23

Yauj teb

1Mas Yauj teb tas,
  2“Nub nua kuv ywg tej lug ab lug daw,
   txawm yog kuv ntsaaj le hov
   los Vaajtswv txhais teg tseed nyaav rua sau kuv.
  3Kuv xaav paub tas kuv yuav ntswb nwg hovtwg,
   sub kuv txhad lug txug ntawm nwg lub zwm txwv.
  4Kuv yuav cev kuv tshaaj plaub
   rua ntawm nwg xubndag,
   hab ntim lug puv ncauj nrug nwg sws caav.
  5Kuv xaav paub tas nwg yuav teb kuv le caag,
   hab to taub tej kws nwg has rua kuv.
  6Nwg yuav swv nwg tug fwjchim luj caav kuv lov?
   Tsw yog, nwg yuav noog kuv has.
  7Qhov chaw ntawd, tug tuabneeg ncaaj nceeg
   yuav nrug nwg sws caav tau,
  mas tug kws tu plaub rua kuv
   yuav tso kuv dim moog ib txhws.

  8“Saib maj, kuv moog rua tom hauv ntej
   los nwg tsw nyob hov ntawd,
  hab moog rua tom qub qaab
   kuj saib tsw pum nwg.
  9Thaus nwg ua num rua saab txhum phem
   kuv kuj tsw pum nwg,
  thaus nwg tig rua saab xws
   los kuv nrhav tsw pum nwg.
  10Nwg paub txujkev kws kuv moog.
   Thaus nwg muab kuv swm lawd
   kuv yuav tawm lug zoo le cov tseem kub.
  11Kuv txhais kwtaw tsuj
   lawv nraim nwg tug neev taw,
  kuv taug nraim nwg txujkev
   hab tsw tig zos moog rua saab twg le.
  12Kuv tsw ncaim ntawm tej kevcai
   kws nwg daim tawv ncauj has tseg,
  kuv khaws tej lug kws tawm
   ntawm nwg lub qhov ncauj lug ca
   rua huv kuv lub sab.
  13Nwg yeej tsw txawv txaav
   hab leejtwg yuav ua rua nwg ntxeev sab tau?
   Nwg xaav ua yaam twg nwg kuj ua yaam ntawd.
  14Nwg yuav ua tej kws nwg tu tseg
   rua kuv lawd kuas tav,
  hab nwg tub npaaj ntau yaam le ntawd
   rua huv lub sab lawm.
  15Vem le nuav kuv txhad ntshai heev
   rua ntawm nwg lub xubndag.
  haus kuv tshuaj saib lawm
   ntshai nwg ua sab puag quas tsug.
  16Vaajtswv ua rua kuv lub sab tsw muaj zug,
   tug kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   tau ua rua kuv ntshai.
  17Tassws qhov tsaus ntuj
   tsw tau muab kuv txav tu,
  hab qhov tsaus ntuj nti
   tseed laum nkaus kuv lub ntsej muag ca.