19

Yopv Dau

Yopv Nqemh Ninh Nyei Doic Zoux Maux

1Yopv ziouc dau,
  2“Meih mbuo oix zoux bun yie nyei hnyouv kouv,
   yaac longc waac morc yie ndongc haaix lauh?
  3Meih mbuo gorngv doqc yie maiv zeiv ziepc nzunc aqv.
   Meih mbuo dorngc yie, meih mbuo maiv nyaiv fai?
  4Se gorngv yie za'gengh zoux dorngc,
   yie zoux dorngc nyei kungx ndortv zuqc yie ganh hnangv.
  5Se gorngv meih mbuo ceng meih mbuo ganh gauh hlo yie,
   yaac funx yie buangh nyei kouv naanc bun cing yie zoux dorngc,
  6wuov nyungc meih mbuo oix zuqc hiuv duqv se Tin-Hungh hnangv naaiv zoux bun yie,
   yaac longc ninh nyei mungz nzenc jienv yie.

Yopv Gorngv Tin-Hungh Hoic Ninh Hnangv Ninh Benx Win-Wangv Nor

  7“Yie heuc jienv gorngv, ‘Zuqc zoux doqc aav loh!’ yaac maiv maaih haaix dauh dau.
   Yie heuc jienv tov tengx, mv baac maiv duqv baengh fim nyei jauv.
  8Tin-Hungh dangv jienv yie nyei jauv yie ziouc jiex maiv duqv.
   Ninh yaac bun yie nyei jauv hmuangx mingh.
  9Ninh zorqv nqoi yie nyei njang-laangc,
   yaac zorqv nqoi yie ndongx nyei ningv.
  10Ninh weih jienv yie biei bung mborqv yie,
   yie ziouc baaic nzengc mi'aqv.
  Yie maaih lamh hnamv nyei,
   ninh baeng cuotv hnangv baeng diuh ndiangx nor.
  11Ninh qiex jiez, nouz haic yie,
   yaac funx yie benx ninh nyei win-wangv.
  12Ninh nyei jun-baeng guanh lomh nzoih daaih.
   Ninh mbuo liuc leiz jauv mborqv yie,
   yaac liepc ciangv weih gormx yie.

Yopv Tov Loz-Gaeng Doic Korv-Lienh

  13Tin-Hungh bun yie nyei gorx-youz guangc yie,
   dongh yie zuoqc nyei mienh maiv laengz yie aqv.
  14Yie nyei cien-ceqv leih nqoi yie,
   yie nyei loz-gaeng doic la'kuqv yie mi'aqv.
  15Yiem yie nyei biauv nyei kaeqv mienh caux m'sieqv bou funx yie zoux ga'nyiec nyei mienh.
   Ziux ninh mbuo nyei m'zing mangc, yie zungv benx ganh fingx mienh.
  16Yie heuc yie nyei bou mv baac ninh maiv dau,
   yie oix zuqc longc nzuih jouh ninh mbuo.
  17Yie nyei auv youx yie nyei nzuih nyei qiex.
   Yie ganh nyei cien gorx cien youz gamh nziev yie.
  18Liemh faix nyei fu'jueiv mangc piex yie.
   Yie jiez sin ninh mbuo gorngv yie.
  19Yie zuoqc jiex nyei yietc zungv loz-gaeng doic youx yie,
   dongh yie hnamv nyei mienh yaac mbienv hmien bun yie.
  20Yie nyei ndopv naetv jienv mbungv,
   yie biaux cuotv singx maengc ndongc yietc norm hmeiv-nauv.
  21“Loz-gaeng aah! Korv-lienh yie maah! Tov korv-lienh yie,
   weic zuqc Tin-Hungh nyei buoz mborqv yie.
  22Meih mbuo weic haaix diuc oix hoic yie hnangv Tin-Hungh hoic?
   Meih mbuo corc zoux doqc bun yie maiv gaengh gaux?

Yopv Maaih Lamh Hnamv Maaih Dauh Haih Zuoqc Ninh

  23“Feix duqv yie gorngv nyei waac duqv fiev jienv,
   feix duqv faaux jienv yiem sou-daan.
  24Feix duqv longc hlieqv-jaa-sic zuqc la'bieiv,
   aengx longc jungz dox zuqc liuz nyei dorngx, bun yietc liuz yiem.
  25Weic zuqc yie hiuv duqv Zuoqc yie Wuov Dauh ziangh jienv,
   setv mueiz ninh oix daaih souv jienv ndau-beih.
  26Zuov yie ndopv huv nzengc,
   yiem yie nyei orv sin yie zungv duqv buatc Tin-Hungh.
  27Yie ganh duqv buatc ninh,
   yie ganh nyei m'zing duqv mangc ninh, yaac maiv zeiz ganh dauh.
   Yie nyei hnyouv mau kouv haic.
  28“Se gorngv meih mbuo gorngv, ‘Yie mbuo hnangv haaix nor haih hoic ninh?’
   Yaac gorngv, ‘Cuoqv sic nyei gorn-baengx yiem ninh ganh,’
  29meih mbuo oix zuqc gamh nziex nzuqc ndaauv,
   weic zuqc Tin-Hungh qiex jiez, ninh longc nzuqc ndaauv dingc zuiz.
   Meih mbuo ziouc hiuv duqv maaih dauh siemv zuiz.”