19

Yôb

1Giŏng anŭn, Yôb laĭ dơ̆ng tui anai:
  2“Hơbĭn sui dơ̆ng ƀing gih dŏ pơtơnap kơ kâo
   laih anŭn pơhiăp khul boh hiăp kiăng pơruă hĭ kâo kơtang lĕ?
  3Ƀing gih hơmâo phŏng kơđi kơ kâo lu wơ̆t laih;
   ƀing gih pơmlâo hĭ kâo ƀu thâo mlâo ôh.
  4Tơdah sĭt kơ tơlơi kâo hơmâo ngă soh laih,
   sĭt yơh tơlơi soh kâo kơnơ̆ng pơmĭn ƀlơ̆ng kơ kâo pô đôč.
  5Sĭt yơh, ƀing gih pơdun đĭ gih pô pơang pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo
   laih anŭn pơhaih kơ tơlơi kâo tŭ gleh tơnap yuakơ kâo hơmâo ngă soh laih.
  6Samơ̆ ƀing gih khŏm thâo kơ tơlơi Ơi Adai hơmâo ngă laih kơ kâo tŭ tơnap tap
   kar hăng dăng hơñuăl jum dar kâo yơh.

  7“Wơ̆t tơdah kâo ur kraih tui anai, ‘Arăng hơmâo pơsoh hĭ laih kâo!’ Ƀu hơmâo hlơi pô laĭ glaĭ kơ kâo ôh;
   wơ̆t tơdah kâo kwưh kơ tơlơi djru, ƀu hơmâo hlơi pô ôh ngă tơlơi djơ̆ găl kơ kâo.
  8Ơi Adai hơmâo pơgăn hĭ laih jơlan kâo, tui anŭn kâo ƀu dưi găn hĭ ôh;
   Ñu hơmâo pơkơnăm hĭ laih khul jơlan kâo rơbat.
  9Ñu hơmâo ngă laih kơ ƀing arăng ƀu pơpŭ kơ kâo dơ̆ng tah,
   laih anŭn mă pơđuaĭ hĭ laih đoăn pơtao mơ̆ng akŏ kâo.
  10Ñu kơpĭ hĭ kâo mơ̆ng rĭm bơnăh;
   Ñu mă pơđuaĭ hĭ tơlơi kâo čang rơmang kar hăng arăng buč hĭ sa ƀĕ kơyâo yơh.
  11Ñu hil hĭr hăr pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo;
   Ñu lăng kơ kâo kar hăng mơnuih amăng ƀing rŏh ayăt Ñu.
  12Ñu ngă kar hăng Ñu hơmâo pơkiaŏ rai sa grup ling tơhan kiăng kơsung blah kâo;
   kar hăng ƀing gơñu blah hruă kâo
   laih anŭn dŏ jưh jum dar sang khăn kâo yơh.

  13“Ñu hơmâo pơkăh pơgăn hĭ laih ƀing ayŏng adơi kâo mơ̆ng kâo;
   laih anŭn ƀing thâo krăn kâo ngă jing hĭ tuai hăng kâo.
  14Ƀing kơnung djuai jĕ kâo hơmâo đuaĭ ataih hĭ laih mơ̆ng kâo;
   ƀing gơyut gơyâo kâo ăt wơr bĭt hĭ kâo mơ̆n.
  15Ƀing tuai laih anŭn ƀing ding kơna đah kơmơi kâo yap kơ kâo kar hăng tuai yơh;
   ƀing gơñu lăng kơ kâo jing hĭ tuai rai mơ̆ng ataih.
  16Kâo iâu rai ding kơna kâo, samơ̆ ñu ƀu laĭ glaĭ ôh
   wơ̆t tơdah kâo luă gŭ kwưh kơ ñu.
  17Tơlơi suă jua ƀâo sat kâo ngă kơ bơnai kâo ƀu anăm tŭ ôh,
   laih anŭn ƀing ayŏng adơi kâo pô kŏn rai jĕ pơ kâo lơi.
  18Ƀing čơđai anet ăt djik djak kơ kâo mơ̆n;
   tơdang kâo tơgŭ, ƀing gơñu klao djik kơ kâo yơh.
  19Abih bang ƀing gơyut jĕ giăm kâo le̱ng kơ hơƀak drak kơ kâo;
   ƀing mơnuih kâo khăp, jing ƀing hơmâo wir pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng kâo.
  20Kâo jing đôč đač kơnơ̆ng kar hăng klĭ kle̱p ƀơi tơlang đôč,
   laih anŭn kâo jĕ či djai yơh samơ̆ aka ôh.

  21“Pap brơi kâo bĕ, Ơ ƀing gơyut gơyâo kâo hơi, pap kâo đa,
   yuakơ Ơi Adai hơmâo taih laih kâo laih anŭn ƀiă či pơrai hĭ kâo yơh.
  22Ƀing gih khŏm anăm ngă kơ kâo tŭ gleh tơnap kar hăng Ơi Adai ngă laih ôh.
   Ƀing gih hơmâo pơtơnap laih kâo kơtang biă mă.

  23“Kâo kwưh kiăng biă mă yơh arăng čih pioh khul boh hiăp kâo,
   čih pioh khul boh hiăp anŭn ƀơi hră klĭ,
  24čih pioh hăng gơnam čih pơsơi ƀơi hơnăl lê̱k,
   ƀôdah treh ƀơi boh pơtâo dŏ hlŏng lar!
  25Kâo thâo sĭt Pô Song Mă kâo ăt hơdip,
   laih anŭn truh kơ hơnăl tuč Ñu či dŏ dơ̆ng pơgang brơi kơ kâo ƀơi lŏn tơnah.
  26Laih anŭn tơdơi kơ klĭ kâo brŭ brai hĭ laih,
   samơ̆ hăng drơi jan kâo, kâo či ƀuh Ơi Adai yơh;
  27Kâo pô yơh či ƀuh Ñu
   hăng mơta kâo pô, anŭn jing kâo pô yơh, ƀu djơ̆ hlơi pô pơkŏn ôh.
   Pran jua kâo či tơdu rơmơ̆n yơh dŏ tơguan kơ mông anŭn!

  28“Tơdah ƀing gih laĭ, ‘Sĭt yơh ƀing ta či kơpĭ kơpe̱t hĭ ñu yơh!’
   laih anŭn laĭ dơ̆ng, ‘Akha tơlơi rŭng răng dŏ amăng ñu yơh.’
  29Gih pô năng huĭ bĕ kơ tơlơi Ơi Adai či pơkơhma̱l hĭ ƀing gih;
   yuakơ tơdang Ñu hil, Ñu či pơrai hĭ ƀing gih yơh;
   hơnŭn yơh, ƀing gih khŏm thâo kơnăl bĕ kơ tơlơi Ñu či phat kơđi ƀing gih yơh.”