tơdah arăng druôm ñu leh, ăt ñu srăng lŏ čăt,
   leh anăn ñu lŏ bi kƀiêng amâo thâo mdei ôh.
  8Wăt tơdah agha ñu hlăm lăn hriê kơ khua dưn,
   leh anăn phŭn ñu krô hĕ,
  9ƀiădah tơdah mâo êa ñu srăng lŏ bi knăt
   leh anăn tlah adhan msĕ si ana kyâo mda.
  10Ƀiădah mnuih djiê, leh anăn arăng dơr ñu;
   mnuih tuč êwa, leh anăn amâo lŏ dôk ôh.
  11Msĕ si sa ênao hrŏ
   leh anăn êa hnoh khuôt leh anăn thu,
  12snăn mơh mnuih djiê leh anăn amâo lŏ kgŭ ôh;
   tơl amâo lŏ mâo adiê ôh, ñu amâo srăng mdih ôh,
   kăn arăng dưi bi êrâo ñu rei.
  13Čiăng snăk ih mdăp kâo hlăm Ƀuôn Phung Djiê
   čiăng ih bi hgăm kâo tơl klei ih ngêñ ruê̆ leh,
   čiăng ih bi kčah ênuk kơ kâo, leh anăn hdơr kơ kâo hlăk anăn!
  14Tơdah sa čô mnuih djiê, ñu srăng lŏ hdĭp mơ̆?
   Jih jang hruê kâo mă bruă, kâo srăng dôk guôn
   tơl klei bi êngiê truh.
  15Ih srăng iêu, leh anăn kâo srăng lŏ wĭt lač,
   ih srăng hnĭng kơ bruă kngan ih ngă leh.
  16Kyuadah hlăk anăn ih srăng yap knhuang kâo,
   leh anăn ih amâo srăng kăp dlăng kơ klei soh kâo ôh.
  17Ih srăng msir mdăp hĕ klei kâo gao klei bhiăn ih hlăm kdô,
   leh anăn ih srăng guôm hĕ klei wê kâo.

  18Ƀiădah msĕ si čư̆ klưh leh anăn mčah,
   boh tâo klŭng đuĕ mơ̆ng anôk gơ̆ pô;
  19êa bi lhuih boh tâo;
   êa êtăng kpuh mđung hĕ lăn;
   msĕ snăn mơh ih bi rai klei mnuih čang hmăng.
  20Ih dưi hŏng ñu ti knhal tuč leh anăn ñu luč yơh;
   ih bi mlih ƀô̆ mta ñu, leh anăn suôt ñu đuĕ nao.
  21Tơdah arăng mpŭ kơ phung anak êkei ñu,
   ñu amâo thâo klei anăn ôh;
   tơdah arăng mtrŭn digơ̆, ñu amâo ƀuh klei anăn ôh.
  22Ñu thâo knŏng klei ruă asei mlei ñu pô,
   leh anăn ñu čŏk hia knŏng kơ ñu pô.”