27

Y-Yôp Bi Êdah Klei Djŏ kơ Phung Ƀai

1Y-Yôp lŏ blŭ leh anăn lač:
  2“Kâo kat asei hŏng Aê Diê, pô hngah leh klei djŏ kơ kâo,
   leh anăn kat asei mơh hŏng Pô Mâo Jih Klei Myang, pô brei mngăt kâo jing ênguôt ktrŏ;
  3êjai dŭm boh sui kâo dôk bi êwa,
   leh anăn êwa Aê Diê dôk hlăm ƀăng adŭng kâo,
  4kƀông kâo amâo srăng blŭ klei ƀai ôh,
   leh anăn êlah kâo amâo srăng blŭ klei mplư ôh.
  5Sĭt nik kâo amâo dưi lač kơ diih jing djŏ ôh, hơăi;
   tơl kâo djiê kâo amâo srăng hngah hĕ ôh klei ênuah ênô kâo.
  6Kâo djă păn kjăp klei kpă ênô kâo, leh anăn kâo amâo srăng bi luč ñu ôh;
   ai tiê kpă kâo amâo ƀuah kâo ôh êjai jih hruê kâo dôk hdĭp.

  7Brei pô roh kâo jing msĕ si mnuih ƀai,
   leh anăn brei pô kgŭ ngă kơ kâo jing msĕ si pô amâo kpă ôh.
  8Kyuadah ya jing klei čang hmăng kơ pô amâo đăo ôh tơdah Aê Diê bi luč ñu,
   leh anăn mă hĕ klei hdĭp ñu?
  9Aê Diê srăng hmư̆ klei ñu ur mơ̆
   tơdah klei rŭng răng truh kơ ñu?
  10Ñu srăng mâo klei mơak hlăm Pô Mâo Jih Klei Myang+ mơ̆?
   Ñu srăng iêu wah lač kơ Aê Diê jih jang hruê mơ̆?
  11Kâo srăng mtô kơ ih klei myang Aê Diê;
   ya klei Pô Mâo Jih Klei Myang+ čiăng ngă, kâo amâo srăng mdăp ôh.
  12Jih jang diih pô ƀuh leh klei anăn,
   snăn, si ngă diih ngă hŏng klei mluk?

  13Anei klei Aê Diê pioh kơ pô ƀai,
   leh anăn ngăn dưn phung ktư̆ juă mă tŭ mơ̆ng Pô Mâo Jih Klei Myang:+
  14tơdah anak ñu jing lar êngŭm knŏng pioh kơ đao gưm yơh,
   leh anăn phung anak čô ñu amâo mâo djăp mnơ̆ng ƀơ̆ng huă ôh.
  15Phung ñu ăt dôk hdĭp mâo klei ruă tưp srăng bi mdjiê,
   leh anăn phung mniê djiê ung diñu amâo čŏk hia ôh.
  16Wăt tơdah ñu mkăm pioh prăk msĕ si bruih lăn,
   leh anăn mkăm pioh čhiăm ao msĕ si lŭ;
  17ñu dưi mkăm pioh gơ̆, ƀiădah pô kpă ênô srăng čŭt hơô dŏ anăn,
   leh anăn phung ênuah ênô srăng bi mbha mă prăk anăn.
  18Sang ñu mdơ̆ng leh jing msĕ si kwang eh wăk wai,
   msĕ si pưk sa čô kahan gak ngă leh.
  19Ñu nao đih pĭt, mdrŏng, ƀiădah amâo srăng lŏ mâo msĕ snăn ôh;
   tơdah ñu mblang ală, klei mdrŏng ñu luč jih.
  20Klei bi huĭ truh kơ ñu msĕ si êa lip;
   êjai mlam mâo angĭn đrŭng kpuh mđuĕ hĕ ñu.
  21Angĭn mơ̆ng ngŏ kpuh mđung ñu leh anăn ñu luč yơh;
   angĭn thut hĕ ñu mơ̆ng anôk ñu dôk.
  22Angĭn thut ñu amâo pap ôh;
   ñu đuĕ mơ̆ng klei ktang angĭn hŏng klei prăl.
  23Arăng srăng pah kngan kyua bruă ñu,
   leh anăn ur suôt ñu mơ̆ng anôk ñu dôk.”