25

Npinta has

1Npinta kws yog tuabneeg Su‑a teb tas,
  2“Vaajtswv muaj fwjchim kaav hab ua kuas ntshai,
   nwg tswj tau sau ntuj kws sab kawg
   nyob sws hum xeeb.
  3Nwg cov tub rog mas suav txheeb lov?
   Nwg tsw tso nwg txujkev kaaj lug rua leejtwg?
  4Tuabneeg yuav ua ncaaj nceeg tau
   rua ntawm Vaajtswv xubndag le caag?
  Tug kws yug ntawm quaspuj lug
   yuav dawb huv tau le caag?
  5Saib maj, txawm yog lub hli ci tsw tshab
   hab tej nub qub kuj tsw huv
   rua ntawm Vaajtswv lub qhov muag
  6mas tuabneeg kws tsuas yog vaim xwb,
   yimfuab tsw huv,
  hab tuabneeg tej tub kws tsuas yog kaas xwb,
   kuj tsw huv.”