27

Yauj

1-2Yauj hais ntxiv tias:
  “Kuv twv ntxhias ntawm Vajtswv tus muaj
   hwjchim loj thiab muaj sia nyob
  uas tsis pom kuv txojkev ncaj ncees
   thiab ua rau kuv lub neej txomnyem ntsuav hais tias,
  
  3yog thaum twg Vajtswv tseem pub kuv muaj txojsia nyob,
  4kuv lub qhovncauj yuav tsis hais ib lo lus phem
  thiab kuv tus nplaig yuav tsis hais ib lo lus dag li.
  5Kuv yuav tsis lees hais tias nej hais yog;
  kuv yuav cam hais tias kuv tsis muaj
   txhaum mus txog hnub kuv tuag.
  6Kuv yuav tuav rawv txojkev ncaj ncees tsis tso tseg li;
  kuv lub siab yeej paub meej li ntawd.

  7“Thov kom txhua tus uas tsis tuaj kuv tog
  thiab tawmtsam kuv raug txiav txim
   ib yam li tus neeg siab phem thiab siab tsis ncaj.
  8Cov neeg uas tsis hwm Vajtswv puas muaj kev cia siab
   thaum Vajtswv txiav txim rau lawv?
  9Thaum lawv muaj kev nyuaj siab
   Vajtswv puas yuav hnov lawv tej lus thov?
  10Tsimnyog lawv txaus siab rau
   Vajtswv thiab thov Vajtswv txhua lub sijhawm.

  11“Cia kuv qhia Vajtswv lub hwjchim
   thiab piav Vajtswv tus muaj hwjchim loj kawg nkaus
   tes haujlwm rau nej paub.
  12Tiamsis tsis tas kuv yuav qhia nej,
   rau qhov nej twb pom lawm;
  yog li cas nej pheej hais tej lus uas
   tsis muaj qabhau?”

[Xaufas]

  13“Tej no yog Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus,
  rau txim rau cov neeg siab phem thiab ua nruj ua tsiv.
  14Txawm yog lawv tej tubki coob los yuav raug hniav ntaj
   hniav riam tuag tas rau hauv tshavrog;
  lawv tej menyuam yuav tsis muaj noj tsis muaj haus txaus.
  15Cov uas seem yuav raug kab mob
   kev nkeeg tuag tas,
  thiab lawv cov pojntsuam yuav tsis
   quaj nyiav lawv tej neeg tuag.
  16Cov neeg siab phem muaj nyiaj ntau suav tsis txheeb,
   thiab muaj tsoo tsho ntau hnav tsis tas;
  17tiamsis qee leej neeg siab zoo yuav
   tau tej tsoo tsho ntawd hnav,
  thiab qee leej neeg ncaj ncees yuav
   tau tej nyiaj ntawd siv.
  18Cov neeg siab phem ua tsev zoo li
   kab laugsab tej zes,
  lossis zoo ib yam li tus tubqhe lub
   tsev uas nws nyob zov teb.
  19Thaum lawv pw, lawv tej nyiaj txiag nyob txhij,
  tiamsis thaum lawv sawv los, lawv
   tej nyiaj txiag ploj tas lawm.
  20Kev txhawj kev ntshai yuav los raug
   lawv ib yam li dej nyab;
  hmo ntuj cua daj cua dub yuav ntsawj lawv mus tas;
  21cov cua sab hnubtuaj yuav ntsawj
   lawv tawm hauv lawv tej tsev mus;
  22thaum lawv nrhiav kev khiav kom dim,
  tej cua ntawd yuav ntsawj lawv, tsis hlub lawv li,
  23Thaum lawv khiav cua ntsawj nrov nroo ntws,
  lub hwjchim uas yog kev puastsuaj ua rau lawv ntshai heev.”

Qhuas Txojkev Txawj Ntse