23

Gióp trả lời

1Sau đó Gióp trả lời:
  2“Lời than van của tôi hôm nay vẫn còn cay đắng.
   Tôi rên rỉ vì tay Thượng Đế đè nặng trên tôi.
  3Ước gì tôi biết Thượng Đế ở đâu,
   để tôi đi đến chỗ Ngài ở.
  4Tôi sẽ trình bày hoàn cảnh tôi trước mặt Ngài,
   và làm cho môi tôi đầy lý đoán.
  5Tôi muốn biết Ngài trả lời tôi ra sao,
   và suy nghĩ về những điều Ngài sẽ nói.
  6Ngài sẽ không bắt lý tôi sao?
   Không, Ngài sẽ lắng tai nghe tôi.
  7Người thanh liêm có thể trình bày hoàn cảnh mình cho Thượng Đế,
   và tôi sẽ được quan án tôi giải cứu đời đời.
  8Nếu tôi đi sang Đông, Thượng Đế không có đó;
   còn nếu tôi đi sang Tây, tôi cũng chẳng thấy Ngài.
  9Khi Ngài đang bận rộn ở phương Bắc, tôi không nhìn thấy Thượng Đế;
   khi Ngài quay sang phương Nam, tôi không thể thấy Ngài được.
  10Nhưng Thượng Đế biết đường tôi đi,
   sau khi Ngài thử rèn tôi, tôi sẽ hóa như vàng.
  11Các bước chân tôi đi theo sát gót Ngài;
   Tôi đã đi trong lối Ngài; không quay sang trái hay phải.
  12Tôi chưa bao giờ bỏ qua mệnh lệnh Ngài đã truyền;
   Tôi quí trọng lời Ngài hơn lời nói của chính tôi.
  13Nhưng Ngài là Thượng Đế duy nhất.
   Ai chống nghịch Ngài được?
   Ngài muốn làm gì tùy ý.
  14Ngài sẽ làm cho tôi điều Ngài định làm,
   mà Ngài có nhiều chương trình như vậy.
  15Vì thế mà tôi sợ hãi Ngài;
   khi tôi suy nghĩ đến điều đó, tôi run sợ vì Ngài.
  16Thượng Đế đã làm cho tôi sợ;
   Đấng Toàn Năng làm tôi kinh hãi.
  17Nhưng tôi không bị bóng tối che khuất,
   không bị màn đêm đen mịt che phủ mặt tôi.”