28

  1Muaj ntau thaj chaw uas luag khawb nyiaj;
  thiab muaj ntau lub chaw uas luag nchuav kub.
  2Neeg khawb tau hlau hauv av los,
  thiab muab pobzeb hlawv kom nchuav tau tooj liab.
  3Neeg mus nrhiav nyiaj thiab kub
   hauv qhov tob tob uas tsaus ntuj nti.
  Lawv nrhiav hauv lub ntiajteb no
   qhov uas tob kawg nkaus,
  thiab lawv mus khawb tej pobzeb
   uas nyob hauv qhov uas tsaus ntuj nti.
  4Neeg mus nrhiav khawb nyiaj khawb
   kub deb ntawm tej chaw uas neeg nyob,
  lossis qhov chaw uas neeg tsis tau mus txog dua li.
  lawv ua haujlwm kho siab khuav,
   dauv hlua nqis mus los hauv tej qhov av.
  5Qoobloo tuaj hauv av tuaj,
  Tiamsis muaj hluavtaws kub nyob hauv nruab tivtxwv av.
  6Tej pobzeb uas nyob hauv av puavleej muaj tej hlaws xafiles,
  thiab muaj kub nyob hauv tej hmoov av.
  7Tsis muaj ib tug dav twg pom txojkev
   uas mus rau ntawm tej chaw khawb nyiaj,
  thiab tej dav npoj los tsis tau ya los
   hla tej chaw ntawd li.
  8Tsis muaj tsov ntxhuav lossis tsiaj
   nyaum taug tej kev uas ntsiag to ntawd li.

  9Neeg khawb tej pobzeb uas tawv tshaj plaws,
  lawv khawb tas tej roob saum ncov los ti hauv taw.
  10Thaum lawv tho tej roob tsuas tshab lawm,
  lawv nrhiav tau tej pobzeb uas muaj nqis.
  11Lawv khawb mus tshwm rau hauv cov dej,
  lawv muab tej yam uas nyob nraim
   nkoos rho tawm los rau ntawm qhov pom kev.
  12Tiamsis yuav nrhiav tswvyim qhov twg thiab tau?
  Thiab yuav kawm kev totaub qhov twg?

  13Lub tswvyim tsis nyob ntawm tej neeg;
  Thiab tsis muaj leejtwg paub lub tswvyim tus nqi.
  14Qhov uas tob tshaj plaws thiab hiavtxwv
  hais tias lub tswvyim tsis nyob hauv no.
  15Txawm yog muab nyiaj muab kub
   yuav los yeej tsis tau lub tswvyim ntawd.
  16Tej tseem kub thiab tej saw nyiaj saw kub
   ntaus tsis tau lub tswvyim tus nqi.
  17Lub tswvyim muaj nqis tshaj kub,
  tej khob kub lossis khob iav pauv tsis
   tau lub tswvyim.
  18Lub tswvyim muaj nqis dua tej qe zeb kaulas,
   qe zeb iav thiab hlaws.
  19Tej tseem kub thiab tseem qe zeb khixaulais
  los yeej ntaus tsis tau lub tswvyim tus nqis li.

  20Lub tswvyim los qhov twg los?
  Thiab kev totaub nyob qhov twg?
  21Txhua yam uas muaj sia yeej tsis pom lub tswvyim li,
  txawm yog tej noog uas ya saum
   nruab ntug los yeej tsis pom.
  22Txawm yog kev puastsuaj thiab kev tuag
  los tsuas hnov luag cav txog lub tswvyim xwb.

  23Vajtswv tib leeg thiaj paub txojkev
  uas mus nrhiav lub tswvyim, thiab
   paub hais tias lub tswvyim nyob qhov twg.
  24Rau qhov Vajtswv pom ti nkaus qab
   ntuj kawg thiab pom txhua yam uas nyob saum nruab ntug.
  25Thaum Vajtswv pub rau tej cua
   muaj hwjchim thiab cais kom hiavtxwv nyob muaj ciam;
  26Thaum Vajtswv txiav txim siab tso nag los,
  ua huab tsaus thiab xob laim rau qhov twg;
  27Vajtswv pom lub tswvyim, nws saib lub tswvyim yog qhov zoo,
  thiab nws qhuas hais tias zoo kawg nkaus.

  28Vajtswv hais rau neeg tias,
  “Yog nej xav txawj ntse, nej yuav tsum hwm tus TSWV.
  Yog nej xav totaub, nej yuav tsum
   tso kev phem kev qias tseg.”