27

Yopv Ngaengc Jienv Gorngv Ninh Maiv Dorngc

1Yopv aengx borqv jienv gorngv ninh nyei jauv-louc. Ninh gorngv,
  2“Yie ziangv jienv yietc liuz ziangh nyei Tin-Hungh,
   dongh maiv bun yie duqv baengh fim nyei leiz,
  se ziangv jienv Nernh Jiex nyei Tin-Hungh,
   dongh bun yie hnyouv mun wuov dauh, houv waac,
  3da'faanh yie corc maaih qiex tauv,
   yaac maaih Tin-Hungh nyei qiex yiem yie nyei mba'zorng,
  4yie nyei nzuih meix zungv maiv gorngv jaav nyei waac,
   yie nyei mbietc yietc liuz maiv gorngv-baeqc.
  5Yie ndongc haaix zungv maiv gorngv meih mbuo horpc,
   taux yie daic yie corc ngaengc jienv gorngv yie maiv zoux dorngc.
  6Yie ngaengc jienv gorngv yie zoux duqv horpc, maiv bungx guangc.
   Da'faanh yie yiem seix zaangc nyei hnoi-nyieqc, yie nyei hnyouv maiv nqemh yie ganh.

Yopv Tov Tin-Hungh Dingc Caux Yopv Doix-Dekc Wuov Deix Mienh Nyei Zuiz

  7“Tov bun yie nyei win-wangv hnangv orqv mienh nor,
   yaac bun caux yie doix-dekc wuov deix hnangv maiv baengh fim nyei mienh.
  8Maiv taaih Tin-Hungh nyei mienh zuqc Tin-Hungh pai guangc,
   se zorqv ninh nyei maengc nyei ziangh hoc,
   ninh maaih haaix nyungc maaih lamh hnamv?
  9Ninh zuqc zeqc naanc nyei ziangh hoc,
   Tin-Hungh oix muangx ninh tov nyei waac fai?
  10Ninh ziouc a'hneiv Nernh Jiex Wuov Dauh fai?
   Ninh oix zanc-zanc heuc Tin-Hungh fai?

Yopv Haiz Oix Njaaux Caux Ninh Doix-Dekc Wuov Deix

  11“Yie oix njaaux meih mbuo hiuv duqv Tin-Hungh nyei qaqv ndongc haaix hlo,
   Nernh Jiex Wuov Dauh nyei za'eix yie yaac maiv bingx.
  12Naaiv meih mbuo yietc zungv buatc jiex.
   Wuov nyungc meih mbuo weic haaix diuc gorngv cuotv maiv lamh longc nyei waac?

Tin-Hungh Hnangv Haaix Nor Dingc Orqv Mienh Nyei Zuiz

  13“Naaiv se Tin-Hungh bun orqv mienh duqv nyei buonc,
   se Nernh Jiex Wuov Dauh bun zeix mienh wuov deix nzipc nyei buonc.
  14Maiv gunv ninh nyei fu'jueiv hiaangx camv, se weic bun zuqc nzuqc ndaauv daix.
   Ninh nyei fun-faqv yaac yietc liuz maiv duqv nyanc beuv.
  15Ninh zengc njiec nyei mienh zungv zuqc wuon-baengc daic,
   ninh mbuo nyei auv-guaav yaac maiv nyiemv.
  16Maiv gunv orqv mienh zornc nyaanh ndui jienv hnangv nie-mbung,
   maaih lui-houx camv zungv zuqv maiv hingh,
  17maiv gunv ninh ndui jienv, mv baac kuv mienh duqv zuqv,
   maiv zoux dorngc nyei mienh duqv bun nqoi ninh nyei nyaanh.
  18Orqv mienh zoux biauv hnangv gaeng-nyorc mbiorngz,
   hnangv siouv gaeng mienh zoux nyei liuh.
  19Ninh bueix njiec nyei ziangh hoc ninh butv zoih nyei, mv baac jiex mingh maiv duqv hnangv naaic,
   ninh nungx nqoi m'zing, maiv buatc nzengc ninh nyei zinh zoih mi'aqv.
  20Ninh zuqc gamh nziex haic nyei sic hnangv wuom yiemx nor.
   Lungh muonz zanc nziaaux-zunc hlorv ninh mingh mi'aqv.
  21Dong bung nyei nziaaux hlorv ninh mingh, ninh ziouc mingh mi'aqv.
   Nziaaux guaatv ninh mingh leih nqoi ninh nyei dorngx.
  22Nziaaux zorqv ninh zoi mingh yaac maiv korv-lienh.
   Ninh njiec qaqv biaux nziaaux nyei qaqv.
  23Mienh mbaix buoz haav-haav nyei jatv,
   zunc ninh cuotv ninh nyei loz-dorngx.