30

  1Tassws nwgnuav puab cov kws yau kuv
   thuaj luag kuv,
  kuv tsw kheev puab cov ntawd leej txwv
   nrug cov dev nyob zuv kuv paab yaaj paab tshws.
  2Kuv yuav tau daabtsw zoo ntawm puab txhais teg?
   Puab yog cov kws tub ntaug zug taag lawm.
  3Puab txom nyem hab tshaib plaab heev,
   puab noj cov aav qhuav
   huv tebchaws moj saab qhua.
  4Puab de tej nroj tsuag hab nplooj ntoo,
   hab dob tej caag tauj caag nqeeb lug noj.
  5Puab raug muab lawv tawm
   huv cov tuabneeg moog,
  muaj tuabneeg qw lawv puab
   ib yaam le qw tub saab.
  6Puab yuav tsum moog nyob huv tej khuab haa,
   hab huv tej qhov aav qhov zeb.
  7Puab hee le neeg luav
   huv tej tsob nyuas ntoo tuaj,
   puab sws txwv nyob huv qaab tej zaub kis.
  8Puab yog tuabneeg ruag tuabneeg poob koob,
   puab raug muab ntab tawm
   huv lub tebchaws moog.

  9“Nwgnuav puab muab kuv
   ua zaaj nkauj hu thuaj luag,
   hab kuv tag puab ncauj puab lu.
  10Puab ntxub hab txaav deb ntawm kuv.
   Thaus puab pum kuv
   puab ntu qub ncaug rua kuv taamswm,
  11tsua qhov Vaajtswv tso kuv txuj hlua neev ntaug
   hab txu kuv tug fwjchim,
   puab tsw tswj puab lub sab taab meeg kuv hlo le.
  12Cov tuabneeg plhob laaj faam taam
   sawv ntawm kuv saab xws, puab ntab kuv tswv,
   puab tsub kev puam tsuaj vej tawm tsaam kuv.
  13Puab rhuav kuv txujkev pob taag,
   puab tseed tsaav kev txom nyem rua kuv,
   tsw muaj leejtwg paab hlo le.
  14Puab tuaj yaam le nkaag
   huv tej ntu ntsaa loog kws pob taag tuaj,
  puab txeem plawg tuaj
   rua thaus lub loog saamswm pob.
  15Tej kev txhawj kev ntshai lug raug kuv,
   kuv lub koob meej raug muab lawv
   yaam le cua ntsawj,
  hab kuv le kev vaam meej
   pluj taag yaam le tej fuab.

  16“Nwgnuav kuv tug ntsuj plig pluj quas zug moog,
   lub swjhawm txom nyem nyuaj sab
   tub nteg tau kuv lawm.
  17Mo ntuj ua rua kuv tej pob txhaa mob lwj ntsuav,
   hab tej mob kws noj kuv hov tsw su le.
  18Vaajtswv ua nruj ua tswv
   ntsab nkaus kuv lub tsho,
   nwg tuav rawv kuv cej daab tsho.
  19Nwg muab kuv laim rua huv paag aav,
   kuv zoo yaam nkaus le tej moov aav
   hab moov tshauv.
  20Kuv quaj thov koj los koj tsw teb kuv,
   kuv sawv tseeg los koj tsw quav ntsej kuv le.
  21Koj ua nyaum rua kuv,
   koj txhais teg kws muaj fwjchim tswm txom kuv.
  22Koj tsaa kuv sawv rua sau cov cua
   hab muab kuv caij cua,
  hab ca cua daaj cua dub ntsawj kuv
   rua hov nuav hov u.
  23Kuv yeej paub tas koj yuav coj kuv
   moog txug qhov tuag,
  hab moog txug lub chaw kws teem ca
   rua cov tuabneeg caj suavdawg.

  24“Yeej tsw muaj leejtwg yuav tsaa teg
   ntaus tug kws pob taag ua tej nam pawg ca,
  rua thaus nwg raug tej xwm txheej phem
   es thov luas paab.
  25Thaus muaj ib tug raug txom nyem
   kuv tsw tau quaj lov?
  Thaus muaj ib tug pluag
   kuv tsw tau nyuaj sab lov?
  26Tassws thaus kuv nrhav yaam kws zoo,
   mas tau yaam kws phem,
  hab thaus kuv tog qhov kaaj,
   mas tau qhov tsaus ntuj.
  27Kuv lub sab ntxhuv heev nyob tsw tug le,
   lub swjhawm raug txom nyem nyuaj sab
   lug txug kuv.
  28Kuv lub ntsej muag dub ncab
   tassws tsw yog tshaav ntuj zab,
  kuv sawv ntsug huv ib tsoom tuabneeg
   hab thov kev paab.
  29Kuv nrug maa lab ua kwvtij,
   hab nrug noog ntxhuav ua kwvluag.
  30Kuv tej tawv nqaj dub hab hle tawv lawm,
   kuv tej pob txhaa kub heev.
  31Kuv lub suab nkauj nog ncaas
   txhad ntxeev ua lub suab quaj ntsuag,
   hab kuv lub suab raaj ntxeev ua lub suab quaj.