29

1Mas Yauj rov has lug zaaj lug zuag tas,
  2“Au kuv xaav nyob ib yaam le yaav thau u,
   yaam le ntu kws Vaajtswv tsom kwm kuv,
  3thaus nwg lub teeb tseed ci sau kuv lub taubhau,
   hab kuv taug txujkev tsaus ntuj
   huv nwg tug duab kaaj,
  4ib yaam le thaus kuv tseed hluas ntxhas,
   hab thaus Vaajtswv ua tug kwvluag
   tsom kwm kuv lub tsev ntaub,
  5hab thaus tug kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   tseed nrug nraim kuv,
   hab kuv cov mivnyuas tseed nyob vej vog kuv,
  6hab thaus muaj kua mig ndwg lug
   ntxuav kuv kwtaw,
   hab lub zeb zum roj ndwg quas lawg rua kuv.
  7Thaus kuv tawm moog rua ntawm rooj loog,
   hab thaus kuv nyob tsawg sau kuv lub rooj
   huv lub tshaav puam,
  8mas tej hluas pum kuv, puab kuj txaav kev,
   tej laug kuj sawv tseeg nreg.
  9Cov kws ua thawj tseg tsw has lug,
   muab teg pus lub qhov ncauj ca.
  10Cov kws ua hlub lub suab ntsag tu,
   hab puab tug nplaig lu nkaus qaab yag.
  11Thaus lub qhov ntsej nov lawd,
   puab has tas kuv tau moov zoo,
  hab thaus lub qhov muag pum,
   puab kuj qhuas kuv,
  12vem yog kuv cawm cov tuabneeg pluag
   kws quaj thov,
  hab cawm cov mivnyuas tsw muaj txwv
   kws tsw muaj leejtwg paab.
  13Cov kws tub yuav puam tsuaj
   kuj foom moov zoo rua kuv,
  hab kuv ua rua cov puj ntsuag lub sab
   hu nkauj xyiv faab.
  14Kuv muab txujkev ncaaj nceeg
   lug naav qhwv kuv ca,
  qhov kws kuv ua raug cai
   zoo nkaus le lub tsho ntev
   hab zoo le txuj phuam ntoo sau taubhau.
  15Kuv ua ntsab muag rua cov kws dig muag,
   hab ua kwtaw rua cov kws ceg tawv.
  16Kuv ua cov tuabneeg pluag leej txwv,
   hab kuv tshuaj saib
   tug kws kuv tsw tau paub dua tshaaj plaub.
  17Kuv luv tug kws tsw ncaaj tej los yuaj,
   hab ua rua tug qauv
   nplaam ntawm nwg cov kaug nav.
  18Mas kuv xaav tas,
   ‘Kuv yuav tuag rua huv kuv lub zeg,
  hab kuv yuav tsaav kuv lub caij lub nyoog
   kuas ntau yaam le tej xuab zeb.
  19Kuv tej caag yuav nrhau moog txug dej,
   kuv tej ceg yuav ntsu lwg ib mos kaaj ntug.
  20Kuv lub koob meej
   yuav nyob tshab khiv moog le,
  hab kuv raab neev yuav tshab quas khiv
   huv kuv txhais teg.’

  21“Tuabneeg noog kuv has hab tog rawv,
   hab nyob tuabywv noog tej lug kws kuv qha.
  22Thaus kuv has taag lawd
   puab tsw has dua le lawm,
   hab kuv tej lug nrug ntsuav rua sau puab.
  23Puab tog rawv kuv yaam le tog naag,
   puab rua ncauj tog yaam le tog naag hauv xyoo.
  24Thaus puab tsw muaj chaw vaam lawm,
   kuv ua ntsej muag luag ntxhw rua puab,
   hab kuv lub ntsej muag tsw ua rua puab poob sab.
  25Kuv xaiv txujkev rua puab
   hab nyob tsawg ua puab tug thawj,
  hab kuv zoo le tug vaajntxwv
   nyob huv plawv nwg cov tub rog,
  hab yaam le tug kws nplig
   cov kws quaj ntsuag lub sab.