29

1Yôb pơhiăp tŏ tui dơ̆ng tui anai:
  2“Kâo čang tơguan biă mă yơh kơ tơlơi kâo dưi jing kar hăng kâo hlak dŏ amăng khul blan găn rơgao,
   jing kar hăng khul hrơi tơdang Ơi Adai răk rong ba kâo,
  3tơdang Ñu bơni hiam kơ kâo kar hăng pơčrang tơlơi bơngač ƀơi kâo
   laih anŭn yua mơ̆ng tơlơi bơngač Ñu yơh kâo rơbat găn tơlơi kơnăm mơmŏt!
  4Sĭt kâo pơmĭn kiăng yơh kar hăng amăng khul hrơi tơdang kâo hơmâo tơlơi kơtang,
   laih anŭn tơdang Ơi Adai jing gơyut gơyâo hăng kâo hăng bơni hiam kơ sang anŏ kâo,
  5tơdang Pô Dưi Kơtang ăt dŏ hrŏm hăng kâo
   laih anŭn ƀing ană bă kâo dŏ jum dar kâo,
  6tơdang tơpul hlô mơnơ̆ng rong kâo pơtơbiă rai lu ia tơsâo tơlŏ
   laih anŭn kâo pơtơbiă rai lu ia rơmuă ôliwơ hăng pơtâo djet ia rơmuă.

  7“Tơdang kâo tơbiă nao pơ amăng ja̱ng plei
   laih anŭn dŏ be̱r ƀơi anih mơnuih lu juăt pơƀut glaĭ,
  8ƀing tơdăm ƀuh kâo laih anŭn ƀing gơñu wĕh brơi jơlan kơ kâo nao
   laih anŭn ƀing tha dŏ dơ̆ng kiăng pơpŭ kơ kâo;
  9ƀing khua plei pơdơi hĭ pơhiăp
   laih anŭn kơđŏt hĭ amăng bah gơñu hăng tơngan.
  10Ƀing mơnuih mơnam yom pơphan jing hĭ rơiăt kre̱p,
   laih anŭn ƀing gơñu thâo krăn kơ tơlơi ƀing gơñu ƀu dưi pơhiăp ôh.
  11Hlơi pô hơmư̆ kâo, le̱ng kơ bơni kơ kâo,
   laih anŭn hlơi pô ƀuh kâo, pơhiăp hiam kơ kâo yơh,
  12yuakơ kâo pơklaih laih mơnuih rin ƀun jing pô kwưh kơ tơlơi djru,
   laih anŭn mơnuih tơhrit ama jing pô ƀu hơmâo hlơi pô djru kơ gơ̆ ôh.
  13Mơnuih jĕ či tơĭ pran bơni hiam kơ kâo;
   ƀing đah kơmơi kơmai hơ̆k mơak yuakơ kâo djru kơ ƀing gơ̆ yơh.
  14Kâo nanao ngă tơlơi tơpă hơnơ̆ng kar hăng kâo nanao buh hơô sum ao kâo yơh.
   Ƀing arăng ƀuh tơlơi kâo phat djơ̆ tơpă kar hăng ƀing gơñu ƀuh ao phyung kâo laih anŭn muk kâo yơh.
  15Kâo jing kar hăng mơta kơ mơnuih bum
   laih anŭn jing kar hăng tơkai kơ mơnuih rơwen yơh.
  16Kâo jing kar hăng ama kơ mơnuih kơƀah;
   kâo pơgăl pơgang brơi kơ ƀing mơnuih tuai amăng anih phat kơđi.
  17Kâo ngă hĭ kơ ƀing mơnuih sat ƀai jing hĭ đôč đač
   laih anŭn hơñăk pơklaih hĭ ƀing mơnuih ƀing gơñu hlak kơtư̆ juă.

  18“Kâo pơmĭn, ‘kâo či djai amăng sang kâo pô,
   khul hrơi kâo lu kar hăng khul čuah asar.
  19Kâo či jing kar hăng kơyâo hơmâo akha čă trŭn nao truh pơ ia,
   laih anŭn ia ngo̱m či ayŭh abih mlam ƀơi khul than ngan ñu yơh.
  20Ƀing arăng či nanao bơni hơơč kơ kâo,
   laih anŭn kâo ăt či dŏ kơtang nanao kar hăng sa ƀĕ hraŏ phrâo yơh.’

  21“Ƀing mơnuih čang rơmang hơmư̆ tơlơi pơhiăp mơ̆ng kâo,
   dŏ rơiăt tơguan kơ tơlơi kâo djru pơmĭn.
  22Giŏng kơ kâo hơmâo pơhiăp laih, ƀing gơñu ƀu pơhiăp dơ̆ng tah,
   yuakơ kâo pơhiăp tơdu rơun hăng ƀing gơñu.
  23Ƀing gơñu dŏ tơguan kơ kâo kar hăng dŏ tơguan ia hơjan
   laih anŭn hơmư̆ mơak mơai kơ tơlơi kâo pơhiăp kar hăng ƀing mơnuih mơnam mơak kơ ia hơjan bơyan bơnga yơh.
  24Tơdang ƀing gơñu ƀu kơčăng kơ kâo ôh, kâo klao pơrơklă kơ ƀing gơñu yơh;
   kâo pơtrŭt pơđu̱r kơ ƀing gơñu hăng tơlơi lăng mơak ƀơi ƀing gơñu.
  25Kâo ruah jơlan brơi kơ ƀing gơ̆ laih anŭn dŏ kar hăng khua plei ƀing gơ̆;
   kâo dŏ kar hăng pơtao tŏng krah ƀing ling tơhan gơ̆;
   kâo jing pô pơjuh alum ƀing rơngot hơning yơh.