2

1Geh du nar tâm nal đŏng tơlah phung kon bu klâu bơh Brah Ndu tât gay mpơl khân păng nơm ta năp Yêhôva jêh ri nđâp Satan lĕ tât ndrel ma khân păng gay tâm mpơl păng nơm ta năp Yêhôva.
2Yêhôva lah ma Satan, "Mbah tă may văch?" Satan plơ̆ sĭt lah ma Yêhôva, "Gâp tă brô̆ rsong ta aơ ta ri tâm neh ntu, trŭnh jêh ri hao. 3Yêhôva lah đŏng ma Satan, "May mâp rmiăng treng uănh lĕ ma oh mon gâp Y-Yôp, yorlah mâu geh ôh du huê nuyh nâm bu păng ta neh ntu, du huê păng mâu geh nau bu dơi nduyh ôh jêh ri sŏng srăng, klach yơk ma Brah Ndu jêh ri der lĕ nau mhĭk? Nđâp tơlah may ntrôl gâp ƀư ma păng gay ƀư rai păng mâu geh nau, ăt păng gŭ răp jăp lĕ." 4Jêh ri Satan plơ̆ sĭt lah ma Yêhôva, "Sŏk ntâu ntrok ma ntâu! Du huê bunuyh mra ăn le rngôch ndơ păng geh gay tâm rklaih nau rêh păng. 5Ƀiălah yơr hom ti may aƀaơ ri ƀư ma nting jêh ri nglay săk păng, rnôk nây păng mra rak suai ma may tra năp măt may." 6Yêhôva lah ma Satan, "Aơ, păng lĕ gŭ tâm ti may, ƀiălah kanŏng prăp an nau rên păng."
7Pônây Satan du luh bơh tranăp Yêhôva, jêh ri ƀư nkrit ma Y-Yôp ma eh ok mhĭk ngăn ntơm bơh mpang jâng tât kalơ bôk. 8Păng sŏk du rlat rsong yăng chah kuach chiăt, jêh ri gŭ tâm ŭnh buh. 9Ur păng lah ma păng, "Mâm ƀư may hôm e gŭ răp jăp lĕ? Rak rtăp hom ma Brah Ndu jêh ri khĭt!" 10Păng plơ̆ lah: Ay ngơi nâm bu du huê bu ur rluk. Mâm ƀư, he kanŏng sŏk dơn nau ueh tă bơh ti Brah Ndu nây dơm hĕ, jêh ri mâu sŏk dơn ôh nau mhĭk?" Tâm lĕ nau nây Y-Yôp mâu mâp ƀư tih ôh ma trôm mbung păng.
11Tơlah pe nuyh mĭt jiăng Y-Yôp tăng lư ma lĕ nau mhĭk nây tât jêh ma păng, ăp nơm khân păng văch tât tă bơh ntŭk păng nơm Y-Êlipas tă bơh ƀon Têman, Y-Bildat tă bơh phung Suah, jêh ri Y-Sôphar tă bơh phung Nama. Khân păng tâm nal klân rvê ndrel ma ôbăl jêh ri bonh leng ôbăl. 12Tơlah khân păng saơ ôbăl hôm ngai, khân păng mâu gĭt năl ôbăl ôh; khân păng nter jêh ri nhĭm. Khân păng nkhêk ao jâr khân păng jêh ri sui ndruyh neh rlet kalơ trôk ta kalơ bôk khân păng. 13Tâm pơh nar jêh ri pơh năng jêh ri khân păng gŭ ndrel ôbăl ta neh, mâu geh du huê ngơi ma ôbăl ôh yorlah khân păng saơ ôbăl nđêh nji hâu ngăn.