23

1Gióp phát biểu
2Đến nay tiếng tôi than vẫn đượm nhiều cay đắng,
Vì rên la nên tay vẫn xụi lơ
3Ước gì tôi biết nơi tìm gặp Chúa,
Hẳn tôi sẽ đến chầu trước ngai Ngài.
4Tôi sẽ trình bày mạch lạc lý lẽ tôi,
Mở miệng đưa ra nhiều lập luận.
5Tôi sẽ biết Chúa giải đáp thế nào
Và hiểu được điều Ngài dạy dỗ.
6Chẳng lẽ Chúa đè bẹp tôi
Với quyền năng siêu việt?
Không, Ngài sẽ lắng nghe,
Những lời tôi van nài.
7Trước toà Chúa, người công chính có thể lý luận
Và tôi sẽ được Ngài vĩnh viễn trả tự do
8,9Dù tôi vẫn gắng công tìm kiếm
Đi tới, đi lui, đông, tây, nam, bắc
Đi qua đi lại, cũng chỉ hoài công
Chẳng một nơi nào tìm ra Ngài được
10Nhưng Chúa biết rõ con đường tôi đi,
Sau khi chịu luyện lọc, tôi sẽ ra như vàng.
11Chân tôi theo sát gót chân Ngài,
Tôi giữ đúng đường, không trở bước,
12Cũng không tẻ tách mệnh lệnh Ngài,
Tôi quý lời Ngài hơn sở thích riêng.
13Chúa không hề biến chuyển,
Ai làm Chúa đổi thay?
Khi đã muốn điều gì,
Chúa thực hiện điều ấy.
14Vì Chúa sẽ hoàn thành cho tôi
Mọi chương trình Ngài hoạch định.
15Vậy, tôi khiếp đảm khi thấy Thiên nhan
Càng suy nghiệm, tôi càng sợ Chúa
16Vì Thượng Đế khiến lòng tôi ngất lả,
Tôi hãi hùng trước Đấng Toàn năng
17Vì tôi bị tối tăm bao bọc
Bóng dêm dày đặc che phủ mặt tôi!