18

Bildad

1Giŏng anŭn, Bildad, jing mơnuih mơ̆ng plei pơnăng Suh, pơhiăp tui anai:
  2“Ih khŏm pơdơi hĭ bĕ tơlơi pơhiăp kar hăng anŭn!
   Kơčăng hơmư̆ bĕ, giŏng anŭn ƀing gơmơi dưi pơhiăp yơh.
  3Ih anăm yap ƀing gơmơi kar hăng hlô mơnơ̆ng ôh!
   Ih khŏm anăm pơmĭn ôh kơ tơlơi ƀing gơmơi jing ƀing mlŭk!
  4Ih yơh jing pô hil pơrai hĭ ih pô amăng lu črăn.
   Mơnuih mơnam ƀu či lui hĭ lŏn tơnah ôh yuakơ ih hil nač!
   Ơi Adai či mă pơđuaĭ hĭ khul čư̆ kiăng pơmơak kơ ih hă?

  5“Mơnuih sat ƀai jing kar hăng apui kơđen arăng pơthăm hĭ;
   ñu či jing kar hăng jơlah apui ƀu či jă̱ đĭ dơ̆ng tah.
  6Tơlơi bơngač amăng sang khăn ñu jing hĭ kơnăm;
   apui kơđen jĕ ƀơi ñu thăm hĭ laih.
  7Khul tơkai kơjăp kơtang ñu jing hĭ tơdu laih;
   ñu lê̆ trŭn amăng hơdră mơneč ñu pô.
  8Ñu rơbat lê̆ trŭn amăng hơñuăl
   laih anŭn ñu pơpư̆ păñ sŭl kŭl amăng hơñuăl anŭn.
  9Hơmâo mơnuih ƀač ka̱p kiăng mă kơđŭl tơkai ñu;
   čơđo̱ng pŏp mă ñu hơmăr biă mă.
  10Hrĕ čơđo̱ng arăng pơdŏp ƀơi lŏn kiăng ƀač kơ ñu,
   jing čơđo̱ng arăng ƀač kơ ñu ƀơi jơlan yơh.
  11Ñu huĭ bra̱l yua mơ̆ng tơlơi truh ƀơi rĭm bơnăh
   laih anŭn yua mơ̆ng khul tơlơi truh ƀơi anih pă ñu nao yơh.
  12Tơlơi truh sat ñu huĭ jĕ či truh ƀơi ñu,
   laih anŭn tơdang ñu lê̆ ñu či mưn tŭ tơlơi truh sat anŭn yơh.
  13Tơlơi ruă nuă sat pơrai hĭ khul črăn klĭ ñu,
   laih anŭn ngă kơ tơkai ñu hăng tơngan ñu brŭ hĭ yơh.
  14Hơmâo mơnuih pơanăn Tơlơi Djai mă pơđuaĭ hĭ ñu mơ̆ng sang ñu jing anih kơjăp hơđơ̆ng ñu,
   laih anŭn ba ñu nao tŭ tơlơi arăng pơdjai hĭ kar hăng pơtao huĭ bra̱l yơh.
  15Ƀing mơnuih tuai dŏ amăng sang khăn ñu;
   ƀing gơñu tơraih apui kơsum bru bra amăng anih dŏ ñu.
  16Ñu jing kar hăng sa ƀĕ kơyâo hơmâo akha thu krô hĭ
   laih anŭn than ngan ñu gah ngŏ gliu hĭ mơ̆n.
  17Mơnuih mơnam ƀơi lŏn tơnah wơr bĭt hĭ ñu laih;
   ƀu hơmâo hlơi pô ôh ƀơi lŏn tơnah anai hơdơr kơ ñu dơ̆ng.
  18Ơi Adai puh pơđuaĭ hĭ ñu mơ̆ng anih bơngač nao pơ anih kơnăm mơmŏt
   laih anŭn ba pơđuaĭ tơbiă hĭ ñu mơ̆ng lŏn tơnah mơnuih hơdip yơh.
  19Ñu ƀu hơmâo ană bă ƀôdah kơnung djuai ană tơčô ôh amăng ƀing ană plei ñu,
   ƀu hơmâo hlơi pô dŏ so̱t ôh ƀơi anih ñu juăt hơdip laih.
  20Mơnuih mơnam gah yŭ̱ či dŏ kơtuă yơh ƀơi tơlơi truh kơ ñu;
   laih anŭn mơnuih gah ngŏ̱ ăt huĭ bra̱l kơ tơlơi truh anŭn mơ̆n.
  21Sĭt yơh, kar hăng anŭn yơh jing tơlơi truh kơ mơnuih sat ƀai;
   hrup hăng anŭn yơh jing tơlơi truh kơ mơnuih ƀu huĭ pơpŭ kơ Ơi Adai.”