21

Yauj

1-2Yauj teb hais tias: “Nej cia li mloog kuv tej lus;
  yog nej mloog kuv hais thiaj li nplig tau kuv siab.
  
  3Cia sijhawm rau kuv hais kuv tej lus,
  thaum kuv hais tas lawm, nej xav txob thuam li cas los tau.

  4“Kuv tsis yog nrog neeg sib cav;
  yog li ntawd, kuv thiaj ua tsis taus siab ntev.
  5Nej cia li ntsia kuv. Nej yuav xav tsis
   thoob thiab tsis paub hais li cas.
  6Thaum kuv xav txog tej xwmtxheej uas los raug kuv,
  kuv ibce tuag tas, kuv ntshai thiab tshee kawg li.

  7“Ua li cas Vajtswv cia cov neeg siab phem muaj sia nyob,
  pub lawv vammeej thiab ua neej nyob laus nkoos?
  8Lawv muaj tubki, muaj xeebntxwv,
   thiab tseem pom lawv tej tubki loj hlob.
  9Vajtswv tsis tso kev puastsuaj los raug lawv tej vajtse;
  lawv lub neej tsis tau raug kev txhawj ntshai ib zaug li.
  10Lawv tej nyuj muaj menyuam zoo
   thiab tsis muaj ib tug tshob li.
  11Lawv tej menyuam dhia ua si ib yam li tej menyuam yaj
  12thiab seevcev nrog tej suab raj suab xyu.
  13Thaum lawv ua neej nyob, lawv nyob kaj siab lug,
  thiab thaum lawv tuag, lawv tsis tuag txomnyem ntsuav.

  14“Cov neeg siab phem kom Vajtswv
   tsis txhob thab lawv;
  lawv tsis nyiam ua lawv lub neej raws li Vajtswv lub siab nyiam.
  15Lawv xav hais tias txawm yuav pehawm Vajtswv
  lossis thov Vajtswv los yeej tsis muaj qabhau dabtsi.
  16Lawv khav hais tias qhov uas lawv
   ua tau yog lawv lub zog,
  tiamsis kuv tsis yuav tej lus uas lawv hais ntawd.

  17“Tus neeg siab phem lub teeb puas txawj tuag?
  Cov neeg ntawd puas muaj ib tug
   tsis raug kev puastsuaj li?
  Vajtswv puas tau chim thiab rau
   txim rau cov neeg siab phem,
  18thiab muab lawv tshuab ya ib yam li
   cua ntsawj tej quavnyab,
  lossis ib yam li cua daj cua dub
   ntsawj tej hmoov av ya?

  19“Nej xav hais tias Vajtswv rau txim
  rau tej menyuam vim leej txiv tej kev txhaum.
  Tsis yog li ntawd! Vajtswv tsuas rau txim
   rau cov uas ua txhaum xwb;
  qhov uas Vajtswv ua li ntawd yog nws qhia hais tias
   vim lawv tej kev txhaum.
  20Cia cov neeg txhaum ris lawv lub
   txim vim lawv tej kev txhaum;
  cia lawv haus Vajtswv tus uas muaj
   hwjchim loj kawg nkaus txojkev chim.
  21Thaum ib tug neeg twg tuag lawm,
  nws puas txhawj txog nws tej
   menyuam saib puas nrog luag ua neej zoo?
  22Neeg puas muaj peevxwm qhia Vajtswv;
  leejtwg yog tus uas txiav txim rau
   cov uas nyob siab tshaj plaws?

  23-24“Muaj ibtxhia neeg noj qab nyob zoo mus txog hnub
   uas lawv tas simneej;
  thaum lawv lub cev tseem muaj zog khov kho,
  lawv tuag kaj siab lug thiab tsis mob
   txomnyem ntsuav.
  
  25Muaj ibtxhia neeg tsis muaj kev tau zoo hlo li;
  lawv ua neej lwj siab thiab tuag txomnyem ntsuav.
  26Tiamsis txhua tus puavleej tuag,
   luag yuav muab faus,
  thiab kas yuav noj lawv txhua tus ib yam nkaus.

  27“Kuv paub tej uas nej xav, thiab lub
   tswvyim uas nej xav ua phem rau kuv.
  28Nej nug hais tias, ‘Nimno tus nomtswv loj
  uas yog neeg ua phem ua qias lub tsev nyob qhov twg lawm?’

  29“Nej puas tau nrog cov neeg uas mus
   tsham tebchaws tham?
  Nej puas paub tej uas lawv coj rov los piav rau sawvdaws?
  30Hnub uas Vajtswv chim thiab rau txim,
  tsuas yog cov neeg siab phem thiaj seem xwb.
  31Tsis muaj leejtwg yuav nkaug tus neeg siab phem,
  lossis ua pauj rau nws tej uas nws tau ua los lawm.
  32Thaum luag kwv nws mus rau tom qhov ntxa,
   muaj neeg zov nws lub ntxa,
  33muaj neeg qas txhiab qas vam leej tuaj hlub tshua nws;
  thiab tej av los npog nws lub cev zoo kawg li.

  34“Tej lus uas nej tuaj nplig kuv tsis muaj qabhau li!
  Tej lus uas nej teb kuv yog lus dag xwb!”