23

Yopv Aengx Gorngv

Yopv Gorngv Ninh Oix Buangh Tin-Hungh

1Yopv ziouc dau,
  2“Ih hnoi yie corc ngaengc jienv ngopv Tin-Hungh,
   maiv gunv yie njunh jienv yiem,
   ninh nyei buoz zatv jienv yie.
  3Feix duqv yie haih hiuv mingh haaix ndau lorz ninh,
   feix duqv yie haih mingh taux ninh yiem nyei dorngx.
  4Yie ziouc yiem ninh nyei nza'hmien sux yie nyei sic.
   Yie oix gorngv nzengc yie nyei diuh diuh jauv.
  5Yie oix hiuv duqv ninh hnangv haaix nor dau yie,
   yaac oix mengh baeqc ninh caux yie gorngv nyei waac.
  6Tin-Hungh oix longc ninh nyei domh qaqv caux yie nzaeng fai?
   Maiv zeiz! Ninh zungv oix muangx yie gorngv nyei waac.
  7Yiem ninh wuov, hnyouv zingx nyei mienh haih caux ninh nzaeng leiz,
   siemv zuiz jien ziouc dingc yie yietc liuz maiv dorngc.

Yopv Mingh Faam-Bung Feix Louc Lorz Tin-Hungh

  8“Yie mingh dong bung lorz Tin-Hungh mv baac ninh maiv yiem naaic.
   Mingh fai bung, mv baac maiv buatc ninh.
  9Ninh yiem baqv bung zoux gong nyei ziangh hoc yie mangc maiv buatc ninh.
   Yie huin mingh naamh bung mv baac maiv duqv buatc ninh.
  10Mv baac ninh hiuv duqv yie yangh nyei jauv.
   Ninh seix liuz yie, yie ziouc hnangv jiem nor.
  11Yie nyei zaux yangh nitv jienv ninh nyei zaux-mbiec mingh.
   Yie gan jienv ninh nyei jauv, yaac maiv mingh pien.
  12Yie maiv simv ninh nyei nzuih hatc nyei waac.
   Yie funx yiem ninh nyei nzuih cuotv nyei waac gauh jaaix jiex yie qiemx longc nyei nyanc hopv.

Yopv Sienx Tin-Hungh Maaih Za'eix Weic Ninh

  13“Tin-Hungh yietc liuz maiv goiv yienc.
   Maaih haaix dauh haih tiuv ninh nyei za'eix?
   Ninh oix zoux nyei ninh ziouc zoux.
  14Ninh weic yie dingc nyei za'eix oix zoux ziangx,
   ninh corc maaih naaiv nyungc za'eix camv nyei.
  15Weic naaiv yie yiem ninh nyei nza'hmien gamh nziex sin-zinx.
   Yie hnamv taux ninh yie ziouc gamh nziex haic.
  16Tin-Hungh bun yie hnyouv mau.
   Nernh Jiex Wuov Dauh bun yie gamh nziex haic aqv,
  17weic zuqc hmuangx weih gormx yie,
   mapv maengh mapv hmuangx nyei buang jienv yie nyei hmien.