25

Binh-đát trả lời

1Rồi Binh-đát, người Su-ha lên tiếng:
  2“Thượng Đế cai trị,
   ai nấy phải tôn trọng Ngài;
   Ngài sắp xếp trật tự trên trời cao.
  3Không ai có thể đếm các đạo binh Ngài.
   Ánh sáng Ngài chiếu trên mọi người.
  4Cho nên không ai nhân đức trước mặt Ngài,
   chẳng ai do đàn bà sinh ra mà gọi là tinh sạch.
  5Thậm chí mặt trăng cũng không sáng đủ
   các ngôi sao cũng chưa tinh sạch trước mặt Ngài.
  6Huống hồ con người ta! Họ chỉ như côn trùng.
   Chẳng khác nào loài dòi bọ!”