29

Y-Yôp Hdơr kơ Klei Jăk Mơak Ñu Mâo Êlâo

1Y-Yôp lŏ blŭ leh anăn lač:
  2“Ơ čiăng snăk kâo jing msĕ si hlăm mlan êgao leh,
   msĕ si hlăm hruê Aê Diê răng kriê kơ kâo leh;
  3êjai pui kđen ñu mtrang ti dlông boh kŏ kâo,
   leh anăn hŏng klei mngač ñu kâo êbat găn klei mmăt;
  4msĕ si kâo jing leh hlăm ênuk hlăk ai,
   êjai Aê Diê mgang sang kâo msĕ si mah jiăng jăk;
  5êjai Pô Mâo Jih Klei Myang ăt dôk mbĭt hŏng kâo,
   leh anăn phung anak kâo dôk jŭm kâo;
  6êjai knhuang kâo êbat bŏ hŏng êa ksâo êmô,
   leh anăn boh tâo bi kbiă hnoh êa boh ôliwơ.
  7Êjai kâo kbiă nao kơ ƀăng jang ƀuôn,
   leh anăn kâo dôk ti mdhô̆ jing khua,
  8phung êkei hlăk ai ƀuh kâo leh anăn ñăk đuĕ,
   leh anăn phung mduôn kgŭ dôk dơ̆ng hŏng klei mpŭ;
  9phung khua kiă kriê dôk ñăt,
   leh anăn kđhĭp ƀăng êgei diñu;
  10asăp phung arăng mpŭ mdei blŭ,
   êlah diñu amâo kpư̆ ôh.
  11Tơdah arăng hmư̆ kâo, arăng pia kâo pô mâo klei jăk jĭn,
   tơdah arăng ƀuh kâo, arăng bi mni kơ kâo,
  12kyuadah kâo dŏng leh phung ƀun dôk ur,
   leh anăn phung anak êrĭt amâo mâo pô đru diñu ôh.
  13Pô giăm djiê hơêč hmưi kơ kâo,
   leh anăn kâo brei ai tiê mniê djiê ung mmuñ hŏng klei hơ̆k.
  14Kâo hơô klei kpă ênô jing msĕ si čhiăm ao kơ kâo;
   klei kpă kâo jing msĕ si sa blah ao jhung leh anăn čhiăm kưn.
  15Kâo jing ală kơ pô bum,
   leh anăn jơ̆ng kơ pô êwiên.
  16Kâo jing sa čô ama kơ pô ƀun,
   leh anăn kâo duah ksiêm klei djŏ kơ pô kâo amâo thâo kral ôh.
  17Kâo bi joh griăng phung ƀai,
   leh anăn kdhăk hĕ knuôp mơ̆ng êgei ñu.
  18Leh anăn kâo mĭn, ‘Kâo srăng djiê hlăm hruh kâo
   leh anăn kâo srăng bi lar hruê kâo dôk hdĭp msĕ si čuah,
  19agha kâo drung truh ti êa,
   mâo êa nguôm jih mlam ti adhan kâo,
  20klei guh kơang kâo jing mtah nanao,
   leh anăn hna kâo jing mrâo nanao hlăm kngan kâo.’

  21Phung mnuih kăp dôk hmư̆ kâo,
   leh anăn dôk ñăt čiăng hmư̆ klei kâo kčĕ.
  22Leh kâo blŭ, diñu amâo lŏ blŭ ôh,
   klei kâo blŭ kma leh hlăm ai tiê diñu.
  23Diñu guôn kâo msĕ si arăng guôn êa hjan;
   diñu ha ƀăng êgei diñu msĕ si lăn čang hmăng êa hjan yan mnga.
  24Kâo tlao buñ bi juh diñu tơdah diñu êdu ai,
   leh anăn diñu mâo klei mđĭ ai êjai dlăng kơ ƀô̆ mta kâo mơak.
  25Kâo ktrâo êlan kơ diñu, leh anăn jing khua kơ diñu,
   kâo dôk hdĭp msĕ si sa čô mtao ti krah phung kahan ñu,
   msĕ si sa čô bi juh phung čŏk hia.”