25

Bildad

1Giŏng anŭn, Bildad mơnuih mơ̆ng plei pơnăng Suh laĭ tui anai:
  2“Ơi Adai dưi kơtang git gai abih bang tơlơi tui anŭn abih bang mơnuih mơnam khŏm huĭ pơpŭ hăng pơpŭ pơyom kơ Ñu yơh;
   Ñu pơkơjăp tơlơi tŏ tơroai amăng khul anih glông hăng adai adih.
  3Arăng ƀu dưi yap ôh ƀing ling jang hiam jing ƀing mă bruă kơ Ñu.
   Ƀu hơmâo anih pă ôh Ñu ƀu pơčrang nao tơlơi bơngač.
  4Ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi jing tơpă hơnơ̆ng ƀơi anăp Ñu.
   Ƀu hơmâo hlơi pô ôh jing pô tơkeng rai mơ̆ng đah kơmơi dưi jing hĭ rơgoh jơngeh.
  5Anai nê, tơdah Ơi Adai yap yang blan ƀu bơngač ôh,
   laih anŭn khul pơtŭ kŏn rơđah lơi,
  6jai ƀai yơh ƀu yom pơphan ôh kơ mơnuih mơnam, jing kơnơ̆ng kar hăng hlăt drŭt đôč,
   mơnuih mơnam kơnơ̆ng jing kar hăng hlăt đôč yơh!”