21

Yauj teb

1Mas Yauj teb tas,
  2“Thov ua tuab zoo noog kuv tej lug,
   hab ca tej lug nuav nplig mej lub sab.
  3Thov ua sab thev, kuv yuav has,
   hab thaus kuv has lawd,
   mej kuj thuaj luag moog.
  4Kuv tug nuav caav tuabneeg lov?
   Ua caag tsw tswm nyog kuv ua sab heev?
  5Ca le saib ntsoov kuv hab poob sab nthaav,
   mej ca le muab teg pus mej qhov ncauj.
  6Thaus kuv ncu txug zaaj nuav
   kuv kuj poob sab nthaav,
   hab kuv ib ce tshee quas nyo.
  7Ua caag cov tuabneeg limham
   tseed muaj txujsa nyob,
  hab nyob moog txug thaus laug heev
   hab muaj fwjchim luj zuj zug?
  8Puab tej mivnyuas nyob ruaj khov
   rua ntawm puab xubndag,
  hab puab caaj ceg
   kuj nyob ntawm puab lub qhov muag.
  9Puab tej vaaj tse
   kuj nyob tso sab plhuav tsw ntshai le,
   hab Vaajtswv raab nplawm tsw raug puab.
  10Puab tej txwv nyuj muaj noob yug tsw tu ncua,
   puab tej maum nyuj yug mivnyuas
   hab tsw lawb hlo le.
  11Puab xaa tej mivnyuas yau tawm moog
   yaam le paab yaaj paab tshws,
   hab puab tej mivnyuas seev cev dha.
  12Puab hu nkauj nrug suab nruag npuaj
   hab suab nkauj nog ncaas,
   hab puab xyiv faab nrug lub suab raaj.
  13Puab vaam meej taag puab swm neej,
   hab puab moog rua huv tub tuag teb
   ua sab tug yeeg.
  14Puab has rua Vaajtswv tas,
   ‘Thov koj ncaim peb moog.
   Peb tsw xaav paub koj txujkev.
  15Tug kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   yog leejtwg es peb yuav ua koom rua nwg?
  Yog peb thov nwg
   peb yuav tau qaabhau daabtsw?’
  16Saib maj, puab txujkev vaam meej
   tsw yog nyob huv puab txhais teg lov?
  Cov tuabneeg limham tej lug sablaaj
   nyob deb ntawm kuv.

  17“Cov tuabneeg limham lub teeb tuag
   pes tsawg zag?
   Vej sub vej sw kuj raug puab pes tsawg zag?
  Vaajtswv kuj ua npau tawg quas vog
   tso mob lug rua puab pes tsawg zag?
  18Puab zoo yaam le cov quav nyaab
   kws cua ntsawj yaa ua ntej,
  hab zoo le cov npluag
   kws cua ntsawj yaa pes tsawg zag?
  19Mej has tas, ‘Vaajtswv khaws puab lub txem ca
   raug puab tej tub.’
  Thov nwg pauj taub rua leej txwv ntaag
   puab txhad paub.
  20Ca puab lub qhov muag pum
   puab tej kev puam tsuaj,
  hab ca puab haus tug kws muaj fwjchim
   luj kawg nkaus txujkev npau tawg.
  21Puab mob sab daabtsw txug puab caaj ceg
   kws yuav tshwm lawv puab qaab lug,
  rua thaus puab lub noob nyoog
   raug muab txav tu lawm?
  22Yuav muaj leejtwg txawj qha Vaajtswv,
   vem nwg tseed yog tug kws txav txem
   rua cov kws nyob lub rooj sab tshaaj plawg?
  23Ib tug tuag thaus tseed muaj zug quas npho,
   hab nyob zoo hab nyob tso sab plhuav,
  24nwg lub cev rog puv npo
   hab nwg tej hlwb txhaa tseed nyoog.
  25Muaj dua ib tug tuag rua thaus nwg lwj sab,
   tsw txeev swm ib yaam kws zoo le.
  26Ob tug puavleej pw rua huv moov aav
   ib yaam nkaus,
   hab kaas kuj laum nkaus ob tug.

  27“Kuv yeej paub tej kws mej xaav,
   hab tej tswvyim phem
   kws mej yuav ua txhum rua kuv.
  28Mej has tas, ‘Tug thawj lub vaaj tse
   nyob hovtwg?
  Lub tsev ntaub kws cov tuabneeg limham nyob,
   nyob rua hovtwg?’
  29Mej tsw tau nug cov kws tshaam tebchaws
   hab mej tsw yuav tej kws puab pav qha lov?
  30Puab has tas nub kws raug vej sub vej sw
   tug tuabneeg limham pheej dim,
  hab nwg pheej dim
   rua nub kws Vaajtswv npau tawg.
  31Leejtwg qha nwg lub neej rua nwg,
   hab leejtwg ua pauj nwg
   rua tej kws nwg tau ua lawd?
  32Thaus tuabneeg kwv nwg moog
   rua tom lub qhov ntxaa,
   kuj muaj tuabneeg zuv ntawm nwg lub qhov ntxaa.
  33Mas tej aav huv lub haav
   kuj tsw nyaav rua sau nwg,
   suavdawg lawv nwg qaab,
  hab muaj tuabneeg ua nwg ntej moog
   suav tsw txheeb.
  34Mas ua caag mej yuav muab tej yaam
   qhuav qhawv le nuav nplig kuv lub sab?
  Mej tej lug teb tsw tshuav daabtsw lawm
   tsuas yog daag xwb.”