24

1“Vim li cas Vajtswv tsis teem ib
   lub sijhawm tseg txiav txim,
  thiab ua li cas cov uas ua nws tes haujlwm
   tsis pom hnub uas txiav txim ncaj ncees li?
  2Tej neeg uas nam luag ciamteb kom tau av dav;
  lawv mus nyiag luag tej yaj los ua lawv tug.
  3Lawv mus txhav cov menyuam ntsuag tej neesluav,
  thiab cab cov pojntsuam tej nyuj los yuam nqi
  mus txog thaum uas lawv them nqi tas.
  4Lawv yuam cov neeg txomnyem txoj cai
  thiab ntiab cov neeg pluag khiav tawm mus.

  5“Yog li ntawd, cov neeg txomnyem thiaj mus nrhiav noj
  tom tiaj suabpuam ib yam li tej neesluav qus;
  tsis muaj ib thaj chaw twg uas lawv
   yuav mus nrhiav zaub mov los rau lawv tej menyuam noj li.
  6Lawv yuav tau mus sau qoobloo tom
   tej teb uas tsis yog lawv li,
  thiab yuav tau mus de txiv hmab
   hauv cov neeg siab phem tej vaj.
  7Hmo ntuj lawv pw liabqab tsis muaj
   ris tsho hnav,
  thiab tsis muaj ib yam dabtsi rau lawv vov tiv no li.
  8Tej kob tuamtsam nag uas los lawv
   roob ua rau lawv ntub tas,
  thiab lawv mus nraim ntawm tej qab pobzeb xwb.

  9“Cov neeg siab phem yuam tej menyuam
  uas tsis muaj niam tsis muaj txiv ua lawv qhev,
  thiab lawv mus coj cov neeg pluag tej menyuam
   los yuam tej nqi uas cov neeg pluag them tsis taus.
  10Tiamsis cov neeg pluag yuav tau
   tawm liabqab mus tiv thaiv lawv tej menyuam;
  thiab lawv yuav tau yoo tshaib mus sau qoob.
  11Lawv yuav tau yoo nqhis mus tsuam txiv ntoo roj
  los ua roj thiab mus tsuam txiv hmab los ua cawv.
  12Tej neeg uas raug mob thiab yuav
   tuag quaj ntsoog qees hauv tej nroog,
  tiamsis Vajtswv tsis quavntsej lawv tej lus thov li.

  13“Muaj ib cov neeg tsis kam txais
   yuav txojkev kaj;
  lawv tsis totaub thiab tsis paub mus
   raws li txojkev kaj coj lawv.
  14Thaum sawv ntxov cov neeg tua neeg
   sawv mus tua cov neeg pluag thiab txomnyem,
  thiab thaum tsaus ntuj lawv mus ua tubsab.
  15Tus neeg uas ua kev nkauj kev nraug
   tos tsis taus tsaus ntuj;
  nws muab ntaub npog nws lub ntsejmuag
   kom tsis muaj leejtwg paub nws.
  16Hmo ntuj tubsab tsoo los hauv tsev,
  tiamsis nruab hnub tubsab khiav
   nkaum kom luag tsis pom.
  17Nruab hnub lawv ntshai qhov kaj,
   tiamsis hmo ntuj lawv tsis ntshai dabtsi li.”

[Xaufas]

  18“Tus neeg siab phem yuav raug dej kuav mus,
  thiab nws tej liaj tej teb yuav raug Vajtswv foom tsis zoo;
  nws yuav tsis tau mus tu nws tej vaj txiv hmab lawm.
  19Tshav ntuj ziab tej daus yaj thiab qhuav li cas,
  ces tubtuag teb yuav coj tus neeg
   txhaum mus li ntawd ntag.
  20Txawm yog nws niam los twb tsis
   nco txog nws li lawm;
  kas yuav noj nws lub cev thiab nws
   cev nqaij yuav puastsuaj ib yam li tus cav ntoo lwj.
  21Tej ntawd los raug nws rau qhov nws
   tsis ua zoo rau tej pojntsuam
  thiab tsis ua siab dawb siab zoo rau
   cov pojniam uas tsis muaj menyuam.
  22Vajtswv lub hwjchim yuav rhuav
   tshem tus neeg uas muaj zog;
  tus neeg siab phem ua neej nyob tsis
   muaj kev cia siab.
  23Vajtswv cia nws nyob tso siab lug,
  tiamsis Vajtswv saib ntsoov nws txhua lub sijhawm.
  24Cov neeg siab phem tsuas vammeej ib ntu xwb,
  tiamsis tom qab ntawd nws yuav
   ntsws thiab qhuav ib yam li tej nroj tsuag,
  nws zoo li tej kav nplej uas luag muab txiav lawm.
  25Puas muaj leejtwg ua timkhawv hais tias tsis muaj li ntawd?
  Puas muaj leej twg ua timkhawv hais
   tias kuv tej lus tsis tseeb?”