24

  1“Pô Dưi Kơtang khŏm pơkơčah lui hĭ hrơi mông kiăng kơ phat kơđi ƀing mơnuih sat ƀai.
   Samơ̆ ƀing hlơi pô thâo krăn Ñu ƀu thâo ƀuh ôh Ñu phat kơđi ƀing mơnuih sat ƀai anŭn.
  2Ƀing mơnuih sat ƀai klĕ hĭ lŏn hăng tơlơi mă pơđuaĭ hĭ khul boh pơtâo guai lŏn,
   laih anŭn ƀing gơñu klĕ khul triu kiăng kơ pơthim mŭt pơ tơpul triu gơñu pô.
  3Ƀing gơñu puh mă hĭ khul aseh glai ƀing ană tơhrit
   laih anŭn ƀing gơñu mă pơđuaĭ hĭ rơmô pô đah kơmơi kơmai kiăng kơ kla glaĭ nư gơ̆ yơh.
  4Ƀing gơñu puh pơđuaĭ hĭ mơnuih kơƀah kơƀap mơ̆ng jơlan
   laih anŭn pơgŏ̱ abih bang ƀing rin amăng anih lŏn đuaĭ kơdŏp hĭ.
  5Kar hăng khul aseh glai amăng tơdron ha̱r yơh,
   mơnuih rin tơbiă nao mă bruă kiăng hơduah gơnam ƀơ̆ng;
   amăng anih tơdron tač pha brơi gơnam ƀơ̆ng kơ ƀing ană bă gơñu.
  6Ƀing gơñu pơƀut glaĭ đơđa gơnam kiăng kơ ƀơ̆ng amăng khul đang hơma ƀing arăng
   laih anŭn duñ mă amăng đang boh kơƀâo mơnuih sat ƀai.
  7Ƀing gơ̆ pĭt mlam dŏ mơhlŭn yuakơ kơƀah ao buh;
   ƀing gơ̆ pô ƀu hơmâo hơget gĕt ôh kiăng sŏm pơđao amăng hrơi rơŏt.
  8Ƀing gơ̆ mơsăh yua mơ̆ng hơjan lê̆ ƀơi khul čư̆ čan,
   laih anŭn dŏ đap ƀơi boh pơtâo kiăng kơ hơmâo anih tơui.
  9Arăng mă hơñăk đuaĭ hĭ ană ƀu hơmâo ama mơ̆ng tơda amĭ gơ̆;
   laih anŭn arăng mă pơđuaĭ hĭ ană nge mơnuih rin yuakơ đo̱m nư.
  10Ƀing gơ̆ dŏ mơhlŭn yuakơ kơƀah sum ao;
   ƀing gơ̆ glăm khul čơnap pơdai, samơ̆ ăt dŏ rơpa mơ̆n.
  11Ƀing gơ̆ pơphač khul boh ôliwơ kơplăh wăh khul boh pơtâo kiăng kơ pơkra ia rơmuă;
   ƀing gơ̆ juă dje̱t boh kơƀâo, samơ̆ ƀing gơ̆ ƀu dưi mơñum ôh tơdang mơhao ia.
  12Amăng khul plei pla ƀing mơnuih ruă hlak djai pơkrao kraih,
   laih anŭn ƀing mơnuih ruă rơka anŭn iâu kwưh kơ Ơi Adai kơ tơlơi djru.
   Samơ̆ Ơi Adai ƀu klă̱ kơđi kơ ƀing sat ƀai ôh yuakơ ƀing gơñu hơmâo pơrăm hĭ laih ƀing mơnuih ƀun rin.

  13“Hơmâo ƀing mơnuih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi bơngač,
   jing ƀing ƀu thâo ôh khul jơlan tơlơi bơngač anŭn nao
   ƀôdah ƀu dŏ amăng khul jơlan tơlơi bơngač anŭn.
  14Tơdang hrơi bơngač đuaĭ hĭ thĕng laih, pô pơdjai mơnuih yơh tơgŭ rai
   laih anŭn pơdjai hĭ mơnuih rin ƀun kơƀah kơƀap;
   amăng mlam yơh ñu jing mơnuih klĕ dŏp.
  15Mơnuih klĕ pyu dŏ tơguan kơ hrơi hơhuñ mơmŏt;
   ñu pơmĭn, ‘Ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi ƀuh kâo,’
   laih anŭn ñu go̱m hĭ ƀô̆ mơta ñu.
  16Amăng mlam yơh, ƀing mơnuih mŭt klĕ amăng sang,
   samơ̆ tơdang hrơi ƀing gơñu krư̆ hĭ gơñu pô amăng sang;
   ƀing gơñu ƀu kiăng ngă tơlơi hơget ôh hăng tơlơi bơngač.
  17Tơlơi kơnăm mơmŏt kơpa̱l jing kar hăng hrơi mơguah kơ abih bang ƀing gơñu;
   laih anŭn ƀing gơñu ƀu huĭ bra̱l kơ tơlơi kơnăm mơmŏt ôh.

  18“Samơ̆ ƀing gơñu jing kar hăng bơrơbôh ƀơi jơlah ia;
   mŭk dram gơñu amăng anih lŏn arăng hơtŏm păh hĭ,
   tui anŭn yơh ƀu hơmâo hlơi pô ôh tơbiă nao pơ khul đang boh kơƀâo.
  19Kar hăng tơlơi pơiă laih anŭn tơlơi thu krô pơli̱k hĭ ple̱r tơpŭng tañ yơh,
   ăt tui anŭn mơ̆n ƀing hlơi pô ngă soh ăt či djai hĭ tañ mơ̆n.
  20Ƀing amĭ gơñu wơr bĭt hĭ ƀing gơñu,
   hlăt yơh ƀơ̆ng čuač ƀơi ƀing gơñu;
  arăng ƀu hơdơr dơ̆ng tah ƀing mơnuih sat ƀai,
   samơ̆ ƀing gơñu či jŏh hĭ kar hăng kơyâo jŏh yơh.
  21Ƀing gơñu kơtư̆ juă pô đah kơmơi plao hăng đah kơmơi ƀu hơmâo ană,
   laih anŭn ƀing gơñu kŏn ngă hiam kơ pô đah kơmơi kơmai lơi.
  22Samơ̆ Ơi Adai dưi mơyang pơrai hĭ ƀing mơnuih kơtang;
   wơ̆t tơdah ƀing gơñu jing hĭ kơjăp kơtang, samơ̆ Ơi Adai ngă brơi kơ ƀing gơñu djai hĭ yơh.
  23Ơi Adai dưi brơi kơ ƀing gơñu pơdơi hăng dŏ rơnŭk rơnua,
   samơ̆ Ñu ăt dŏ lăng kơsem ƀơi khul tơlơi ƀing gơñu ngă yơh.
  24Ƀing gơñu đĭ kơyar mă ƀiă, giŏng anŭn ƀing gơñu rơngiă hĭ thĕng yơh;
   giŏng anŭn ƀing gơñu jing hĭ đôč đač kar hăng gơnam tăm glai ƀing arăng pơƀut glaĭ yơh;
   laih anŭn kar hăng khul mŭng pơdai gliu krô hĭ yơh tơdơi kơ arăng khăt lui hĭ gơñu.

  25“Anŭn jing djơ̆ yơh laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô ôh či dưi phat kâo jing soh
   samơ̆ či kiăng hơmư̆ hơget tơlơi kâo pơhiăp yơh.”