22

Elifa has

1Mas Elifa kws yog tuabneeg Themaa teb tas,
  2“Tuabneeg muaj qaabhau rua Vaajtswv tau lov?
   Leejtwg ntse kuj tsuas muaj qaabhau
   rua nwg tug kheej xwb.
  3Yog koj ua tuabneeg ncaaj nceeg yuav txaus
   tug kws muaj fwjchim luj kawg nkaus lub sab lov?
  Yog koj ua tuabneeg zoo kawg
   yuav muaj qaabhau daabtsw rua nwg?
  4Vem koj fwm hab paub ntshai nwg,
   nwg txhad qhuab ntuag koj,
   hab ua plaub rua koj lov?
  5Koj tej kev limham luj kawg los tsw yog?
   Koj le kev txhum tsw muaj chaw kawg.
  6Vem koj qaum dawb
   tej kws kwvtij coj tuaj yuam nqe rua koj,
  hab koj txhaav tug kws tsw muaj naav
   tej tsoog tsho.
  7Koj tsw pub dej rua tug kws txug sav haus,
   hab nkaum teg tsw pub ncuav
   rua tug kws tshaib noj.
  8Tug kws muaj fwjchim
   txeeb tau laj teb ua nwg tug,
  hab tug kws muaj ntsej muag
   kuj tau moog nyob rua huv.
  9Koj ntab cov puj ntsuag rov moog
   teg dawb teg nplag,
  hab ua rua cov mivnyuas kws tsw muaj txwv
   txhais npaab luv.
  10Vem le nuav txhad muaj hlua cuab puag ncig koj,
   hab txujkev ntshai tshwm plawg lug raug koj.
  11Tsaus ntuj nti rua koj,
   koj txhad tsw pum daabtsw le,
   hab dej nyaab laum nkaus koj.

  12“Vaajtswv tsw nyob qhov chaw sab sau ntuj lov?
   Saib tej nub qub kws nyob sab kawg,
   nyob sab tag tag le.
  13Vem le nuav koj txhad has tas,
   ‘Vaajtswv paub daabtsw?
  Nwg yuav txav txem
   rua huv qhov tsaus ntuj tau hab lov?
  14Muaj fuab laum nkaus thaiv nwg,
   mas nwg txhad saib tsw pum,
   rua thaus nwg moog kev sau qaum ntuj.’
  15Koj yuav taug txuj qub kev
   kws tej tuabneeg limham txeev taug hov lov?
  16Puab raug nteg moog
   ua ntej kws tsw tau txug puab lub swjhawm,
   dej kuav hlo puab lub chaw tag taw moog.
  17Puab has rua Vaajtswv tas,
   ‘Thov koj ncaim peb moog,’ hab has tas,
  ‘Tug kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   yuav ua tau daabtsw rua peb?’
  18Tassws nwg tub pub tej kws zoo
   puv nkaus puab lub vaaj lub tsev.
  Cov tuabneeg limham tej lug sablaaj
   nyob deb ntawm kuv.
  19Cov tuabneeg ncaaj nceeg pum mas zoo sab,
   cov kws tsw txhum
   luag saib tsw taug puab has tas,
  20‘Peb cov yeeb ncuab
   raug muab txav tu nrho lawm,
  puab tshuav yaam twg
   suavtawg kuj muab kub taag lawm.’

  21“Koj ca le nrug Vaajtswv sws raug zoo
   hab nyob hum xeeb,
  ua le nuav mas yaam kws zoo
   yuav lug txug koj.
  22Ca le txais tej lug qhuab qha
   ntawm nwg lub qhov ncauj,
   hab khaws nwg tej lug ca rua huv koj lub sab.
  23Yog koj rov lug cuag tug kws muaj fwjchim luj
   kawg nkaus hab txu koj tug fwjchim,
  hab yog koj muab txujkev tsw ncaaj nceeg
   tso tseg deb ntawm koj lub tsev ntaub,
  24yog koj muab koj cov kub tso rua huv aav,
   hab muab tej kub huv lub moos Aufi ca
   rua huv plawv tej pob zeb huv lub haav dej,
  25yog koj ca tug kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   lug ua koj le kub
   hab ua koj tej nyaj kws tswm txaj,
  26mas koj yuav zoo sab
   rua tug kws muaj fwjchim luj kawg nkaus,
   hab koj yuav tsaa muag saib Vaajtswv.
  27Koj yuav thov nwg mas nwg yuav noog koj,
   hab koj yuav pauj tej kws koj cog lug fev rua nwg.
  28Koj yuav txav sab ua yaam twg
   mas yaam hov yuav tav,
   hab yuav muaj duab kaaj ci rua koj txujkev.
  29Thaus Vaajtswv txu tuabneeg tug fwjchim
   koj has tas yog vem tug hov khaav,
  tassws nwg yeej cawm
   tug kws txu fwjchim kuas dim.
  30Nwg yuav cawm tug kws tsw txhum,
   mas koj yuav tau txais kev cawm dim
   vem koj txhais teg huv.”