17

1“Kuv txojsia twb yuav tu. Kuv ua tsis taus pa lawm;
  tsis tshuav ib yam dabtsi rau kuv li,
   tsuas tshuav lub qhov ntxa qhib lug tos kuv xwb.
  2Kuv saib ntsoov luag txob thuam kuv mob kawg li.
  3Vajtswv, kuv yeej ua ncaj. Thov koj
   mloog kuv tej lus.
  Yeej tsis muaj leejtwg mloog kuv tej lus li.
  4Koj kaw lawv lub siab kom lawv tsis totaub;
   thov tsis txhob pub lawv kovyeej kuv.
  5Tus neeg uas dag nws tus phoojywg
   nyiaj yuav,
  nws tej menyuam yuav raug kev txomnyem
   vim tej uas nws ua ntawd.
  6Vajtswv ua rau kuv raug luag hais tsis zoo;
  thiab luag nti qaubncaug rau kuv ntsej muag.
  7Kuv tej kev quaj ntsuag ua rau kuv lub qhovmuag tsis pom kev;
  kuv ob txhais npab thiab ob sab ceg
   qhuav qhawv ib yam li tej mojzeej.
  8Cov neeg uas khav hais tias lawv ncaj ncees
   yuav xav tsis thoob tej no,
  thiab lawv thuam hais tias kuv tsis hwm Vajtswv.
  9Cov neeg uas muaj meejmom khav hais tias lawv yog cov ncaj ncees tshaj.
  10Tiamsis yog lawv cov ntawd tuaj sawv tabmeeg kuv,
  kuv pom hais tias lawv tsis muaj ib tug ntse li.

  11“Kuv lub sijhawm twb dhau lawm,
  tej uas kuv npaj siab ua tsis tau tiav;
   kuv tas kev cia siab lawm.
  12Tiamsis kuv tej phoojywg hais tias
   hmo ntuj yuav hloov ua nruab hnub,
  lawv hais tias qhov kaj twb los ze lawm,
  tiamsis kuv pom hais tias kuv tseem nyob hauv qhov uas tsaus ntuj nti.
  13Kuv txojkev cia siab tsuas yog tubtuag teb xwb,
  yog qhov chaw tsaus ntuj nti uas kuv yuav mus pw.
  14Kuv yuav hu lub qhov ntxa ua kuv txiv,
  thiab hu tej kas uas noj kuv ua kuv niam thiab kuv cov muam.
  15Kuv tseem tshuav kev cia siab thiab los?
  Leejtwg pom hais tias tseem muaj kev cia siab?
  16Thaum kuv mus rau hauv tubtuag teb,
   kuv tsis muaj kev cia siab li lawm.”