24

Y-Yôp Blŭ Dŭñ Dŭñ kơ Klei Aê Diê Amâo Uêñ kơ Arăng Ngă Ƀai

  1“Si ngă Pô Mâo Jih Klei Myang amâo bi kčah ôh hruê phat kđi,
   leh anăn si ngă phung thâo kral ñu amâo ƀuh ôh hruê anăn truh?
  2Phung jhat ƀai bi mlih mnơ̆ng bi knăl knông lăn;
   diñu plah mă biăp êmô leh anăn mnơ̆ng digơ̆ rông.
  3Diñu mă mđuĕ aseh dliê phung anak êrĭt,
   diñu mă êmô mniê djiê ung jing mnơ̆ng mgơ̆ng.
  4Diñu suôt phung hiu dan mơ̆ng êlan;
   leh anăn mgô̆ jih jang phung ƀun ƀin đuĕ dăp.
  5Nĕ anei, phung ƀun ƀin nao kơ bruă suăi diñu msĕ si aseh dliê,
   duah mnơ̆ng ƀơ̆ng kơ phung anak diñu hlăm kdrăn tač.
  6Diñu wiă kơ diñu pô adrăng hlăm hma,
   leh anăn duñ boh kriăk ƀâo ăt dôk mơ̆ng đang kriăk ƀâo pô ƀai.
  7Jih mlam diñu đih asei lưng, amâo mâo čhiăm ao ôh,
   leh anăn amâo mâo abăn msăm ôh êjai êăt.
  8Diñu msah hŏng hjan ti čư̆,
   leh anăn dôk giăm hŏng boh tâo kyuadah kƀah anôk kđap.
  9Mâo phung jhat ƀai mmiă mă anak êrĭt ama êjai gơ̆ dôk mam,
   leh anăn mă anak phung ƀun ƀin jing mnơ̆ng mgơ̆ng.
  10Diñu mgô̆ digơ̆ hiu tinei tinăn asei lưng, amâo mâo čhiăm ao ôh;
   diñu djă ba čăp mdiê tian êpa.
  11Digơ̆ djiêt êa boh ti war boh ôliwơ phung ƀai;
   digơ̆ juă thŭng êa boh kriăk ƀâo, ƀiădah digơ̆ ăt mhao.
  12Mơ̆ng krah ƀuôn, phung giăm djiê dôk krao,
   leh anăn mngăt pô êka leh ur čiăng mâo klei đru;
   ƀiădah Aê Diê amâo uêñ ôh kơ klei diñu wah lač.

  13Mâo phung bi kdơ̆ng hŏng klei mngač,
   phung amâo thâo kral êlan klei mngač,
   leh anăn kăn êbat hlăm klông klei mngač rei.
  14Pô bi mdjiê mnuih kgŭ êjai mmăt,
   čiăng kơ ñu dưi bi mdjiê pô ƀun ƀin leh anăn kƀah mnơ̆ng;
   leh anăn êjai mlam ñu hiu tlĕ.
  15Pô knhông msĕ mơh dôk guôn tơl mmăt,
   leh anăn lač, ‘Amâo mâo pô srăng ƀuh kâo ôh’;
   leh anăn guôm hĕ ƀô̆ mta ñu tơl arăng amâo dưi thâo kral ñu ôh.
  16Êjai mmăt diñu ƀoh mtih mŭt hlăm sang;
   êjai hruê diñu đuĕ dăp;
   diñu amâo čiăng kơ klei mngač ôh.
  17Kyuadah mmăt tĭt jing aguah kơ jih jang diñu,
   kyuadah diñu jing mah jiăng hŏng klei bi huĭ êjai mmăt kpal.

  18Diñu jing msĕ mnơ̆ng hdjul ti dlông êlah êa êtăng;
   dŏ dô diñu jing mnơ̆ng arăng tăm pah leh ti lăn;
   amâo mâo pô lŏ tuôm nao ôh kơ đang boh kriăk ƀâo.
  19Msĕ si adiê không leh anăn mđiă hlơr bi khuôt hĕ êa mơ̆ng pliêr;
   msĕ snăn mơh Ƀuôn Phung Djiê ngă leh kơ phung soh.
  20Amĭ wơr bĭt diñu,
   hluăt ƀơ̆ng tơl arăng amâo lŏ hdơr kơ diñu ôh,
   msĕ snăn klei ƀai joh msĕ si sa ƀĕ ana kyâo.

  21Diñu plah mă dŏ dô mniê plao,
   leh anăn amâo ngă klei jăk ôh kơ mniê djiê ung.
  22Ƀiădah hŏng klei myang ñu Aê Diê bi rai phung ktang;
   Aê Diê yơr kngan, diñu amâo lŏ čang hmăng dưi hdĭp ôh.
  23Aê Diê brei kơ diñu klei hơĭt, leh anăn krơ̆ng diñu,
   ƀiădah ală Aê Diê kăp dlăng kơ êlan diñu.
  24Diñu mâo klei mđĭ êjai bhiâo, leh anăn diñu luč čhuč čhuê,
   diñu êbuh leh anăn djiê msĕ si jih mnuih;
   arăng wiă diñu msĕ si amung mdiê.
  25Tơdah amâo djŏ snăn ôh, hlei srăng bi sĭt kâo jing sa čô luar,
   leh anăn bi êdah klei kâo lač jing hơăi mang?”