24

  1Ua caag tug kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   muab lub swjhawm kws teem ca zais?
  Ua caag cov kws paub nwg
   tsw pum nub kws nwg teem ca hlo le?
  2Muaj tuabneeg txaav nrwm teb,
   puab txeeb tej paab yaaj paab tshws
   coj moog yug.
  3Puab lawv cov mivnyuas ntsuag
   tej neeg luav moog,
  puab muab cov puj ntsuag le nyuj
   coj moog yuam nqe.
  4Puab muab tej tuabneeg txom nyem
   thawb rua tom ntug kev,
  tej tuabneeg pluag huv nplajteb suavdawg
   tswv nraim taag.
  5Saib maj, yaam nkaus le cov neeg luav qus
   nyob huv tebchaws ntuj nraag teb do,
  cov tuabneeg pluag tawm moog
   nrhav noj khwv khwv,
  mas tebchaws moj saab qhua muab zaub mov r
   ua puab tej mivnyuas noj.
  6Puab moog xawb tej qoob loos huv luas tej teb,
   hab xawb de cov tuabneeg limham
   tej vaaj txwv maab.
  7Puab pw lab qaab tsw muaj rwg tsho
   ib mo kaaj ntug,
   hab tsw muaj choj vuv tiv no.
  8Puab ntub tej naag peg roob,
   hab khawm pob zeb vem tsw muaj chaw roog.
  9Muaj tuabneeg txeeb tej mivnyuas
   kws tsw muaj txwv huv nam xubndag,
  hab muab cov tuabneeg pluag
   tej mivnyuas mog moog yuam nqe.
  10Puab txhad moog lab qaab cuas
   tsw muaj rwg tsho,
  puab kwv tej teg qoob moog
   los tseed tshaib plaab.
  11Puab ua roj huv cov tuabneeg limham
   tej ntoo txwv aulib,
  puab saamswm tsuam kua txwv maab
   huv lub qhov tsuam los puab tseed yoo nqhes.
  12Cov kws saamswm yuav tuag
   quaj ntsaaj huv lub moos tuaj,
  hab cov kws raug mob tug ntsuj plig
   thov kev paab,
   tassws Vaajtswv tsw quav ntsej puab tej lug thov.

  13“Muaj cov kws faav xeeb rua qhov kaaj,
   yog cov kws tsw paub txujkev kaaj
   hab tsw nyob huv txujkev kaaj hov.
  14Tug tua tuabneeg sawv tseeg mo ntuj
   moog tua cov tuabneeg pluag
   hab cov tuabneeg txom nyem,
  thaus tsaus ntuj
   nwg zoo yaam nkaus le tub saab.
  15Tug tuabneeg ua nkauj ua nraug lub qhov muag
   tog lub swjhawm tsaus ntuj zuag, has tas,
  ‘Tsw muaj leejtwg lub qhov muag pum kuv,’
   hab nwg npug nwg lub ntsej muag.
  16Thaus tsaus ntuj puab khawb qhov
   moog rua huv lub tsev,
  nruab nub puab tswv nraim,
   puab tsw paub qhov kaaj.
  17Qhov tsaus ntuj nti zoo yaam le
   kaaj ntug rua puab txhua tug
  vem yog puab txeev nrug qhov tsaus ntuj nti
   tej kev ntshai koom ua ke.
  18Puab ntaab nplaag sau nplaim dej,
   puab le feem huv lub tebchaws
   raug muab tsawm foom tsw zoo,
  luas tsw tig ndag moog
   rua huv puab tej vaaj txwv maab lawm.
  19Lub caij qhuav hab tshaav ntuj kub
   nqug daus xwb daus npu moog taag le caag,
  tes tub tuag teb kuj nqug cov kws ua txhum
   pluj moog ib yaam le ntawd.
  20Lub plaab mivnyuas nov qaab puab,
   kaas yuav noj puab qaab qaab,
  yuav tsw muaj leejtwg ncu txug puab le lawm.
   Txujkev limham luv ntho yaam nkaus le tug ntoo.

  21“Puab quab yuam tug quaspuj
   kws xeeb tsw taug mivnyuas,
   hab tsw ua ib yaam zoo rua tug puj ntsuag.
  22Tassws Vaajtswv tug fwjchim
   nqug cov kws muaj zug txujsa moog,
  txawm yog puab sawv tseeg tau
   los puab tsw muaj chaw vaam lawm.
  23Vaajtswv pub txujkev tso sab rua puab,
   puab txhad tau chaw vaam khom,
   hab nwg lub qhov muag saib ntsoov puab lub neej.
  24Puab raug muab tsaa ua luj ib nyuas plag xwb
   kuj pluj taag lawm,
  puab tuag tshaav qhuav taag zoo le luas lwm tug,
   puab raug muab txav yaam le tej thawj naab qoob.
  25Yog tsw muaj le ntawd
   leejtwg yuav tshuaj tau tas kuv daag
  hab qha tau tas tej kws kuv has hov
   tsw muaj qaabhau?”