17

  1Kuv tug ntsuj plig pluj taag,
   kuv lub caij lub nyoog kuj kawg
   kuv lub qhov ntxaa tub txhwj lawm.
  2Tseeb tag cov tuabneeg thuaj luag
   nyob puag ncig kuv,
  hab kuv lub qhov muag
   saib ntsoov qhov kws puab thuaj kuv.

  3“Vaajtswv, thov koj them cov nqe
   ua pov thawj qhwv kuv rua koj.
  Muaj dua ib tug twg kws yuav ua
   pov thawj qhwv kuv tau?
  4Vem koj kaw puab lub sab
   ua rua puab tsw nkaag sab,
   yog le nuav koj txhad tsw ca puab kov yeej.
  5Tug kws kom nwg cov phoojywg,
   sub txhad tau nqe zug,
  nwg tej mivnyuas lub qhov muag
   yuav tsw pum kev.

  6“Vaajtswv muab kuv tag luas ncauj luas lu,
   hab luas ntu qub ncaug rua kuv lub plhu.
  7Qhov kws kuv lwj sab
   ua rua kuv tsaus muag ndais,
   hab kuv lub cev huvsw zoo le tug duab xwb.
  8Tug tuabneeg ncaaj nceeg
   poob sab nthaav txug zaaj nuav,
  hab tug kws tsw txhum
   sawv twv cov kws tsw fwm Vaajtswv.
  9Tug ncaaj nceeg tseed tuav rawv nwg txujkev,
   hab tug kws txhais teg huv muaj zug zuj zug tuaj.
  10Tassws mej mas txhua tug
   ca le rov tuaj dua ib zag,
  mas kuv yuav tsw pum mej cov ib tug twg
   muaj tswvyim le.
  11Kuv lub caij lub nyoog kuj dua lawm,
   kuv tej num kws kuv npaaj ca
  kuj raug muab rhuav taag,
   yog tej kws kuv lub sab ntshaw.
  12Puab muab mo ntuj ua nruab nub,
   txawm yog nyob qhov tsaus los puab has tas,
   ‘Qhov kaaj nyob ze lawm.’
  13Yog kuv tog nrhw tub tuag teb ua kuv lub tsev,
   yog kuv nthuav kuv lub chaw pw
   moog rua huv qhov tsaus ntuj,
  14hab yog kuv has rua lub qhov tuag tas,
   ‘Koj yog kuv txwv,’
  hab has rua cov kaas tas,
   ‘Yog kuv nam hab kuv le muam,’
  15tes kuv txujkev vaam nyob rua hovtwg lawm?
   Leejtwg yuav pum kuv qhov chaw vaam?
  16Txujkev vaam hov yuav nqeg moog
   rua lub qhov rooj huv tub tuag teb hab lov?
  Kuv txujkev vaam hab kuv yuav moog ua ke
   rua huv moov aav lov?”