28

Gióp ca tụng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời

  1“Hẳn nhiên phải có mỏ để lấy bạc,
   Có nơi để luyện vàng.
  2Sắt lấy ra từ đất,
   Đồng chảy ra từ quặng nung.
  3Người ta phải soi vào trong hầm tối,
   Dò tìm cho đến cùng,
   Để lấy đá từ nơi tối tăm mù mịt.
  4Họ đào những đường hầm cách xa khu dân cư;
   Trong nơi vắng vẻ không có người qua lại.
   Họ dòng dây đong đưa, cách ly với mọi người.
  5Đất sinh ra lương thực,
   Nhưng trong lòng đất như bị lửa xáo trộn.
  6Lẫn trong đá có ngọc bích,
   Trong bụi cát có quặng vàng.

  7Con đường nầy, chim săn mồi không biết được;
   Mắt chim ưng cũng chưa từng thấy;
  8Các loài mãnh thú chưa từng đặt chân đến,
   Sư tử cũng chẳng đi qua đó bao giờ.

  9Tay loài người đập trên hòn đá lửa,
   Triệt hạ các núi tận nền móng.
  10Người ta đục đường hầm xuyên đá,
   Mắt tìm kiếm mọi bửu vật bên trong.
  11Họ đắp đập ngăn dòng;
   Đem ra ánh sáng những điều bí ẩn.

  12Nhưng tìm sự khôn ngoan ở đâu?
   Sự hiểu biết nằm ở nơi nào?
  13Không ai biết hết giá trị của khôn ngoan;
   Nó không có trên đất kẻ sống.
  14Vực sâu nói: ‘Nó không ở trong tôi’,
   Biển cả cũng nói: ‘Nó không ở với tôi.’
  15Vàng ròng không đổi được nó,
   Cũng không cân bạc mà mua nó được.
  16Không thể định giá nó bằng vàng Ô-phia,
   Bằng ngọc hồng mã não hay ngọc bích.
  17Vàng và pha lê làm sao sánh được với nó,
   Đồ dùng bằng vàng ròng cũng không đổi được nó.
  18Còn san hô và thủy tinh thì chẳng cần nói đến;
   Giá trị của khôn ngoan cao hơn cả ngọc trai.
  19Ngọc sắc vàng Ê-thi-ô-pi không thể so với nó,
   Cũng không sao định giá nó bằng vàng ròng.

  20Vậy thì khôn ngoan từ đâu đến?
   Hiểu biết xuất phát từ nơi nào?
  21Nó vẫn giấu kín khỏi mắt mọi loài sống.
   Và ẩn mặt các loài chim trời.
  22Địa ngục và sự chết nói rằng:
   ‘Tai chúng tôi có nghe đồn về nó.’

  23Đức Chúa Trời thấu hiểu con đường đi đến nó,
   Và biết rõ chỗ ở của nó.
  24Vì Ngài nhìn thấy đến tận cùng trái đất,
   Và quan sát mọi vật dưới bầu trời.
  25Khi Ngài ban sức mạnh cho gió,
   Và xác định mực thủy triều,
  26Lập quy luật cho mưa,
   Vẽ đường đi cho sấm chớp;
  27Bấy giờ Ngài thấy sự khôn ngoan và công bố nó ra,
   Ngài thiết lập nó và kiểm nghiệm kỹ càng.
  28Rồi Ngài phán với loài người:
   ‘Kính sợ Chúa, đó là sự khôn ngoan;
   Tránh điều ác, đó là sự hiểu biết.’”