25

Y-Bildat Lač Mnuih Amâo Dưi Mâo Klei Kpă Ti Anăp Aê Diê Ôh

1Y-Bildat mnuih čar Suah lŏ wĭt lač:
  2“Klei dưi leh anăn klei bi huĭ jing dŏ Aê Diê;
   ñu bi truh klei êđăp ênang hlăm adiê ñu ti dlông.
  3Hlei pô dưi yap phung kahan ñu?
   Hlei pô dưi tlaih mơ̆ng klei mngač ñu mtrang?
  4Snăn, si sa čô mnuih dưi jing kpă ênô ti anăp Aê Diê lĕ?
   Si ngă sa čô kkiêng mơ̆ng mniê dưi jing doh jăk?
  5Nĕ anei, wăt mlan leh anăn mtŭ,
   kăn mngač rei mtrang ti anăp ñu;
  6ƀai hĭn mnuih pô jing msĕ si ênăng,
   leh anăn anak mnuih msĕ si hluăt!”