15

Elifa has

1Mas Elifa kws yog tuabneeg Themaa teb tas
  2“Tswm nyog tug kws muaj tswvyim
   yuav teb tej lug fuab lug cua,
  hab ntim tej cua saab nub tuaj
   puv nkaus nwg lub cev lov?
  3Tswm nyog nwg yuav caav tej lug
   kws tsw muaj qaabhau,
   hab tej lug kws tsw muaj nqes lov?
  4Koj tseed rhuav tshem qhov kws fwm
   hab paub ntshai Vaajtswv tseg,
   hab taav qhov kws tshawb nrhav Vaajtswv los sas.
  5Koj tej kev txhum qha koj lub qhov ncauj,
   hab koj xaiv tej tuabneeg ntse tug nplaig has.
  6Koj lub qhov ncauj has tas koj txhum,
   tsw yog kuv has,
   hab koj daim tawv ncauj tum koj tug kheej.
  7Koj yog thawj tug tuabneeg kws yug lug lov?
   Lossws koj yug ua ntej tej pov roob lov?
  8Huv Vaajtswv lub rooj sablaaj
   koj nyob ntawd noog lov?
  Hab koj suav tas koj tuab leeg xwb
   txhad muaj tswvyim lov?
  9Koj paub daabtsw kws peb tsw paub?
   Koj nkaag sab daabtsw kws peb tsw nkaag sab?
  10Huv peb cov muaj cov kws noob nyoog nchaav
   hab dawb hau, yog cov kws laug dua koj txwv.
  11Koj pum tas tej lug kws Vaajtswv nplig sab
   hab tej lug has mog has muas rua koj
   miv dhau rua koj lov?
  12Ua le caag koj lub sab coj koj moog yuam kev,
   hab ua caag koj lub qhov muag lab quas khav,
  13es koj ntxeev sab tawm tsaam Vaajtswv
   hab ca tej lug nuav
   tawm huv koj lub qhov ncauj lug?
  14Tuabneeg yog daabtsw,
   puab txhad dawb huv tau?
  Tug kws yug ntawm quaspuj lug yog daabtsw,
   nwg txhad ncaaj nceeg tau?
  15Saib maj, Vaajtswv tsw tso sab
   rua nwg cov tubkhai ntuj kws dawb huv,
   hab nwg lub qhov muag pum lub ntuj kuj tsw huv.
  16Tug kws qas vuab tsuab hab ua phem ua qas,
   tug kws haus kev txhum ib yaam le haus dej
   yimfuab tsw huv sab.

  17“Noog kuv has, kuv yuav qha rua koj,
   kuv yuav has tej kws kuv pum,
  18yog tej kws cov tuabneeg kws muaj tswvyim
   tau has lug,
   hab puab tej laug tsw tau muab zais ca.
  19Muab lub tebchaws pub rua puab tuab co xwb,
   tsw muaj lwm haiv tuabneeg
   tuaj hlaa huv puab hlo le.
  20Tug tuabneeg limham yuav raug txom nyem
   moog taag puab swm neej,
  yog taag txhua xyoo kws
   tu rua tug kws quab yuam tswm txom luas.
  21Lub suab kws txaus ntshai
   nyob huv nwg lub qhov ntsej,
  tub saab yuav tuaj lws
   rua thaus tug ntawd vaam meej.
  22Nwg tsw ntseeg tas nwg yuav rov tawm tau
   huv txujkev tsaus ntuj lug,
   mas tub teem ca rua nwg tuag nav ntaaj.
  23Nwg moog moog lug lug nrhav mov noj has tas,
   ‘Nyob hovtwg nev?’
   Nwg paub tas nub tsaus ntuj nyob ti nkaus nwg.
  24Kev txom nyem nyuaj sab hab kev lwj sab
   ua rua nwg ntshai,
  hab kov yeej nwg yaam le
   tug vaajntxwv npaaj txhwj ua rog.
  25Tub yog vem nwg tsaa teg tawm tsaam Vaajtswv,
   hab khaav quas ntxhas twv
   tug kws muaj fwjchim luj kawg nkaus,
  26nwg ua sab tawv dha moog
   tawm tsaam Vaajtswv
   hab coj daim hlau tiv thaiv kws tuab.
  27Vem nwg noj zoo zoo nwg lub plhu txhad rog tuaj,
   hab sau zog paav yawj rua ntawm nwg lub duav,
  28nwg txhad yuav nyob huv tej moos
   kws raug puam tsuaj lawd,
  nyob huv tej tsev kws tsw tswm nyog
   tuabneeg nyob,
  kws tub teem tseg ca
   kuas pob taag ua tej nam pawg.
  29Nwg yuav tsw nplua nuj
   hab tej nyaj txag yuav nyob tsw ruaj,
  hab nwg tej cuab txhaj cuab taam
   yuav tsw tsaav rua huv lub tebchaws.
  30Nwg yuav tswv tsw dim qhov tsaus ntuj,
   nplaim tawg yuav plhov nwg tej ntsuag
   qhuav lawm,
  hab tej paa ntawm Vaajtswv qhov ncauj
   yuav ntsawj nwg moog.
  31Tsw xob ca nwg ntxag nwg tug kheej
   es tso sab rua tej kws tsw muaj qaabhau,
  vem nwg yuav tau tej kws tsw muaj qaabhau
   lug pauj rua nwg.
  32Nwg yuav tau tug nqe zug hov txwm nkaus
   ua ntej lub swjhawm,
   hab nwg tej ceg yuav tsw ntsuab.
  33Nwg yuav zoo le tsob txwv maab
   kws tej txwv nyoog ca le zeeg,
   hab zoo le tsob txwv aulib kws paaj ca le zeeg.
  34Paab nam tuabneeg kws tsw fwm Vaajtswv
   yuav tsw xeeb mivnyuas,
  hab suavtawg yuav hlawv
   cov kws noj nyaj xab tej tsev ntaub.
  35Puab xeeb kev txhum hab yug tau kev phem lug,
   hab puab lub sab npaaj tej kev daag ntxag.”