29

Yopv Sux Nqa'haav Laai Wuov Nzunc Waac

Yopv Jangx Zuqc Ninh Zinh Ndaangc Kuh Yiem Nyei Ziangh Hoc

1Yopv aengx borqv jienv gorngv ninh nyei jauv-louc. Ninh gorngv,
  2“O feix duqv yie nyei maengc haih nzuonx daaih hnangv zinh ndaangc nyei hlaax-nyieqc,
   hnangv Tin-Hungh goux jienv yie wuov deix hnoi.
  3Wuov zanc ninh nyei dang ziux jienv yie nyei m'nqorngv gu'nguaaic,
   ninh nyei njang ziux yie yangh hmuangx nyei dorngx.
  4Wuov zanc yie lunx, henv nyei ziangh hoc,
   Tin-Hungh zoux yie nyei doic yaac beu jienv yie nyei ndopv-liuh.
  5Nernh Jiex Wuov Dauh corc caux yie yiem,
   yie nyei naamh nyouz yaac weih gormx yie.
  6Yie yangh nyei jauv zungv maaih ngongh nyorx nzaaux zaux,
   la'bieiv yaac weic yie liouc cuotv ga'lanv youh hnangv ndoqv nor.
  7“Yie cuotv taux zingh gaengh nyei ziangh hoc,
   yiem domh zuangx zaamc zueiz jienv yie nyei weic,
  8mienh lunx mienh buatc yie ziouc simv nqoi,
   mienh gox mienh souv jiez daaih.
  9Baeqc fingx nyei bieiv zeiv maiv ko lo,
   longc buoz buang jienv ganh nyei nzuih.
  10Maaih mengh dauh nyei mienh yaac sekv nzieqc nyei,
   ninh mbuo nqapc jienv nzuih, maiv ko lo.

Yopv Jangx Zuqc Ninh Baengh Fim Nyei Zoux Bun Zuqc Zeix Nyei Mienh

  11“Da'faanh m'normh haiz nyei mienh, ninh mbuo gorngv yie maaih orn-lorqc,
   m'zing buatc wuov deix yaac taaih yie,
  12weic zuqc yie tengx heuc jienv tov nyei mienh jomc mienh
   caux maiv maaih mienh tengx nyei guh hanh fu'jueiv.
  13Aav lamh zuqc mietc nyei mienh buang waac bun yie,
   yie yaac bun auv-guaav nyei hnyouv duqv njien-youh nyei baaux nzung.
  14Yie longc zoux horpc nyei jauv dorngx lui zuqv,
   yie zoux baengh fim nyei sic dorngx domh lui-ndaauv caux m'nqorngv-beu.
  15Yie zoux m'zing maengh mienh nyei m'zing,
   yaac zoux zaux mbai mienh nyei zaux.
  16Yie dorngx mienh jomc mienh nyei die,
   yaac tengx dongh yie maiv hiuv nyei mienh mbenc ninh mbuo nyei sic.
  17Yie mborqv nauv mienh waaic mienh nyei nyaah ngau,
   yaac aapv ninh bungx guangc nyaah ngaatc jienv nyei ga'naaiv.

Yopv Jangx Zuqc Zinh Ndaangc Mienh Ndongc Haaix Taaih Ninh

  18“Wuov zanc yie hnamv, ‘Yie duqv yiem yie ganh nyei biauv daic,
   aengx jaa yie nyei hnoi-nyieqc ndongc saa-ziou camv.
  19Yie hnangv diuh ndiangx maaih nzungh ndaauv jienv mingh taux wuom,
   yaac maaih mbiungc-suiv ziangh muonz yiem yie nyei nquaah.
  20Mienh zanc-zanc taaih yie,
   yie nyei qaqv yaac zanc-zanc henv, maiv tuix.’
  21“Mienh muangx yie yaac zuov jienv,
   sekv nzieqc nyei muangx yie caangh laangh nyei waac.
  22Yie gorngv liuz ninh mbuo maiv ko lo,
   yie nyei waac hnangv mbiungc-suiv nor, ndiepv ninh mbuo.
  23Ninh mbuo zuov yie hnangv zuov mbiungc,
   yaac morngx nqoi nzuih hnangv zuov cun-gen mbiungc.
  24Ninh mbuo hnyouv mau nyei ziangh hoc, yie zoux hmien njang nyei jatv.
   Ninh mbuo buatc yie nyei hmien njang, jatv, ziouc tengx ninh mbuo maiv nzauh.
  25Yie zoux ninh mbuo nyei bieiv zeiv, yaac ginv jauv bun ninh mbuo yangh.
   Yie hnangv hungh diex yiem ninh nyei jun-baeng guanh mbu'ndongx,
   yaac hnangv dauh orn hnyouv nyei mienh orn nzauh nyiemv nyei mienh nyei hnyouv.