2

Ntxwgnyoog Tawmtsam Yauj Dua

1Muaj ib hnub cov timtswv ceebtsheej tuaj cuag tus TSWV dua, Ntxwgnyoog kuj tuaj nrog lawv nyob ntawd thiab. 2Tus TSWV nug Ntxwgnyoog hais tias, “Koj mus dabtsi los?”
 Ntxwgnyoog teb hais tias, “Kuv mus ncig ntuj ncig teb los xwb.”
3Tus TSWV nug hais tias, “Koj puas pom Yauj uas yog kuv tus tubtxib? Tej neeg uas nyob hauv ntiajteb tsis muaj ib tug ua zoo thiab muab siab npuab kuv npaum li nws. Nws hwm kuv thiab tsis ua kev phem kev qias li. Twb tsis muaj qabhau dabtsi los koj thov kuv cia koj mus tawmtsam Yauj, tiamsis nws tseem muab siab npuab kuv ib yam li nws ibtxwm ua.”
4Ntxwgnyoog teb hais tias, “Neeg yeem tso txhua tsav yam tseg kom nws tau txojsia xwb. 5Tiamsis nimno yog koj ua rau nws lub cev muaj mob, nws yeej yuav cem nkaug tes nkuav rau koj ntag!”
6Yog li ntawd, tus TSWV thiaj hais rau Ntxwgnyoog hais tias, “Koj yuav ua li cas rau nws los tau, tiamsis koj tsis txhob txov nws txojsia.”
7Ntxwgnyoog txawm ncaim ntawm tus TSWV mus thiab ua rau Yauj mob ua paug viag thoob plaws ibce. 8Yauj mus zaum ntawm cub tshau thiab muab ib daim txhais laujkaub av los kuam nws tej qhovtxhab. 9Yauj tus pojniam hais rau Yauj hais tias, “Koj tseem muab siab npuab koj tus Vajtswv li uas koj ibtxwm ua thiab los? Ua li cas koj tsis cem koj tus Vajtswv thiab tuag mus?”
10Yauj teb hais tias, “Ua cas koj hais lus li tus pojniam uas tsis paub qabhau! Thaum Vajtswv pub tej uas zoo rau peb, peb twb zoo siab hlo yuav, tiamsis thaum Vajtswv cia peb raug kev txomnyem, peb txawm ho yuav yws no los?” Txawm yog Yauj raug kev txomnyem npaum li ntawd los nws tsis tawmtsam Vajtswv li.

Yauj Peb Tug Phoojywg

11Thaum Yauj peb tug phoojywg uas yog Elifas uas yog neeg Temas, Npiledas uas yog neeg Suas, thiab Xaufes uas yog neeg Namas hnov hais tias Yauj mob txomnyem kawg li, lawv txawm tuaj nplig Yauj siab. 12Thaum lawv tuaj deb pom Yauj, lawv tsis paub nws lawm. Thaum lawv paub hais tias yog Yauj tiag, lawv txawm tsa suab hlo quaj, dua lawv tej tsho, tsuab hmoov av rau saum lawv taubhau thiab w rau saum nruab ntug. 13Lawv tuaj nrog Yauj zaum hauv av li ntawd tau xya hnub xya hmo tsis hais ib lo lus li, rau qhov lawv pom Yauj txomnyem heev.