22

Eliphaz

1Giŏng anŭn, Eliphaz mơ̆ng anih Têman laĭ tui anai:
  2“Ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi ngă hiam kơ Ơi Adai.
   Ƀu hơmâo mơnuih rơgơi pă ôh ngă hiam kơ Ñu.
  3Tơdah ih jing mơnuih tơpă hơnơ̆ng, sĭt tơlơi anŭn ƀu či pơmơak ôh kơ Pô Dưi Kơtang!
   Tơdah khul jơlan ih jing tơpă hiam, sĭt tơlơi anŭn kŏn pha brơi tơlơi tŭ yua kơ Ñu lơi!

  4“Anŭn jing ƀu djơ̆ yuakơ ih huĭ pơpŭ kơ Ñu ôh tui anŭn Ñu ƀuăh pơkra ih
   laih anŭn pơtơnap hĭ ih!
  5Anŭn jing tơlơi tĕk djơ̆ tơlơi sat ƀai ih prŏng yơh.
   Anŭn jing tĕk djơ̆ tơlơi soh ih lu biă mă tơl ƀu thâo yap yơh!
  6Anŭn jing yuakơ ih brơi ƀing ayŏng adơi ih jao brơi sum ao ƀing gơ̆ kơ ih tơdang ƀing gơ̆ čan mă prăk mơ̆ng ih,
   laih anŭn tơdang ƀing gơ̆ ƀu dưi kla glaĭ ih ôh, ih ngă brơi kơ ƀing gơ̆ dŏ mơhlŭn yơh.
  7Ih ƀu pha brơi ia mơñum kơ ƀing gleh rơmơ̆n ôh
   laih anŭn ih pơkơ̆ng glaĭ gơnam ƀơ̆ng kŏn pha brơi lơi kơ ƀing ư̆ rơpa.
  8Ih yơh jing pô hơmâo laih kŏng ngăn hăng anih lŏn hlâo adih,
   jing pô dŏ amăng anih lŏn anai laih anŭn jing pô arăng pơpŭ pơyom.
  9Tơdang ƀing đah kơmơi kơmai rơkâo kơ ih djru brơi kơ ƀing gơñu, ih ƀu pha brơi kơ ƀing gơñu hơget ôh,
   laih anŭn ih ăt kơtư̆ juă ƀing tơhrit tơhruai ama mơ̆n.
  10Yuakơ anŭn yơh jing kar hăng khul čơđo̱ng dŏ jum dar ih,
   laih anŭn ih huĭ bra̱l blĭp blăp yơh.
  11Ăt yuakơ anŭn mơ̆n ih mưn tŭ tơlơi kơnăm mơmŏt tơl ih ƀu dưi thâo ƀuh ôh,
   laih anŭn tơlơi anŭn jing kar hăng ia li̱ng go̱m pơñŭ hĭ ih yơh.

  12“Samơ̆ anŭn jing tĕk djơ̆ Ơi Adai dŏ pơ khul anih glông hăng adai adih,
   laih anŭn lăng trŭn pơ khul pơtŭ wơ̆t tơdah khul pơtŭ anŭn dŏ pơ anih glông yơh.
  13Samơ̆ ih laĭ tui anai, ‘Hơget tơlơi Ơi Adai thâo lĕ?
   Ñu ƀu dưi phat kơđi hĭ ƀing ta ôh yuakơ kơthul kơpa̱l pơgăn hĭ Ñu.
  14Kơthul kơpa̱l anŭn go̱m hĭ Ñu, tui anŭn Ñu ƀu thâo ƀuh ƀing ta ôh
   tơdang Ñu rơbat ƀơi khul kuăl adai.’
  15Ih ăt hơmâo khưp ngă laih mơ̆n hă
   kiăng kơ ngă tui jơlan ƀing mơnuih sat ƀai hơmâo ngă nanao laih.
  16Ƀing gơñu djai hĭ hlâo kơ hrơi mông gơñu khŏm djai,
   jing kar hăng pưk sang ia li̱ng lip pơđuaĭ hĭ yơh.
  17Ƀing gơñu laĭ hăng Ơi Adai tui anai, ‘Lui brơi kơ ƀing gơmơi dŏ hơjăn bĕ!
   Pô Dưi Kơtang ƀu dưi ngă hơget tơlơi kiăng kơ pơrăm hĭ ƀing gơmơi ôh!’
  18Samơ̆ Ơi Adai yơh jing Pô pơbă brơi khul tơlơi hiam klă amăng sang gơñu,
   tui anŭn yơh kâo hơngah hĭ hlo̱m ƀo̱m tơlơi mơnuih sat ƀai djru pơmĭn.

  19“Mơnuih tơpă ƀuh hiư̆m Ơi Adai pơrai hĭ ƀing sat ƀai laih anŭn hơ̆k mơak yơh;
   ƀing ƀu soh djik djak kơ ƀing gơñu hăng laĭ tui anai,
  20‘Sĭt yơh Yahweh pơrai hĭ laih ƀing rŏh ayăt gơmơi,
   laih anŭn apui yơh ƀơ̆ng hĭ laih mŭk dram gơñu.’

  21“Jao bĕ ih pô kơ Ơi Adai laih anŭn dŏ rơnŭk rơnua hăng Ñu;
   amăng hơdră jơlan anŭn yơh ih či đĭ kơyar.
  22Hơmư̆ bĕ hơget tơlơi Ñu pơtô kơ ih
   laih anŭn djă̱ pioh khul boh hiăp Ñu kiăng kơ ngă tui.
  23Tơdah ih wơ̆t glaĭ kơ Pô Dưi Kơtang, Ñu či rŭ̱ pơdơ̆ng đĭ ih yơh,
   laih anŭn tơdah ih ƀu ngă hơgŏm tơlơi sat ƀai dơ̆ng tah.
  24Glŏm hĭ bĕ mah ih amăng ƀruih lŏn,
   laih anŭn tơng lui hĭ bĕ mah yom Ôphir ih pơ khul boh pơtâo amăng čroh ia,
  25tui anŭn Pô Dưi Kơtang yơh či jing kar hăng mah ih,
   laih anŭn Ñu či jing hiam hloh kơ amrăk hiam hloh yơh kơ ih.
  26Sĭt yơh Pô Dưi Kơtang či ngă brơi kơ ih hơ̆k mơak
   laih anŭn ih či kơnang kơjăp ƀơi anăp Ơi Adai yơh.
  27Ih či iâu laĭ kơ Ñu laih anŭn Ñu či hơmư̆ hăng djru kơ ih yơh,
   laih anŭn ih či pơgiŏng hĭ hơdôm tơlơi ih hơmâo ƀuăn rơ̆ng laih yơh.
  28Hơget tơlơi ih amra či ngă, ih či dưi pơgiŏng hĭ soh sel,
   laih anŭn Ơi Adai či pơčrang tơlơi bơngač ƀơi khul jơlan ih yơh.
  29Ơi Adai pơluă gŭ hĭ ƀing mơnuih pơgao pơang,
   samơ̆ bơ kơ mơnuih luă gŭ, Ơi Adai či pơklaih hĭ ñu yơh.
  30Ñu či pơklaih hĭ mơnuih wơ̆t tơdah gơ̆ jing mơnuih soh,
   Ñu či pơklaih hĭ gơ̆ yua mơ̆ng ih ƀu ngă tơlơi soh yơh.”