15

Da'nyeic Kang Naaic Daapc Nyei Waac

(Yopv 15:1-21:34)

E^li^fatv Gorngv Da'nyeic Nzunc Waac

Yopv Gorngv Ninh Maiv Dorngc, E^li^fatv Hemx

1Temaan Mienh, E^li^fatv, dau Yopv,
  2“Cong-mengh mienh longc maiv lamh longc nyei wuonh zaang dau,
   yaac bun dong bung nyei nziaaux buangv nzengc ziangh sin se horpc nyei fai?
  3Ninh longc maiv maaih eix leiz nyei waac
   fai tengx maiv duqv haaix nyungc nyei waac jaiv sin fai?
  4Mv baac taaih Tin-Hungh wuov nyungc hnyouv meih guangc mi'aqv,
   yaac dangv jienv maiv duqv yiem Tin-Hungh nyei nza'hmien fei-fangv nyei jauv.
  5Weic zuqc meih nyei zuiz njaaux meih nyei nzuih gorngv waac,
   meih yaac ginv longc guv guaix mienh nyei mbietc.
  6Meih ganh nyei nzuih dingc meih zoux dorngc, maiv zeiz yie.
   Meih ganh nyei joux-joux waac zoux zorng-zengx gox meih.
  7“Meih dongh cuotv seix ndaangc nyei daauh dauh baamh mienh fai?
   Meih cuotv seix ndaangc Tin-Hungh zeix mbong fai?
  8Tin-Hungh caangh laangh nyei wuic gapv zunv nyei ziangh hoc meih haiz nyei fai?
   Meih liouh jienv cong-mengh weic meih ganh longc fai?
  9Maaih haaix nyungc meih hiuv, yie mbuo maiv hiuv?
   Maaih haaix nyungc meih mengh baeqc, yie mbuo maiv mengh baeqc?
  10Yiem yie mbuo mbu'ndongx maaih mba'biei baeqc nyei mienh caux hnyangx-jeiv gox nyei mienh,
   zungv gauh gox meih nyei die.
  11Tin-Hungh longc suonc nyei waac orn meih nyei hnyouv.
   Meih haiz se maiv gaengh gaux fai?
  12Meih weic haaix diuc sueih ganh nyei hnyouv,
   meih nyei m'zing weic haaix diuc cuotv douz,
  13bun meih nyei hnyouv ngaengc Tin-Hungh
   yaac bun naaiv nyungc waac yiem meih nyei nzuih cuotv?
  14“Baamh mienh hnangv haaix nor ninh cingx daaih haih cing-nzengc?
   Fai yiem m'sieqv dorn cuotv seix nyei mienh hnangv haaix nor haih benx zoux horpc nyei mienh?
  15Tin-Hungh zungv maiv bungx hnyouv ninh nyei cing-nzengc fin-mienh.
   Ziux Tin-Hungh mangc, lungh yaac maiv cing-nzengc.
  16Wuov nyungc waaic haic, youx haic nyei mienh,
   se hopv zuiz dorngx wuom nyei mienh, gauh fatv maiv haih cing-nzengc.

E^li^fatv Gorngv Orqv Mienh Zuqc Siouc Nyei Kouv Naanc

  17“Muangx yie maah! Yie oix mbuox meih.
   Yie buatc jiex nyei, yie oix gorngv,
  18dongh cong-mengh mienh gorngv jiex,
   yiem ninh mbuo nyei ong-taaix nzipc jienv daaih yaac maiv bingx.
  19(Naaiv norm deic-bung kungx ninh mbuo ganh duqv nzipc,
   yaac maiv maaih ganh fingx mienh yangh ninh mbuo mbu'ndongx jiex.)
  20Orqv mienh yiem seix zaangc nyei yietc zungv hnoi-nyieqc zuqc siouc kouv.
   Se zeix mienh nyei mienh waaic mienh ziux ninh nyei yietc zungv hnyangx-soux.
  21Za'gengh! gamh nziex haic nyei qiex yiem ninh nyei m'normh,
   baengh orn nyei ziangh hoc, janx-zaqc ziouc daaih caangv aqv.
  22Ninh maiv sienx ninh haih yiem hmuangx gu'nyuoz nzuonx.
   Ninh zungv oix zuqc nzuqc ndaauv daix.
  23Ninh youh jienv mingh lorz nyanc yaac gorngv, ‘Yiem haaix maaih nyanc hopv?’
   Ninh hiuv duqv hmuangx nyei hnoi-nyieqc yiem ninh nyei buoz ga'hlen.
  24Ninh oix zuqc zeqc naanc kuonx kouv bun ninh gamh nziex,
   yaac hingh jiex ninh hnangv hungh diex liuc leiz mborqv jaax nor.
  25Weic zuqc ninh nyuotv buoz-juonh bun Tin-Hungh,
   yaac ngaengc jienv Nernh Jiex Wuov Dauh,
  26ziouc nanv jienv hoz nyei torngv-baaih
   ngaengc jienv bieqc mingh mborqv ninh.
  27“Weic zuqc ninh nyei hmien junc haic,
   ninh nyei jaaiv benx orv-junc,
  28ninh duqv yiem zingh huaang,
   yiem mienh maiv horpc zuqc yiem nyei biauv,
   se dingc daaih oix zuqc benx mbaang waaic nyei ga'naaiv-ndui.
  29Ninh ziouc maiv duqv butv zoih.
   Ninh nyei zinh zoih yaac maiv duqv yiem lauh.
   Ninh nyei jaa-dingh maiv duqv yiem deic-bung hiaangx.
  30Mienh biaux maiv ndutv hmuangx.
   Douz yaac oix buov nqaai ninh nyei cunx.
   Tin-Hungh nyei qiex yaac oix biomv ninh mingh mi'aqv.
  31Maiv dungx bun ninh kaux maiv lamh longc nyei haaix nyungc nduov ganh,
   weic zuqc maiv lamh longc nyei oix winh nzuonx bun ninh.
  32Ninh nyei hnoi-nyieqc maiv gaengh taux ninh ziouc zuqc winh sung,
   ninh nyei nquaah yaac maiv maeng aqv.
  33Ninh yaac hnangv a'ngunc hmei maiv gaengh zuoqc nyei biouv bioh ndortv nzengc,
   yaac hnangv ga'lanv ndiangx nyei biangh nqoi daaih bioh mi'aqv.
  34Maiv taaih Tin-Hungh wuov deix maiv maaih hoz doic zeiv-fun,
   a'hneiv kaux nyaanh hmuangx wuov deix nyei ndopv-liuh yaac oix zuqc douz buov qui.
  35Ninh mbuo hnamv cuotv orqv sic hnangv maaih gu'nguaaz faaux sin,
   yungz cuotv benx waaic sic hnangv.
   Ninh mbuo nyei hnyouv liuc leiz nduov mienh.”