2

1Nyob muaj ib nub cov tubkhai ntuja lug cuag Yawmsaub, Xataa kuj nrug puab lug rua ntawm Yawmsaub xubndag hab. 2Yawmsaub has rua Xataa tas, “Koj moog daabtsw lug?” Xataa teb Yawmsaub tas, “Kuv moog moog lug lug sau lub nplajteb hab ncig thoob lub nplajteb lug.” 3Mas Yawmsaub has rua Xataa tas, “Koj tub tshuaj saib Yauj kws yog kuv tug qhev los tsw tau? Taag nrho lub nplajteb tsw muaj leejtwg zoo cuag le nwg, nwg yog tug tuabneeg zoo tsw muaj chaw thuaj le hab ua ncaaj nceeg, nwg fwm hab paub ntshai Vaajtswv hab tseg tsw ua txujkev phem. Txawm yog koj tshaum kuas kuv tawm tsaam nwg ua kuas nwg puam tsuaj tub tsw tim le caag, los nwg kuj tseed tuav rawv nwg txujkev ncaaj nceeg.” 4Mas Xataa teb Yawmsaub tas, “Tawv nqaj pauv tawv nqaj. Tuabneeg yeem muab txhua yaam kws nwg muaj pauv nwg txujsa. 5Nwgnuav koj ca le cev teg kov nwg tej pob txhaa hab nwg cev nqaj, mas nwg yuav tsawm foom koj taab meeg koj.” 6Yawmsaub has rua Xataa tas, “Saib nawj, nwg nyob huv koj tug fwjchim, tsuas yog tseg nwg txujsa xwb.”
7Xataa txawm tawm ntawm Yawmsaub xubndag moog lawm, hab ua rua Yauj mob rwj ua kav txhaab txwj ntawm nwg xwb taw nto plawg sau taj taubhau. 8Yauj muab tej txhais laujkaub aav lug kuam nwg lub cev hab nwg nyob tsawg huv cub tshau.
9Mas nwg tug quaspuj has rua nwg tas, “Koj tseed tuav rawv koj txujkev ncaaj nceeg lov? Ca le tsawm foom Vaajtswv hab tuag los maj.” 10Yauj has rua nwg tas, “Koj has lug yaam le tej quaspuj ruag has. Peb yuav txais tej kws zoo ntawm Vaajtswv txhais teg xwb es tsw txais tej kws tsw zoo hab lov?” Tej xwm txheej nuav huvsw Yauj lub qhov ncauj tsw has ib lus txhum le.

Yauj peb tug kwvluag tuaj

11Thaus Elifa kws yog tuabneeg Themaa, hab Npinta kws yog tuabneeg Su‑a hab Xaufa kws yog tuabneeg Na‑ama, kws yog Yauj peb tug kwvluag tau nov txug tej xwm txheej phem kws lug raug Yauj huvsw, puab nyag tawm huv nyag lub tsev sws teem caij tuaj hlub Yauj hab nplig nwg lub sab. 12Thaus puab tuaj deb deb pum nwg puab cim tsw tau nwg. Puab tsaa suab quaj qw hab dua rhe puab lub tsho hab tsuab moov aav w ntawm puab taubhau rua sau nruab ntug. 13Puab nrug Yauj nyob tsawg huv aav tau xyaa nub xyaa mo, tsw muaj ib tug has ib lu lug rua nwg, tsua qhov puab pum tas nwg tej kev txom nyem hov luj kawg le.