30

Y-Yôp Čŏk Hia Kyua Klei Knap Mñai Ñu

  1“Ƀiădah ară anei diñu djă djik djak kơ kâo,
   phung êkei hlăk ai hĭn kơ kâo,
   kơ phung ama diñu kâo amâo yap năng ôh mă bruă mbĭt hŏng asâo kiă êmô biăp kâo.
  2Ya boh tŭ dưn kâo dưi mâo mơ̆ng klei ktang kngan diñu,
   phung mnuih luč leh klei mơai?
  3Êwang êwĭt kyua kƀah leh anăn ư̆ êpa,
   diñu kiêl ƀơ̆ng lăn thu anôk jing leh ksơr mơ̆ng sui;
  4Diñu pĕ čiăng ƀơ̆ng mnga leh anăn hla kyâo,
   diñu mă agha kyâo êruê čiăng mjing mnơ̆ng diñu ƀơ̆ng.
  5Arăng suôt diñu mơ̆ng phung ƀuôn sang;
   arăng ur kơ diñu msĕ si kơ pô knĕ.
  6Diñu dôk hlăm tlung anôk bi huĭ,
   hlăm ƀăng lăn leh anăn hlăm ƀăng boh tâo.
  7Diñu krao ti krah ƀur kyâo,
   leh anăn bi ksĭng mbĭt ti gŭ pum êruê.
  8Sa phung hơăi mang leh anăn arăng bi êmut,
   arăng suôt leh diñu mơ̆ng čar.

  9Leh anăn ară anei kâo jing mnơ̆ng diñu duê mmuñ hŏng klei djă djik djak.
  10Diñu bi êmut kheh kơ kâo, leh anăn weh đuĕ kbưi mơ̆ng kâo;
   tơdah ƀuh kâo diñu čiăng kčuh êa bah mtam.
  11Kyuadah Aê Diê amâo lŏ mgang kâo ôh leh anăn mdlưh hĕ kâo,
   diñu amâo lŏ mâo klei kơ̆ng ôh, ƀiădah ngă kơ kâo tui si diñu čiăng.
  12Tĭng hnuă kâo phung hơăi mang kgŭ čiăng ngă,
   diñu suôt kâo, diñu duah êlan bi rai kâo.
  13Diñu bi rai êlan kâo,
   diñu lŏ thiăm kơ klei knap mñai kâo;
   amâo mâo pô kơ̆ng diñu ôh.
  14Diñu mŭt ti ƀăng hluh prŏng;
   ti êlan mtih klưh čiăng ngă kơ kâo.
  15Lu klei bi huĭ ngă kơ kâo;
   klei hing ang kâo luč msĕ si angĭn kpuh mđung,
   klei mdrŏng kâo đuĕ msĕ si knam.

  16Mngăt kâo rŭng răng hlăm lam kâo;
   hruê knap mñai truh leh kơ kâo.
  17Êjai mlam mâo klei ruă truh kơ klang kâo,
   leh anăn klei ruă kiêl ƀơ̆ng kâo amâo mdei ôh.
  18Hŏng klei ktang, Aê Diê djă hyuă kâo ti kkuê tơl čhiăm ao kâo kčŭng jih,
  19Aê Diê dlăm kâo leh hlăm lŭ,
   leh anăn kâo jing leh msĕ si ƀruih lăn leh anăn hbâo.
  20Kâo ur kơ ih, ơ Aê Diê, leh anăn ih amâo lŏ wĭt lač kơ kâo ôh,
   kâo dôk dơ̆ng, ƀiădah ih amâo uêñ kơ kâo ôh.
  21Ară anei ih bi knap kâo ktang snăk;
   hŏng jih klei ktang kngan ih, ih dôk ngă kơ kâo.
  22Ih pŭ kâo hŏng angĭn,
   ih brei kâo đung mbĭt hŏng ñu,
   ih kpuh mđung kâo hlăm angĭn êbŭ.
  23Sĭt nik, kâo thâo ih srăng atăt kâo kơ klei djiê,
   kơ anôk ih čuăn pioh leh kơ jih jang phung hdĭp.

  24Sĭt nik amâo mâo sa čô čiăng ngă jhat kơ sa čô mnuih,
   knap mñai akâo klei đru.
  25Amâo djŏ hĕ kâo hia kơ pô tŭ klei dleh?
   Amâo djŏ hĕ kâo ênguôt kơ phung ƀun ƀin?
  26Ƀiădah tơdah kâo dôk guôn klei jăk, klei jhat truh;
   leh anăn tơdah kâo dôk čang kơ klei mngač, klei mmăt hriê.
  27Prôč tiê kâo dôk rŭng răng, amâo mâo mdei ôh;
   klei knap mñai truh nanao kơ kâo.
  28Klĭt kâo jing jŭ leh, kyua klei knap mñai amâo djŏ mơ̆ng mđiă ôh;
   kâo dôk dơ̆ng hlăm klei bi kƀĭn, leh anăn kwưh klei đru.
  29Kâo jing ayŏng adei hŏng asâo dliê,
   leh anăn mah jiăng hŏng čĭm ôtrus.
  30Klĭt kâo bi mbliư̆ jing jŭ leh anăn kpŏk đuĕ,
   leh anăn klang kâo hang hlơr.
  31Kâo pĕ brô̆ hŏng klei kơŭ kyăm,
   leh anăn ayŭ đĭng kliă hŏng asăp čŏk hia.”