16

Yopv Dau E^li^fatv

Yopv Gorngv Ninh Nyei Doic Bun Ninh Haiz Jaa Kouv

1Yopv ziouc dau,
  2“Naaiv nyungc waac yie haiz camv! haic aqv.
   Meih mbuo dauh dauh oix orn hnyouv mv baac meih mbuo bun mienh jaa nzauh.
  3Meih maiv dingh maiv hitv nyei gorngv waac maiv haih jomc fai?
   Maaih haaix nyungc cuoqv zuqc meih dau waac?
  4Se gorngv meih mbuo caux yie tiuv dorngx yiem,
   yie mv baac haih gorngv hnangv meih mbuo nor.
  Yie haih borqv jienv yietc kang jiex yietc kang nyei waac gorngv meih mbuo,
   aengx dorng jienv meih mbuo huangx m'nqorngv.
  5Mv baac yie haih longc yie nyei nzuih ceix meih mbuo henv jiez daaih,
   yie nyei nzuih meix yaac oix orn meih mbuo nyei you-nzauh.

Yopv Gox Gorngv Tin-Hungh Zoux Doqc Bun Ninh

  6“Maiv gunv yie gorngv waac, yie mun nyei jauv maiv sienc.
   Se gorngv yie nyienz jienv maiv gorngv, yie mun nyei dorngx maiv haih gauh longx.
  7Tin-Hungh aac, ih zanc meih zungv bun yie kuonx kouv.
   Meih bun yie nyei biauv zong mienh zuqc baaic nzengc.
  8Meih bun yie soqv, jaic nzengc,
   yie ndongc naaiv jaic ziouc zoux zorng-zengx gox yie.
  9Tin-Hungh qiex jiez jienv betv yie yaac nzorng yie,
   dorng jienv yie ngaatc nyaah.
   Yie nyei win-wangv njatc m'zing mangc yie.
  10Ninh mbuo morngx nzuih bun yie.
   Ninh mbuo mbaix yie nyei hmien huotv yie.
   Ninh mbuo gapv zunv daaih oix zoux bun yie.
  11Tin-Hungh zorqv yie jiu bun orqv mienh,
   yaac zoi yie yiem mienh waaic mienh nyei buoz-ndiev.
  12Yie kuh yiem nyei ziangh hoc ninh zorqv yie wuotv nauv.
   Ninh nanv jienv yie nyei jaang guaeqv yie muonc nzengc.
  Ninh zorqv yie zoux ninh nyei mbaeqc.
   13Ninh nyei buonv juang-zinx mienh weih gormx yie.
  Ninh buonv tong yie nyei nyutc zeiv yaac maiv korv-lienh,
   yaac dox yie nyei daamv cuotv njiec ndau.
  14Ninh mborqv yie yietc nzunc jiex yietc nzunc,
   ninh tiux daaih mborqv hnangv mborqv jaax henv nyei baeng.
  15“Yie lunh la'maah ndie-cou nitv jienv yie nyei ndopv,
   yie suei nzengc ziouc bueix jienv nie-mbung.
  16Weic zuqc yie nyiemv, hmien siqv nzengc,
   m'zing-ndopv yaac hmuangx,
  17maiv gunv yie nyei buoz maiv zoux haaix nyungc doqc,
   yie daux gaux nyei waac yaac cing-nzengc.

Yopv Maaih Lamh Hnamv Yiem Tin-Dorngh Maaih Dauh Tengx Ninh Zoux Zorng-Zengx

  18“Ndau aah! Maiv dungx buang yie nyei nziaamv.
   Maiv dungx bun yie heuc nyei qiex maaih dorngx hitv.
  19Ih zanc maaih dauh yiem tin-dorngh tengx yie zoux zorng-zengx,
   beu yie wuov dauh yiem hlang nyei dorngx.
  20Yie nyei loz-gaeng doic huotv yie,
   yie nyei m'zing liouc wuom-mueic bun Tin-Hungh.
  21Tov bun ninh tengx mienh jouh Tin-Hungh,
   hnangv mienh tengx ninh nyei loz-gaeng doic jouh nor.
  22“Weic zuqc aengx jiex liuz i ziex hnyangx,
   yie ziouc gan maiv nzuonx nyei jauv mingh.