28

Giá trị của sự khôn ngoan

  1“Bạc lấy ở mỏ lên,
   và có nơi luyện vàng.
  2Sắt khai lên từ dưới đất,
   và đồng được nung chảy từ đá.
  3Các thợ mỏ mang đèn đuốc,
   và đi tìm sâu trong mỏ để kiếm quặng nơi tối tăm.
  4Thợ mỏ đào hầm xa chỗ người ở,
   nơi chưa ai đặt chân đến;
  họ làm việc xa người ta,
   lắc lư và đong đưa trên dây thừng.
  5Thực phẩm mọc trên mặt đất,
   nhưng trong lòng đất lửa cháy ngùn ngụt.
  6Người ta tìm được ngọc trong đá,
   và bụi vàng cũng nằm trong đá.
  7Chim ưng không biết lối đi đến đó;
   chim phượng hoàng cũng chưa thấy đường đi.
  8Dã thú chưa hề dẫm đến,
   và chưa có sư tử nào đi ngang qua.
  9Thợ mỏ đập đá lửa,
   và đào nơi chân núi.
  10Họ đào hầm xuyên qua đá
   và thấy được của báu trong đó.
  11Họ tìm nguồn sông,
   và mang những điều bí ẩn ra ánh sáng.
  12Nhưng sự khôn ngoan tìm được ở đâu,
   sự thông sáng sống nơi nào?
  13Người ta không hiểu được giá trị của khôn ngoan;
   không thể tìm được nó giữa vòng người sống.
  14Đại dương sâu nói, ‘Tôi đâu có giữ nó,’
   biển cả cũng bảo, ‘Nó cũng chẳng có ở đây với tôi.’
  15Sự khôn ngoan không thể mua được bằng vàng,
   giá trị nó cũng không cân được bằng bạc.
  16Cũng không thể mua được nó bằng vàng ròng,
   hay bằng ngọc mã não hoặc bích ngọc.
  17Vàng và pha lê cũng không có giá trị bằng sự khôn ngoan,
   không ai mua được nó bằng nữ trang làm bằng vàng.
  18San hô và bích ngọc chẳng đáng nói đến,
   giá trị của sự khôn ngoan vượt hơn hồng ngọc.
  19Hoàng ngọc của xứ Ê-thi-ô-bi không thể sánh được với sự khôn ngoan;
   vàng ròng thượng hạng cũng không mua nó được.
  20Vậy sự khôn ngoan ở đâu mà ra,
   sự thông sáng sống nơi nào?
  21Nó bị giấu kín khỏi mắt mọi loài sống,
   chim trời cũng không biết đến.
  22Sự hủy diệt và sự chết bảo,
   ‘Chúng tôi đã nghe về nó.’
  23Chỉ có Thượng Đế hiểu đường dẫn đến khôn ngoan,
   chỉ một mình Ngài biết sự khôn ngoan ở chỗ nào,
  24vì Ngài nhìn đến nơi xa nhất trên đất,
   và thấy mọi vật dưới bầu trời.
  25Khi Thượng Đế ban quyền lực cho gió,
   và định chừng mực cho nước,
  26khi Ngài đặt luật lệ cho mưa,
   và vạch lối đi cho giông bão,
  27thì Ngài nhìn vào sự khôn ngoan và ấn định trị giá của nó;
   Ngài đem nó ra trắc nghiệm.
  28Rồi Ngài bảo con người,
   ‘Kính sợ Thượng Đế là khôn ngoan;
   tránh xa điều ác là thông sáng.’”