27

1Gióp tiếp tục biện luận cách cao xa
2Thật như Thượng Đế hằng sống,
Ngài đã đoạt lý đoán tôi,
Đấng Toàn năng làm cho linh hồn tôi cay đắng.
3Ngày nào tôi còn hơi thở
Và linh khí của Thượng Đế còn trong phổi tôi,
4Môi miệng tôi sẽ không nói lời nào gian ác,
Và lưỡi tôi sẽ khổng dối trá gạt lừa.
5Hẳn tôi không thể nào cho các anh là phải,
Cho đến chết, tôi vẫn coi mình liêm chính.
6Tôi vẫn giữ vững lập trường
Xin xác nhận rằng tôi vô tội.
Suốt đời, tôi không bị lương tâm tố cáo
7Ước gì thù nghịch tôi giống như kẻ gian ác,
Và người chống đối tôi như kẻ tà vạy.
8Kẻ vô đạo còn hy vọng gì
Khi bị Thượng Đế cất mạng sống đi?
9Ngài có nghe tiếng nó kêu to
Khi nó gặp tai họa bất ngờ?
10Nó đâu có biết niềm vui thích trong Đấng Toàn năng,
Đâu có biết thường xuyên kêu cầu Thần Hằng Hữu?
11Tôi sẽ dạy các anh về Cánh tay giải cứu
Không giấu các anh điều gì về Đấng Toàn năng.
12Nhưng những điều ấy các anh đều biết cả,
Thế mà các anh vẫn nói những lời hư vô.
13Đây là số phận Thượng Đế dành cho người gian tà,
Là cơ nghiệp kẻ độc ác phải nhận từ Đấng Toàn năng:
14Dù họ có đông con cái,
Đứa chết vì gươm, đứa vì đói khát;
15Những đứa sống sót cũng chết vì bệnh hoạn,
Vợ góa của họ cũng chẳng buôn khóc than.
16Dù họ gom góp bạc tiền như núi,
Sắm sửa áo quần đầy trong tủ,
17Dù họ có sắm sửa nhưng không được mặc,
Tiền bạc họ, người vô tội sẽ chia nhau.
18Nhà họ cất giống như tổ mối,
Ọp ẹp chẳng khác gì chòi canh.
19Khi đi ngủ họ là người giàu có,
Lúc thức dậy sự nghiệp đã tan tành.
20Kinh hoàng bao phủ họ như nước hút.
21Trận gió đông đùa họ bay đi,
Ngọn trốt bốc họ ra khỏi chỗ mình.
22Thượng Đế giáng tai họa trên đầu họ,
Họ cố gắng chạy mong khỏi tay Ngài.
23Khi họ qua đời, có tiếng ai vỗ tay, huýt gió!