16

Yauj

1-2Yauj teb hais tias: “Kuv yeej hnov luag hais tej ko los lawm;
  nej tej lus nplig ua rau kuv ntxhov siab xwb.
  
  3Nej tej lus uas tsis muaj qabhau ko hais tsis paub tas li los?
  Nej yuav hais mus kom txog haum kawg los?
  4Yog hais tias nej yog kuv, thiab kuv yog nej,
  kuv yeej hais tau txhua yam li nej hais thiab.
  Kuv yuav co taubhau thiab hais tau
   tej lus tuam mom nej ib yam nkaus.
  5Kuv muaj cuabkav pab tau nej,
  txhawb nej lub zog thiab nplig tau nej siab.

  6“Txawm yog kuv hais lus los tsis pab dabtsi,
  thiab yog kuv ua twjywm los kuv tus mob tsis ntaug.
  7Vajtswv, koj ua rau kuv lub cev mob lwj ntsuav;
  koj cia kuv tsev neeg raug tua tuag tas.
  8Koj muab kuv khi, thiab koj yog kuv tus yeebncuab.
  Kuv tshuav tawv thiab pobtxha lawm xwb,
  thiab luag muab tej ntawd ua timtseeb hais tias kuv ua txhaum.

  9“Vajtswv chim nws thiaj muab kuv dua ua tej daim;
  nws ntxub kuv thiab ntsia qhovmuag qaujles rau kuv.
  10Tej neeg tuaj nyob puagncig kuv,
   lawv hais lus saib tsis tau kuv,
  thiab xuas tawg ncuav rau kuv lub
   plhu.
  11Vajtswv muab kuv cob rau cov neeg ua phem ua qias.
  12Kuv yeej ua neej nyob kaj siab lug,
  tiamsis Vajtswv tsawv nkaus kuv cajdab cab,
  nws nplawm kuv thiab tsuj kuv ntsoog tas.
  Vajtswv muab kuv ua daim phiaj rau nws sim
  13thiab tua xub hneevnti txhua phab tuaj rau kuv,
  tej xub ntawd tuaj raug kuv ua rau kuv nqaij to;
  txawm li ntawd los nws tsis hlub kuv li.
  14Nws ua rau kuv raug mob ua ntu zus;
   nws tawmtsam kuv ib yam li tus tubrog.

  15“Kuv quaj ntsuag thiab muab ntaubtsaj
  los xaws ua ris tsho hnav, kuv txo
   hwjchim thiab zaum hauv av.
  16Kuv quaj cebmuag tas, kuv ob lub qhovmuag o liab ploog,
  17tiamsis kuv tsis tau ua txhaum dabtsi,
  thiab kuv muaj lub siab dawb paug thov Vajtswv.

  18“Lub ntiajteb, tsis txhob muab kuv tej kev txhaum npog cia!
  Tsis txhob cia kuv lub suab thov kev ncaj ncees ntsiag.
  19Muaj ib tug nyob saum ntuj ceebtsheej npaj rawv
   tuaj kuv tog pab kuv.
  20Kuv tej phoojywg txob thuam kuv;
   kuv quaj kua muag ntws laws rau Vajtswv.
  21Kuv xav kom muaj ib tug pab kuv mus thov Vajtswv,
  ib yam li tus neeg uas mus thov nws tus phoojywg.
  22Tshuav tsis muaj pestsawg xyoo lawm,
  kuv yuav tau taug txojkev uas mus tsis muaj hnub rov los.