30

Y-Yôp Nhiăng Nhĭm Yor Nau Rêh Ni Păng

1Ƀiălah aƀaơ ri, nơm ndăm lơn ma gâp ntêh rmot gâp,
 ma phung mbơ̆ khân păng gâp hŏ
 mưch, mâu khư ôh pah kan ndrel
 ma so chiăp ndrôk biăp gâp.
2N'hâm suan khân păng lĕ djoh jêh, pôri, nau dăng katang tâm ti khân păng lĕ ra-ai moh hôm khlay ma gâp?
3Khân păng lĕ rgay yor ji ngot mâu geh ndơ sông sa,
 khân păng kuyh sa neh sơh ntŭk lĕ jêng săr bu chalơi jŏ jêh.
4Khân păng pĕ ŭch sa kao jêh ri n'ha si,
 khân păng sŏk reh si lok gay njêng ndơ khân păng sa.
5Bu mprơh khân păng tă bơh phung ƀon lan; bu nter ma khân păng nâm bu bu nter ma nơm ntŭng.
6Khân păng gŭ tâm rlŭng ntŭk krit klach, tâm trôm neh jêh ri ta nklang trôm lŭ.
7Khân păng lŭng nter ta nklang pŭm tơm si, jêh ri kuen pung ndrel tâm dâng pôm lok.
8Khân păng jêng phung rluk mâl,

 dơm dam jêh ri bu tâm rmot
 bu mprơh jêh khân păng du luh bơh bri dak.
9"Bi aƀaơ ri, gâp jêng ndơ khân păng mprĭng mprơ ma nau ntêh rmot.
10Khân păng tâm rmot ma gâp, du der ngai ma gâp, tơlah khân păng saơ gâp khân păng soh dak diu tâm muh măt gâp.
11Yorlah Brah Ndu hŏ ntrôl nklơ̆ gâp, jêh ri mưch rmot gâp.'
 Khân păng mâu hôm geh kân gâp ôh, ƀiălah ƀư ma gâp tĭng nâm khân păng ŭch.
12Phung dơm dam aơ ŭch du dâk lơh gâp mpeh pama;
  khân păng mprơh gâp, khân păng joi trong ƀư rai gâp.
13Khân păng ƀư rai trong gâp,
 khân păng ntop đŏng nau rêh ni ma gâp, ƀiălah mâu geh ôh nơm kơl an khân păng.
14Khân păng lăp ta ntŭk bluh toyh,
 ran rlet ma gâp ta nklang ntŭk lĕ rlâm jêh.
15Lĕ nau klach krit ƀư ma gâp,
 tĭng groi nau geh jêng gâp nâm bu
 sial khôm rdu, jêh ri nau ueh
 lăng gâp hŏ roh jêh du nâm bu ndâr ntŭk.
16"Aƀaơ ri, huêng gâp phit phơr
 tâm trôm gâp, nar rêh ni lĕ tât jêh ma gâp.
17Dôl bri măng geh nau ji tât ma nting gâp, nau ji sa hot gâp mâu rlu ôh.
18Yor ma nau katang toyh Brah Ndu ƀư ma kho ao gâp mprôn lĕ, nau katang nây rêt trôko gâp nâm bu trôko ao.
19Brah Ndu mƀăr gâp tâm dak bŏk, gâp jêng nâm bu ndruyh jêh ri ŭnh buh.
20Gâp vơh vơl ma may,
 ƀiălah may mâu plơ̆ lah ôh ma gâp.
 Gâp dâk ta nây, jêh ri may mâu chrê
 ôh kanŏng n'gơr uănh gâp.
21May lĕ jêng janh đah gâp,
 ma nau katang ti may, ŭch tĭng ƀư ma gâp.
22May chông gâp leo kalơ sial ndăng, gay ăn păng khôm rdu gâp, jêh ri ƀư rai gâp ta nklang phŭt sial.
23Yorlah gâp gĭt ma may mra njŭn
 leo gâp tâm ntŭk nau khĭt,
 jêng ntŭk may ton prăp ăn ma
 le rngôch bunuyh rêh.
24Ƀiălah dôl geh mbu moh bu ƀư rai,
 khân păng mâu hĕ dơi yơr ti?
 Mâu lah dôl geh nau rêh ni, khân păng mâu hĕ vơl nter gay bu kơl an?
25Mâu hĕ gâp nhĭm ma nơm dơn nau jêr? Jêh ri mâu hĕ gâp geh nau rngot ma phung o ach?
26Ƀiălah tơlah gâp gŭ kâp nau ueh, nkhơng ma nau mhĭk tât; jêh ri tơlah gâp kâp gân nau ang, nkhơng nau ngo văch tât.
27Nuih n'hâm gâp phit phơr mâu geh nau mpăn ôh;
 ăp nar nau rêh ni văch mpet gâp.
28Gâp hăn săk jăn lĕ jêng krăk,
 ƀiălah mâu di ôh duh nar nđat;
  gâp hăn dâk ta nklang phung âk
  jêh ri vơl dăn bu kơl an.
29Gâp jêng oh nâu ma so bri,
 jêh ri nơm hăn ndrel ma sĭm ôtrus.
30Ntâu săk gâp jêng krăk jêh ri plôk rŭng rsiap, jêh ri
 Ntĭng nđăng gâp duh ring.
31Gâp kreh gong rêng ma nau klân rvê, jêh ri uh n'hôm ma nau nhiăng nhĭm.