28

1Giŏng anŭn, Yôb pơhiăp dơ̆ng tui anai,
  “Hơmâo khul anih pa̱r arăng klơi hơduah amrăk
   laih anŭn khul anih arăng čuh pơrơgoh hĭ mah.
  2Arăng mă pơsơi mơ̆ng lŏn tơnah,
   laih anŭn arăng pơli̱k hĭ ko̱ng mơ̆ng khul boh pơtâo.
  3Ƀing mơnuih mơnam ba mŭt tơlơi bơngač pơ anih kơnăm mơmŏt;
   ƀing gơñu hơduah truh pơ guai anih ataih hloh gah yŭ lŏn
   yuakơ khul boh pơtâo yom anŭn dŏ amăng anih kơnăm mơmŏt biă mă yơh.
  4Ataih mơ̆ng anih mơnuih mơnam dŏ yơh ƀing gơñu khăt pŏk jơlan tơlo̱ng,
   jing amăng khul anih pa̱r tơkai mơnuih ƀu juă djơ̆ ôh hlâo adih;
   ataih mơ̆ng mơnuih mơnam yơh ƀing gơñu păk yol dai nao rai kar hăng păk yol ƀơi hrĕ.
  5Lŏn tơnah yơh jing anih pơtơbiă rai gơnam ƀơ̆ng,
   samơ̆ gah yŭ lŏn tơnah hơmâo pơplih hĭ laih yua mơ̆ng apui;
  6Pơtâo yom saphir hơmâo rai mơ̆ng khul boh pơtâo hơmâo pơtâo saphir anŭn,
   laih anŭn ƀruih lŏn pơtâo anŭn hơmâo rai mah.
  7Ƀu hơmâo čim ƀơ̆ng añăm pă ôh thâo krăn jơlan hơgŏm anŭn,
   ƀu hơmâo mơta čim kla̱ng juang lua pă ôh hơmâo ƀuh laih jơlan anŭn.
  8Khul hlô mơnơ̆ng kơtang ƀu nao truh pơ anih anŭn ôh,
   laih anŭn rơmung dŭl kŏn pơgrao lơi pơ anih anŭn.
  9Ƀing mơnuih mơnam klơi khul boh pơtâo khăng,
   ƀing gơñu klơi mŭt truh pơ khul atur čư̆ čan.
  10Ñu klơi amăng mŭt găn amăng boh pơtâo;
   mơta ñu ƀuh abih bang mŭk dram pơ anŭn.
  11Ƀing gơñu kơsem hơduah khul phŭn krong ia
   laih anŭn ba tơbiă abih bang khul gơnam kiăng kơ arăng lăng.

  12“Samơ̆ ƀu hơmâo anih pă ôh sa čô mơnuih dưi nao kiăng kơ jing hĭ rơgơi.
   Ƀu hơmâo anih pă ôh ñu dưi nao kiăng thâo hluh abih bang tơlơi.
  13Mơnuih mơnam ƀu thâo hluh ôh nua yom kơ tơlơi jing rơgơi;
   ƀing gơñu ƀu dưi thâo hluh kơ abih bang tơlơi ôh tơdang ƀing gơñu hlak dŏ hơdip.
  14Mơnuih mơnam ƀu dưi jing hĭ rơgơi yua mơ̆ng ƀing gơñu nao pơ anih dơlăm ôh;
   ƀing gơñu kŏn ngă tui anŭn lơi yua mơ̆ng ƀing gơñu trŭn nao pơ ia rơsĭ.
  15Ƀing gơñu ƀu dưi jing hĭ rơgơi ôh yua mơ̆ng ƀing gơñu blơi tơlơi anŭn hăng mah phŭn,
   ƀing gơñu kŏn dưi ngă tui anŭn lơi yua mơ̆ng ƀing gơñu blơi tơlơi anŭn hăng amrăk phŭn.
  16Mơnuih mơnam ƀu dưi jing hĭ rơgơi yua mơ̆ng pha brơi mah yom biă mă ôh kơ tơlơi anŭn,
   ƀôdah pha brơi khul pơtâo yom Ônik ƀôdah pơtâo yom Saphir.
  17Tơlơi jing rơgơi jing yom pơphan hloh kơ mah laih anŭn kĕl jơngeh yơh,
   ƀing arăng kŏn dưi jing hĭ rơgơi yua mơ̆ng pha brơi khul gơnam pơhrôp mah lơi.
  18Pơtâo krơh laih anŭn pơtâo jasper ƀu jing yom hơjăn ôh tơdang pơhơmu hăng sa čô jing rơgơi,
   yuakơ tơlơi anŭn jing yom hloh kơ khul pơtâo yom sardôn yơh.
  19Pơtâo yom tôpas mơ̆ng lŏn čar ƀing Kus ƀu dưi pơhơmu hăng tơlơi jing rơgơi anŭn ôh,
   laih anŭn ƀing arăng kŏn dưi ngă tui anŭn lơi yua mơ̆ng tơlơi blơi mă ñu hăng mah phŭn.

  20“Hơnŭn yơh, pơpă ƀing mơnuih dưi nao kiăng kơ jing rơgơi lĕ?
   Pơpă jing anih ƀing gơñu dưi thâo hluh khul mơta tơlơi lĕ?
  21Anih anŭn ăt dŏ hơgŏm mơ̆ng abih bang djuai hơdip,
   laih anŭn ăt hơgŏm mơ̆ng khul čim brĭm jing djuai thâo pŏr mơ̆n.
  22Ƀing mơnuih dŏ amăng anih ƀing djai,
   kơnơ̆ng hơmư̆ ƀing mơnuih pơkŏn pơruai kơ tơlơi anŭn đôč.
  23Ơi Adai thâo krăn hiư̆m mơnuih mơnam dưi jing rơgơi
   laih anŭn kơnơ̆ng hơjăn Ñu đôč yơh thâo krăn anih ƀing gơñu nao kiăng kơ jing rơgơi,
  24yuakơ Ñu lăng ƀuh abih bang tơlơi ƀơi lŏn tơnah
   laih anŭn dŏ lăng rĭm mơta tơlơi gah yŭ kơ adai.
  25Tơdang Ñu pơkơjăp angĭn kơtang,
   laih anŭn pơkă pơkơtraŏ khul ia,
  26tơdang Ñu pơkra khul tơlơi phiăn pơmĭn ƀlơ̆ng kơ hơjan
   laih anŭn jơlan rơbat kơ ta̱l grŏm,
  27sĭt yơh Ñu thâo laih hiư̆m tơlơi jing rơgơi jing yom pơphan biă mă;
   Ñu kơsem pơmĭn pơñen laih anŭn ngă bruă hăng tơlơi rơgơi yơh.
  28Giŏng anŭn, Ñu laĭ kơ mơnuih,
   ‘Ƀing gih jing hĭ rơgơi yua mơ̆ng ƀing gih huĭ pơpŭ hăng kơkuh pơpŭ kơ Khua Yang yơh,
   laih anŭn ƀing gih jing hĭ thâo hluh yua mơ̆ng ƀing gih ƀu ngă ôh tơlơi sat ƀai.’ ”