16

Y-Yôp Blŭ Dŭñ Dŭñ kơ Klei Aê Diê Ngă kơ Ñu

1Y-Yôp lŏ wĭt lač:
  2“Kâo hmư̆ leh lu klei msĕ snăn;
   jih klei diih bi juh jing hơăi mang, amâo yuôm ôh.
  3Klei blŭ msĕ si angĭn hjan srăng tuč ruê̆ mơ̆?
   Amâodah ya mtrŭt diih brei blŭ msĕ snăn?
  4tơdah kâo jing diih,
   kâo msĕ mơh, dưi blŭ msĕ si diih,
  Kâo dưi blŭ lu klei bi kdơ̆ng hŏng diih,
   leh anăn kteh kŏ mưč kơ diih.
  5Kâo dưi bi ktang diih hŏng klei kâo blŭ,
   leh anăn hŏng klei kâo blŭ bi juh srăng bi hrŏ klei ruă diih.

  6Tơdah kâo blŭ, klei ruă kâo amâo hrŏ ôh,
   leh anăn tơdah kâo dôk ñăt, klei ruă amâo đuĕ mơ̆ng kâo ôh.
  7Sĭt nik ară anei Aê Diê bi êmăn kâo leh,
   ñu bi rai leh jih gŏ sang kâo.
  8Ñu+ bi kdjuôt kdjiu klĭt kâo leh,
   klei anăn jing klei hưn bi kdơ̆ng hŏng kâo;
   klei êwang kâo hưn bi kdơ̆ng hŏng kâo mơh.
  9Êjai ñu ngêñ, Ñu hiêk kâo leh anăn duah ngă kơ kâo,
   Ñu kriêt êgei ñu kơ kâo;
   pô roh hŏng kâo dlăng kơ kâo hŏng ală trơ̆ng.
  10Phung mnuih ha ƀăng êgei diñu čiăng kĕ ƀơ̆ng kâo,
   hŏng klei mgao diñu pah miêng kâo,
   diñu bi kƀĭn mguôp čiăng ngă kơ kâo.
  11Aê Diê jao kâo kơ phung amâo đăo ôh,
   leh anăn hwiê hĕ kâo hlăm kngan phung ƀai.
  12Kâo dôk leh êđăp ênang, ƀiădah ñu kjoh hĕ kâo;
   ñu djă ti kkuê kâo leh anăn bi mčah kâo đơ điêt.
  Ñu mdơ̆ng kâo msĕ si knham ñu,
   13phung kahan ñu djă hna wang jŭm kâo.
  Hŏng klei amâo pap ôh, Ñu mbliah tiê kơiêng kâo;
   ñu bi hŏk hĕ êa phĭ kâo ti lăn.
  14Ñu tlŏ kâo bi hluh lu anôk,
   ñu ksŭng ngă kơ kâo msĕ si sa čô bi blah.
  15Kâo jhĭt klŭng guôm asei mlei kâo,
   leh anăn kâo bi klŭng boh kŏ kâo hlăm bruih lăn.
  16Ƀô̆ mta kâo jing hrah kyua kâo hia,
   leh anăn êyui klei djiê guôm ală kâo;
  17ƀiădah kngan kâo amâo ngă klei ƀai ôh,
   leh anăn klei kâo wah lač jing êngeh.

  18Ơ lăn, đăm guôm hĕ ôh êrah kâo,
   leh anăn brei kâo ur hŏng klei êngiê amâo mâo klei kơ̆ng ôh.
  19 Dlăng bĕ, wăt ară anei pô hưn bi sĭt kơ kâo dôk hlăm adiê,
   leh anăn pô mgang kđi kâo dôk ti dlông.
  20Phung mah jiăng kâo mưč kơ kâo,
   kâo hia ƀlĕ êa ală kơ Aê Diê,
  21čiăng kơ ñu mgang klei djŏ sa čô mnuih hŏng Aê Diê,
   msĕ si sa čô mnuih hŏng pô riêng gah ñu.
  22Kyuadah adôk ƀiă thŭn srăng truh,
   kâo srăng nao kơ anôk kâo amâo srăng lŏ wĭt ôh.”