22

Da'faam Kang Naaic Daapc Nyei Waac

(Yopv 22:1-27:23)

E^li^fatv Gorngv Da'faam Nzunc Waac

E^li^fatv Gox Yopv Gorngv Ninh Dorngc Mienh Jomc Mienh

1Temaan Mienh, E^li^fatv, ziouc dau,
  2“Mienh haih weic Tin-Hungh maaih lamh longc nyei fai?
   Cong-mengh mienh weic ninh maaih lamh longc nyei fai?
  3Se gorngv meih zoux kuv mienh,
   haih zoux bun Nernh Jiex Wuov Dauh a'hneiv fai?
  Fai se gorngv meih zoux dunh yunh nyei mienh,
   haih bun Tin-Hungh duqv haaix nyungc?
  4“Se weic zuqc meih taaih ninh, ninh cingx gorngv meih
   yaac siemv meih nyei zuiz fai?
  5Se meih zoux nyei orqv sic hlo haic maiv zeiz?
   Meih zoux nyei zuiz yaac maiv maaih jomc nyei dorngx.
  6Meih aapv gorx-youz an dorngx-daauh yaac maiv maaih gorn-baengx.
   Zungv zorqv nzengc ninh mbuo nyei lui-houx bun ninh mbuo laengh gaengv nyei yiem.
  7Kouv nyei mienh meih maiv bun wuom ninh mbuo hopv,
   hnyouv sie nyei mienh meih yaac maiv bun hnaangx nyanc.
  8Meih longc meih nyei hatc maaz duqv lingh deic,
   maaih mengh dauh nyei mienh duqv yiem naaic.
  9Meih zunc auv-guaav kungx-buoz baeqc zaux nyei nzuonx
   yaac zoux doqc guh hanh fu'jueiv.
  10Weic naaiv maaih mungz zaeng weih gormx meih.
   Meih jangx maiv zaaic nyei ziangh hoc liemh zeih zuqc gamh nziex nyei sic.
  11Hmuangx om jienv meih, meih ziouc mangc maiv buatc,
   wuom yaac yiemx jienv meih.

E^li^fatv Gorngv Yopv Hnamv Daaih Tin-Hungh Maiv Buatc Ninh Zoux Nyei Zuiz

  12“Tin-Hungh maiv zeiz yiem gu'nguaaic lungh hlang nyei dorngx fai?
   Mangc hlang jiex nyei hleix, ninh mbuo ndongc haaix hlang!
  13Meih corc gorngv, ‘Tin-Hungh hiuv duqv haaix nyungc?
   Ndongc naaic hmuangx, Tin-Hungh hnangv haaix nor haih mangc duqv tong siemv zuiz?
  14Mbuonx-hoz om jienv ninh, ninh ziouc mangc maiv buatc.
   Ninh yaac youh lungh gu'nguaaic.’

E^li^fatv Gorngv Yopv Gan Orqv Mienh Nyei Jauv Yangh

  15“Meih corc oix gan loz-jauv fai?
   Naaiv se orqv mienh yangh jiex nyei jauv.
  16Maiv gaengh taux daic nyei ziangh hoc, ninh mbuo zuqc zorqv mingh mi'aqv.
   Ninh mbuo nyei gorn-ndoqv zuqc wuom guaatv mingh.
  17Ninh mbuo gorngv mbuox Tin-Hungh, ‘Leih nqoi yie mbuo maah!’
   yaac gorngv, ‘Nernh Jiex Wuov Dauh haih zoux haaix nyungc bun yie mbuo?’
  18Mv baac Tin-Hungh corc bun longx nyei ga'naaiv buangv nzengc ninh mbuo nyei biauv.
   Orqv mienh hnamv nyei jauv yie yaac maiv haih mengh baeqc.
  19“Kuv mienh buatc ninh mbuo zuqc baaic ziouc a'hneiv,
   maiv zoux dorngc nyei mienh yaac kuh jatv
  20gorngv, ‘Mbuo nyei win-wangv ndongc haaix zungv zuqc pai guangc.
   Ninh mbuo zengc njiec nyei ga'naaiv zuqc douz buov qui nzengc.’

E^li^fatv Kuinx Yopv Guangc Orqv Sic Nzuonx Daaih Lorz Tin-Hungh Duqv Baengh Orn

  21“Yopv aac, meih oix zuqc caux Tin-Hungh zoux horpc, caux ninh baengh orn,
   Tin-Hungh ziouc bun meih duqv longx.
  22Oix zuqc zipv ninh nyei nzuih njaaux nyei waac,
   siou ninh nyei waac yiem meih nyei hnyouv gu'nyuoz.
  23Se gorngv meih nzuonx daaih lorz Nernh Jiex Wuov Dauh
   meih ziouc duqv ceix jiez hnangv loz wuov nor.
   Se gorngv meih guangc orqv sic leih meih nyei ndopv-liuh go,
  24se gorngv meih zorqv jiem guangc jienv nie-mbung,
   zorqv Ofi nyei zien jiem guangc wuov ndoqv-zuonx nyei la'bieiv-qangx,
  25se gorngv Nernh Jiex Wuov Dauh benx meih nyei jiem,
   yaac benx meih jaaix haic nyei nyaanh,
  26hnangv naaiv meih ziouc a'hneiv Nernh Jiex Wuov Dauh
   yaac cau hmien lorz Tin-Hungh.
  27Meih ziouc daux gaux jouh ninh, ninh yaac oix muangx meih.
   Meih yaac jaauv sung meih laengz nyei ngaengc waac.
  28Meih dingc hnyouv zoux haaix nyungc, meih ziouc haih zoux duqv cuotv nyei.
   Njang yaac oix ziux meih nyei jauv.
  29Weic zuqc Tin-Hungh zatv jienv zoux maux nyei mienh,
   mv baac njoux nyiemc ganh zoux faix nyei mienh.
  30Liemh zoux dorngc nyei mienh ninh yaac oix njoux.
   Se gorngv meih zoux duqv horpc meih ziouc duqv njoux.”